Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18 prosince 2012

Životní prostředí: 40 milionů EUR na inovace v hospodaření vodou

Dnes byl učiněn důležitý krok k řešení hlavních problémů, s kterými se Evropa potýká při hospodaření s vodou. Strategický prováděcí plán přijatý evropským inovačním partnerstvím (EIP) v oblasti hospodaření s vodou, kterému předsedá evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik, stanoví prioritní oblasti, v nichž je zapotřebí nalézt řešení. Akční skupiny budou nyní připravovat nástroje a mechanismy na podporu inovací v oblasti vodní politiky a technologií. V roce 2013 budou na podporu projektů, které přispívají k cílům EIP v oblasti hospodaření s vodou, k dispozici finanční prostředky ve výši 40 milionů EUR z peněz určených na výzkum.

Janez Potočnik, evropský komisař pro životní prostředí, prohlásil: „K vyřešení našich problémů s vodou a ke splnění cílů stanovených v plánu na ochranu vodních zdrojů Evropy, který jsme nedávno přijali, potřebujeme inovace. Inovační partnerství v oblasti hospodaření s vodou spojuje soukromé a veřejné subjekty, které mohou přinést na trh nové nápady. Provádění strategického prováděcího plánu nejenže zajistí, aby byl k dispozici dostatek kvalitní vody pro potřeby lidí, hospodářství a z hlediska životního prostředí, ale rovněž posílí evropské vodohospodářské odvětví na světovém trhu, jehož velikost se má do roku 2030 zdvojnásobit.“

Toto partnerství sdružuje subjekty z oblasti hospodaření s vodou, malých a středních podniků, výzkumu, místních vlád, hlavních uživatelů vody a financí za účelem urychlení vývoje a zavádění inovativních řešení problémů s vodou v Evropě i mimo ni.

Evropské inovační partnerství v oblasti hospodaření s vodou bylo zřízeno s cílem do roku 2020 „určit, odzkoušet, převést do výrobního měřítka, rozšířit a využít inovativní řešení pro deset největších problémů souvisejících s vodou“. Nyní bylo vybráno pět prioritních oblastí:

  • Opětné využití a recyklace vody

  • Úprava vody a čištění odpadních vod

  • Voda a energie

  • Řízení rizik v případě mimořádných událostí souvisejících s vodou

  • Ekosystémové služby

Tyto priority se zaměřují na problémy a příležitosti v oblasti hospodaření s vodou a na inovační opatření, která přinesou největší užitek. Správa vod, modely řízení a sledování a financování inovací byly stanoveny jako průřezové priority, které mají vliv na rámcové podmínky, podporují propojení mezi různými prioritními oblastmi práce a vytvářejí vhodné podmínky pro všechny ostatní činnosti. Dalším faktorem umožňujícím řešení ostatních priorit jsou inteligentní technologie.

Na projekty, které přispívají k cílům EIP v oblasti hospodaření s vodou, je určena částka 40 milionů EUR ze sedmého rámcového programu pro výzkum. Na výzvu k podávání návrhů je možno reagovat do 4. dubna 2013 (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831). Generální ředitelství pro výzkum a inovace pořádá dne 15. ledna 2013 v Bruselu pro potenciální žadatele informační den.

Zúčastněným stranám je rovněž přístupná výzva k vyjádření závazku k akčním skupinám EIP v oblasti hospodaření s vodou na této internetové adrese: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Další kroky

Počátkem roku 2013 bude pracovní skupina pro EIP v oblasti hospodaření s vodou definovat konkrétní cíle a milníky pro činnosti uvedené ve strategickém prováděcím plánu. Výzva k vyjádření závazku k akčním skupinám má být uzavřena v dubnu 2013.

Souvislosti

Světový trh s vodou rychle roste, přičemž se odhaduje, že do roku 2020 dosáhne hodnoty 1 bilionu USD. Evropské vodohospodářské společnosti působí při hledání inovativních řešení po celém světě, ale často se jim nepodaří dosáhnout svého plného hospodářského potenciálu. Odstranění překážek pro proniknutí na trh a podpora evropských komparativních výhod v hodnotovém řetězci inovací pomůže společnostem prosadit svá řešení na trhu. Uvolnění inovačního potenciálu v oblasti vodohospodářství by mohlo významně přispět k vytváření nových pracovních míst a lepší konkurenceschopnosti: jednoprocentní zvýšení tempa růstu v odvětví vodního hospodářství v Evropě by mohlo vytvořit až 20 000 nových pracovních míst.

Evropská inovační partnerství, navržená v rámci stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020 – Unie inovací, mají za úkol urychlit zavádění inovací, které pomáhají řešit společenské problémy, posilují konkurenceschopnost Evropy a přispívají k vytváření pracovních míst a hospodářskému růstu. V rámci evropských inovačních partnerství se vyměňují odborné znalosti a sdílejí zdroje, dochází k propojení nabídky inovativních řešení s poptávkou a spojují se veřejné i soukromé subjekty na evropské, národní i regionální úrovni. EIP v oblasti hospodaření s vodou (viz IP/12/470) se soustřeďuje na odstraňování překážek pro inovace, propojování nabídky a poptávky v oblasti vodohospodářských inovací, vytváření strategií šíření osvědčených řešení a podporu urychleného uvádění inovací na trh.

Evropské inovační partnerství v oblasti hospodaření s vodou je spojeno se stěžejní iniciativou strategie Evropa 2020 – Evropa účinně využívající zdroje, která zdůrazňuje důležitost udržitelného vodního hospodářství. Bude vycházet z akčního plánu pro ekologické inovace, který se zaměřuje na podporu inovací, které snižují tlak na životní prostředí, a na překonávání propasti mezi inovacemi a trhem. Inovace se považují za klíčový nástroj podpory politiky, která má být realizována v rámci plánu na ochranu vodních zdrojů Evropy, který Evropská komise přijala jako reakci na zranitelnost vodního prostředí v listopadu 2012.

Další informace:

Závěry a složení řídící skupiny EIP v oblasti hospodaření s vodou a další základní informace o EIP v oblasti hospodaření s vodou jsou k dispozici na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm.

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar