Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 18 декември 2012 г.

Околна среда: 40 милиона евро за иновации във водния сектор

Днес беше предприета важна стъпка в разработването на решения за основните предизвикателства, пред коите е изправена Европа при управлението на водите. Стратегическият план за изпълнение, приет от Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) в сферата на водите, под председателството на комисаря по въпросите на околната среда Янез Поточник, предвижда приоритетни области, в които се търсят решения. Предстои групи за действие да изготвят инструменти и механизми, които да насърчат иновациите в политиката в областта на водите и технологиите. През 2013 г. ще бъдат осигурени 40 млн. евро за финансиране на изследванията, за да се окаже подкрепа на проекти, допринасящи за целите на ЕПИ в сферата на водите.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Необходими са иновации, за да се справим с предизвикателствата в областта на водите, както и за да постигнем целите, заложени в неотдавана приетия План за опазване на водните ресурси на Европа. Европейското партньорство за иновации в сферата на водите обединява участници от частния и публичния сектор, които са в състояние да реализират идеите на пазара. Реализирането на Стратегическия план за изпълнение не само ще гарантира, че има достатъчно вода с добро качество за нуждите на хората, икономиката и околната среда, но и се очаква да увеличи двойно размера на участието на европейския воден отрасъл на световния пазар до 2030 г.“

Партньорството обединява участници от различни сфери, включително водния сектор, МСП, научноизследователската общност, местното управление, основните потребители на вода и финансовите среди с цел да ускори разработването и въвеждането на иновативни решения за предизвикателствата във водния сектор в Европа и други части на света.

Европейското партньорство за иновации в сферата на водите беше създадено с цел да „идентифицира, изпита, умножи, разпространи и внедри иновативните решения за 10 основни предизвикателства в сферата на водите“ до 2020 г. Определени са пет приоритетни области:

  • Повторно използване и рециклиране

  • Пречистване на води и отпадъчни води

  • Вода и енергия

  • Управление на риска при екстремни явления, свързани с водите

  • Екосистемни услуги

Тези приоритети акцентират върху предизвикателствата и възможностите във водния сектор, както и върху действията за иновации, които ще доведат до най-значими резултати. Управлението на водите, моделите за управление и наблюдение, както и финансирането на иновациите са определени като хоризонтални приоритети, които оказват влияние върху рамковите условия, насърчават връзките между различните приоритетни области и спомагат за осъществяването на всички други действия. Интелигентните технологии са друг спомагащ фактор в рамките на всички други приоритети.

40 млн. евро от Седма рамкова програма за научноизследователска дейност са предвидени за проекти, допринасящи за целите на ЕПИ в сферата на водите. Поканата за представяне на предложения вече е обявена с краен срок 4 април 2013 г. (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831). На 15 януари 2013 г. ГД „Научни изследвания и иновации“ организира информационен ден за потенциални кандидати.

Обявена е също така покана до всички заинтересовани страни за поемане на ангажимент във връзка с Групите за действие към Европейското партньорство за иновации в сферата на водите:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Следващи стъпки

Експертната група към Европейското партньорство за иновации в сферата на водите ще определи конкретни цели и етапи за осъществяването на дейностите, представени в Стратегическия план за изпълнение, в началото на 2013 г. Крайният срок на поканата до всички заинтересовани страни за поемане на ангажимент във връзка с групите за действие се очаква да бъде април 2013 г.

Контекст

Световният пазар на водата се разраства бързо, като се очаква да достигне 1 трилион щатски долара до 2020 г. Свързаните с водата отрасли в Европа работят в световен мащаб за разработването на иновативни решения в тази сфера, но често не успяват да достигнат пълния си икономически потенциал. Отстраняването на пречките пред пробива на пазара и насърчаването на сравнителните предимства на Европа във веригата за създаване на стойност чрез иновации ще помогне на предприятията да реализират решенията си на пазара. Отключването на потенциала за иновации в управлението на водите може да допринесе значително за създаването на работни места и за конкурентоспособността. Увеличението от 1 % на темповете на растеж във водния отрасъл в Европа може да създаде до 20 000 нови работни места.

Целта на европейските партньорства за иновации (ЕПИ), предложени от водещата инициатива на Съюза в областта на иновациите — стратегията „Европа 2020“, е да се ускорят иновациите, които допринасят за решаване на предизвикателствата пред обществото, увеличаване на конкурентоспособността на Европа и за създаване на работни места и икономически растеж. ЕПИ допринасят за обединяването на експертни знания и ресурси чрез свързване на предлагането и търсенето на иновации, както и чрез обединяването на публичните и частните участници на равнище ЕС и на национално и регионално равнище. Европейското партньорство за иновации в сферата на водите (вж. IP/12/470) се съсредоточава върху премахване на бариерите пред иновациите, свързване на предлагане и търсене на иновации във водния сектор, създаване на стратегии за разпространението на доказани решения и оказване на подкрепа на ускореното навлизане на иновациите на пазара.

ЕПИ в сферата на водите е свързано с водещата инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“ към стратегията „Европа 2020“, в която е подчертано значението на устойчивото управление на водите. Партньорството е изградено на основата на Плана за действие в областта на екологичните иновации, който акцентира върху насърчаването на иновациите, намаляващи натиска върху околната среда и преодоляване на разделението между иновациите и пазара. Иновациите също така се определят като ключов инструмент в подкрепа на вариантите на политиката, разработени в рамките на Плана за опазване на водните ресурси на Европа — отговора на ЕС на уязвимостта на водната среда, приет през ноември 2012 г.

За повече информация:

Заключенията и състава на Ръководната група на ЕИП в сферата на водите, както и допълнителна информация относно тази ЕИП се намира на адрес:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar