Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 december 2012

Klimaat: de Commissie kent 1,2 miljard euro toe voor 23 projecten op het gebied van hernieuwbare energie

De Europese Commissie heeft vandaag in het kader van het zogeheten NER300-financieringsprogramma meer dan 1,2 miljard euro financiering toegekend voor zeer innovatieve demonstratieprojecten op het gebied van hernieuwbare energie. De projecten worden gecofinancierd met inkomsten uit de verkoop van 200 miljoen emissierechten uit de nieuwkomersreserve (new entrants' reserve, NER) van de EU-regeling voor de handel in emissierechten.

De projecten hebben betrekking op een grote verscheidenheid aan hernieuwbare technologieën – bio-energie (met inbegrip van geavanceerde biobrandstoffen), geconcentreerde zonne-energie, geothermische energie, windenergie, oceaanenergie en gedecentraliseerd beheer van hernieuwbare energiebronnen (intelligente netwerken).

Commissaris voor Klimaat Connie Hedegaard: "Kerstmis valt vroeg dit jaar – het besluit van vandaag is een mijlpaal in het klimaatbeleid van de EU. Het NER300-programma is in feite een "Robin Hood"-mechanisme dat vervuilers doet betalen en zo de grootschalige demonstratie van nieuwe koolstofarme technologieën steunt. De 1,2 miljard euro aan subsidies – die door de vervuilers is betaald – zal nog eens 2 miljard euro aan particuliere investeringen in de 23 geselecteerde koolstofarme demonstratieprojecten opleveren. Hierdoor kan de EU haar leidinggevende positie op het gebied van energie uit hernieuwbare bronnen behouden en snel banen creëren in de EU".

Alles samen zullen voor de constructiefase (de komende 3 à 4 jaar) van de projecten waaraan financiering wordt toegekend verscheidene duizenden voltijds werkende werknemers worden aangetrokken. Zodra de projecten operationeel zijn, kan een duizendtal mensen voltijds aan de slag om de installaties de komende 15 à 20 jaar te exploiteren. Ook in de toeleveringketen die de sector bevoorraadt, worden positieve groei- en werkgelegenheidseffecten beoogd.

Zodra de projecten operationeel zijn, zullen zij samen de jaarlijkse productie van hernieuwbare energie met zo'n 10 TWh doen stijgen. Dat komt overeen met het jaarlijkse brandstofverbruik van meer dan een miljoen auto's. Belangrijker nog is de doelstelling om technologieën te demonstreren die vervolgens de productie van energie uit hernieuwbare bronnen in de hele EU aanzienlijk zullen helpen opschalen.

De NER300-financiering is goed voor tot 50 % van de "subsidiabele kosten" van het project, een term die in wezen neerkomt op de extra kosten ten opzichte van bestaande, beproefde technologieën; de rest wordt komt van particuliere investeringen en/of aanvullende nationale financiering. De NER300-financiering wordt op jaarbasis verstrekt op basis van aantoonbare resultaten (de geproduceerde hoeveelheid groene energie) en de naleving van vereisten inzake kennisdeling.

Helaas kon er in het kader van het besluit van vandaag geen financiering worden toegekend aan een project voor koolstofafvang en -opslag (carbon capture and storage, CCS). De voor CCS-projecten bestemde 275 miljoen euro van de eerste oproep blijft beschikbaar voor de financiering van projecten in het kader van de tweede fase van het NER300-programma.

De Commissie zal weldra overgaan tot de tweede oproep tot het indienen van voorstellen, die betrekking heeft op de ongebruikte middelen van de eerste oproep en de inkomsten uit de verkoop van de resterende 100 miljoen emissierechten in de nieuwkomersreserve.

Het NER300-financieringsprogramma wordt door de Europese Commissie beheerd in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB), zowel wat betreft de selectie van projecten en de verkoop van 300 miljoen emissierechten uit de EU-regeling voor de handel in emissierechten als het beheer van de inkomsten.

Voor nadere informatie, zie:

http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Zie ook MEMO/12/999 (vragen & antwoorden)

Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar