Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2012. gada 18. decembris

Klimata politika: 23 inovatīvu atjaunojamās enerģijas projektu uzsākšanai Komisija piešķir 1,2 miljardus eiro

Šodien Eiropas Komisijas finansējumu — kopā vairāk nekā 1,2 miljardus eiro — saņēma 23 inovatīvi atjaunojamās enerģijas demonstrējumu projekti. Ar šādu rezultātu noslēdzas pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus tā sauktās NER300 finansējuma programmas ietvaros. Projektus līdzfinansēs no ieņēmumiem, kas gūti, pārdodot 200 miljonus emisijas kvotu no rezerves, kura jaunām iekārtām paredzēta ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā.

Finansējumu ieguvušie projekti aptver visai plašu atjaunojamās enerģijas spektru: bioenerģija (tostarp modernās biodegvielas), koncentrēta saules enerģija, ģeotermālā enerģija, vēja enerģija, okeāna enerģija un atjaunojamu enerģijas avotu decentralizēta pārvaldība (viedie tīkli).

Klimata politikas komisāres Konnijas Hēdegordas komentārs: "Šī patiešām ir priecīga vēsts — šodienas lēmums ir ļoti nozīmīgs ES klimata politikai. NER300 programma ir kā Robins Huds: tā liek piesārņotājiem maksāt par liela mēroga demonstrējumiem, kuros pilnveido jaunas tehnoloģijas ar zemu oglekļa emisiju. 1,2 miljardu eiro lielā dotācija, kas nāk no piesārņotāju kabatas, papildinās vēl 2 miljardus eiro no privātiem ieguldījumiem, kopīgi finansējot 23 zemas oglekļa emisijas demonstrējumu projektus. Tas palīdzēs ES saglabāt savu līdera pozīciju atjaunojamās enerģijas enerģijas jomā un radīt darbvietas šeit un tagad."

Kad šie projekti būs ieviesti un darbosies, tie par aptuveni 10 TWh palielinās gada laikā Eiropā saražotās atjaunojamās enerģijas daudzumu: tik daudz enerģijas gadā patērētu vairāk nekā miljons vieglo automašīnu. Vēl svarīgāks mērķis ir sekmīgi parādīt tehnoloģijas, kas vēlāk palīdzēs visā ES būtiski palielināt enerģijas ražošanu no atjaunojamiem avotiem.

Finansējamie projekti būvniecības posmā (t. i., turpmāko 3–4 gadu laikā) nodarbinās vairākus tūkstošus pilna laika darbinieku. Ekspluatācijas posmā iekārtu darbības uzturēšanai turpmāko 15–20 gadu laikā būs vajadzīgs apmēram tūkstotis pilna laika darbinieku. Arī piegādes sektorā sagaidāma labvēlīga šo projektu ietekme uz izaugsmi un nodarbinātību.

NER300 finansējums nodrošinās līdz pat 50 % no projekta "attiecīgajām izmaksām" jeb papildu izmaksām salīdzinājumā ar jau pastāvošajām un praksē pārbaudītajām tehnoloģijām; pārējās izmaksas segs privāti ieguldījumi un/vai papildu finansējums no valsts. NER300 finansējumu darīs pieejamu ik gadu, pamatojoties uz līdzšinējo darbību (saražoto zaļās enerģijas daudzumu) un to, vai ir izpildītas zināšanu koplietošanas prasības.

Diemžēl nebija iespējas ar šodienas lēmumu atbalstīt oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) projektus. 275 miljoni eiro — tāda summa pirmajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus bija paredzēta CCS projektiem — paliek pieejami, lai finansētu NER300 programmas otrā posma projektus.

Drīzumā Komisija izsludinās otro uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Pieejamais finansējums ietvers neizmantotos pirmā uzaicinājuma līdzekļus, kā arī ieņēmumus no atlikušajiem 100 miljoniem emisijas kvotu no rezerves, kas paredzēta jaunām iekārtām.

NER300 finansējuma programmu Eiropas Komisija īsteno sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku (EIB). Tās abas kopīgi veic projektu atlasi, 300 miljonu oglekļa emisijas kvotu pārdošanu ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas satvarā un arī ieņēmumu pārvaldību.

Plašāka informācija:

http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Sk. arī MEMO/12/999 (jautājumi un atbildes)

Kontaktpersonas:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar