Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2012

Δράση για το κλίμα: Η Επιτροπή διαθέτει 1,2 δισεκατ. ευρώ για την εκκίνηση 23 καινοτόμων έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να διατεθεί χρηματοδότηση ποσού άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων. ευρώ για 23 ιδιαίτερα καινοτόμα έργα επίδειξης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα χρηματοδότησης NER300. Τα έργα θα συγχρηματοδοτηθούν με τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των 200 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπής από το απόθεμα για νεοεισερχόμενους (NER) του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ.

Τα έργα καλύπτουν ευρύ φάσμα τεχνολογιών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: βιοενέργεια (συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων βιοκαυσίμων), συστήματα συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας, γεωθερμική ενέργεια, αιολική ενέργεια, ωκεάνια ενέργεια και διαχείριση κατανεμημένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (έξυπνα δίκτυα).

Η αρμόδια για την κλιματική δράση Επίτροπος, κ. Connie Hedegaard, δήλωσε τα εξής: «Τα Χριστούγεννα ήρθαν φέτος νωρίτερα: η σημερινή απόφαση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην πολιτική της ΕΕ για το κλίμα. Το πρόγραμμα NER300 είναι ένας μηχανισμός «Robin Hood» ο οποίος υποχρεώνει τους ρυπαίνοντες να πληρώνουν για μεγάλης κλίμακας επίδειξη νέων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Οι επιχορηγήσεις ύψους 1,2 δισεκατ. ευρώ - που καταβάλλουν οι ρυπαίνοντες - θα συμβάλουν στη μόχλευση περαιτέρω ποσού 2 δισ. ευρώ υπό μορφή ιδιωτικών επενδύσεων στα 23 επιλεγμένα έργα επίδειξης χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Αυτό θα βοηθήσει την ΕΕ να διατηρήσει την πρωτοπόρο θέση της όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να δημιουργήσει άμεσα θέσεις εργασίας στην ΕΕ.»

Από τη στιγμή που θα αρχίσουν να λειτουργούν τα έργα αυτά θα αυξηθεί συνολικά η ετήσια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρώπη κατά περίπου 10 TWh, ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση καυσίμων άνω του ενός εκατομμυρίου επιβατικών αυτοκινήτων. Το σημαντικότερο είναι ότι επιδιώκεται η επιτυχής επίδειξη τεχνολογιών που στη συνέχεια θα συμβάλουν στην σημαντική αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στο σύνολο των έργων που θα προκριθούν θα προσληφθούν κατά τη φάση κατασκευής (τα προσεχή 3-4 έτη) αρκετές χιλιάδες εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης. Όταν τα έργα θα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν, θα χρειάζονται περίπου χίλιοι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης τα προσεχή 15-20 έτη για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Θετικές συνέπειες αναμένονται επίσης στην οικονομική μεγέθυνση και στην απασχόληση σε ολόκληρη την κλίμακα της αλυσίδας προμηθευτών του τομέα.

Η χρηματοδότηση μέσω του NER300 θα καλύψει μέχρι και το 50% του «συναφούς κόστους» κάθε έργου, που ουσιαστικά είναι το πρόσθετο κόστος σε σύγκριση με τις υφιστάμενες αποδεδειγμένες τεχνολογίες· το υπόλοιπο θα καλυφθεί από ιδιωτικές επενδύσεις ή/και πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα NER300 θα είναι διαθέσιμη σε ετήσια βάση, με κριτήρια τις αποδεδειγμένες επιδόσεις (ποσότητα παραχθείσας πράσινης ενέργειας) και την εκπλήρωση των απαιτήσεων ως προς τη διάδοση των γνώσεων.

Δυστυχώς, κανένα έργο δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) έργο δεν είναι να λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο της σημερινής απόφασης. Τα 275 εκατομμύρια. ευρώ που προβλέπονται για έργα CCS στην πρώτη πρόσκληση παραμένουν διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος NER300.

Η Επιτροπή θα προχωρήσει γρήγορα στην υλοποίηση της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία περιλαμβάνει τα μη χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια από την πρώτη πρόσκληση, καθώς και τα έσοδα των υπόλοιπων 100 εκατομμυρίων. δικαιωμάτων στο απόθεμα των νεοεισερχομένων.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης NER300 υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), τόσο για την επιλογή των έργων, την πώληση 300 εκατομμυρίων. δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, όσο και για τη διαχείριση των εσόδων.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Βλ. επίσης MEMO/12/999 (ερωτήσεις κα απαντήσεις)

Αρμόδιοι :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar