Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 december 2012

Miljö – Nya regler för renare bränsle inom sjöfarten främjar människors hälsa

I dag träder nya miljöregler för bränslen inom sjöfarten i kraft som kommer att minska luftföroreningarna och deras inverkan på människors hälsa. Luftföroreningarna från sjöfarten sprids över långa avstånd och bidrar därmed i tilltagande grad till den försämrade luftkvaliteten i många europeiska städer. Om inga åtgärder vidtas kommer svavelutsläppen från sjöfarten i EU att vara större än svavelutsläppen från samtliga källor på land 2020. Den reviderade lagstiftningen sätter stopp för denna utveckling och minskar inte bara svavelutsläppen utan även partiklar, vilket är ett klart steg framåt för skyddet av människors hälsa och miljön.

– EU genomför nu de åtaganden som EU-länderna enhälligt fattade beslut om redan 2008 inom Internationella sjöfartsorganisationen, säger transportkommissionär Siim Kallas. Men vi är också medvetna om de kostnader som uppstår för branschen för att följa reglerna och de försöker vi hålla nere genom den verktygslåda för hållbara vattenvägstransporter som presenterades i september 2011.

– Att förbättra luftkvaliteten är en utmaning för miljöpolitiken sedan lång tid tillbaka, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Det har tagit sin tid, men nu är sjöfarten också involverad. De stora vinnarna är alla vi som lever i Europa som kommer att få andas renare luft och kan glädja oss åt ett sundare liv och en bransch som levererar rena bränslen och ren teknik.

Direktivet träder i kraft i dag och inför standarder som tagits fram inom Internationella sjöfartsorganisationen. Den högsta tillåtna svavelhalten i marina bränslen ska gradvis minska från 3,5 % till 0,5 % fram till januari 2020. I vissa mycket känsliga ekosystem som Östersjön och Nordsjön med Engelska kanalen får svavelhalten vara högst 0,1 % redan 2015.

Som ett alternativ till bränslen med låga svavelhalter kan fartygen välja likvärdiga metoder för att uppfylla kraven, t.ex. avgasreningssystem eller flytande naturgas. EU:s nuvarande finansieringsinstrument på transportområdet, bl.a. TEN-T och Marco Polo-programmen, och Europeiska investeringsbanken ger ekonomiskt stöd till gröna projekt för sjötransporter. EU-kommissionen har dessutom vidtagit åtgärder som uppmuntrar användningen av flytande naturgas som fartygsbränsle. Den kommer också att fortsätta att genomföra åtgärder på medellång och lång sikt för att främja miljöteknik för fartyg, alternativa bränslen och utvecklingen av grön transportinfrastruktur inom ramen för verktygslådan för hållbara vattenvägstransporter tillsammans med näringslivet och EU-länderna.

Direktivet är det senaste ledet i den politiska ram för luftföroreningar som EU har utvecklat under de senaste 30 åren. EU-kommissionen genomför nu en omfattande översyn av den politiska ramen med sikte på att uppdatera den under 2013.

Nästa steg

Senast den 18 juni 2014 måste EU-länderna ändra sin nuvarande lagstiftning om kvaliteten på marina bränslen och anpassa den till det nya direktivet. Genom direktivet skapas klarhet angående rättsläget med hänsyn till de investeringar som krävs av fartygsägare, hamnoperatörer och raffinaderier.

Från och med 2015 ombeds EU-länderna att se till att fartygen verkligen använder bränslen med en svavelhalt på högst 0,10 % i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Andra metoder som innebär att kraven uppfylls godtas också, t.ex. avgasreningssystem.

Från och med 2020 måste fartyg i alla andra europeiska havsområden använda bränslen med en svavelhalt under 0,50 %.

Bakgrund

Fartyg använder vanligen tunga eldningsoljor för drivsystemet. Tunga eldningsoljor kan ha en svavelhalt på upp till 5 % medan svavelhalten för bränslen som används i lastbilar eller personbilar inte får överskrida 0,001 %.

Svaveldioxidutsläpp orsakar surt regn och skapar findamm. Det här dammet är farligt för hälsan eftersom det orsakar andnings- och hjärt-kärlsjukdomar och förkortar livslängden i EU med upp till två år.

Läs mer

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_proposal.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar