Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 17. decembra 2012

Životné prostredie: Nové pravidlá pre čistejšie lodné palivá budú prínosom pre zdravie ľudí

Nové environmentálne pravidlá o lodných palivách, ktoré dnes nadobúdajú účinnosť, podstatne znížia znečistenie ovzdušia a svoj negatívny vplyv na zdravie ľudí. Látky znečisťujúce ovzdušie vplyvom námornej prepravy sa prenášajú na dlhé vzdialenosti a v dôsledku toho v čoraz väčšej miere prispievajú k problémom s kvalitou ovzdušia v mnohých európskych mestách. Ak nič nepodnikneme, do roku 2020 presiahnu emisie síry pochádzajúce z námornej prepravy v morských oblastiach EÚ emisie zo všetkých vnútrozemských zdrojov. Vďaka týmto zrevidovaným právnym predpisom sa tento trend zastaví, a to zníži nielen emisií síry, ale čo je dôležitejšie, aj emisií častíc, čo prinesie výrazný pokrok pri ochrane zdravia ľudí a ochrane životného prostredia.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas uviedol: „Európa je na ceste k realizácii záväzkov, ktoré jej členské štáty jednohlasne prijali v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO) v roku 2008. Takisto si uvedomujeme náklady na dosiahnutie súladu, ktoré tento priemysel ovplyvňujú a ktoré sa snažíme znížiť prostredníctvom „súboru nástrojov pre udržateľnú vodnú dopravu“ predstaveného v septembri 2011.“

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik dodal: „Zlepšovanie kvality ovzdušia je dlhodobou environmentálnou úlohou. Chvíľu to trvalo, ale podarilo sa nám zapojiť aj námorné odvetvie. Hlavnými výhercami sú občania EÚ, ktorí budú dýchať čistejší vzduch a tešiť sa zo zdravšieho života a z odvetvia, ktoré využíva čisté palivá a technológie.“

Smernica, ktorá dnes nadobúda účinnosť, sa riadi normami vypracovanými v Medzinárodnej námornej organizácii. Do januára 2020 sa ňou postupne znižuje maximálny obsah síry v lodných palivách zo súčasných 3,5 % na 0,5 %. V niektorých veľmi krehkých ekosystémoch ako Baltské more a Severné more vrátane Lamanšského prielivu sa maximálny obsah síry zníži na 0,1 % už v roku 2015.

Ako alternatívu k používaniu palív s nízkym obsahom síry budú môcť lode využívať rovnocenné spôsoby dosiahnutia súladu, ako sú systémy čistenia výfukových plynov alebo pohon skvapalneným zemným plynom (LNG). Súčasné nástroje financovania prepravy EÚ, medzi ktoré patrí program transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a program Marco Polo, ako aj Európska investičná banka finančne podporujú ekologické námorné projekty. Komisia okrem toho spustila také činnosti, ktoré podporujú využívanie LNG ako paliva v námornej preprave. Spolu s odvetvím a členskými štátmi bude naďalej pokračovať vo vykonávaní strednodobých a dlhodobých opatrení na podporu ekologických lodných technológií, alternatívnych palív a rozvoja ekologickej prepravnej infraštruktúry v kontexte súboru nástrojov pre udržateľnú vodnú dopravu.

Táto smernica je najnovším prvkom politického rámca EÚ pre znečisťovanie ovzdušia, ktorý za posledných 30 rokov vypracovala. Európska komisia v súčasnosti vykonáva komplexnú revíziu rámca politiky s cieľom aktualizovať ho v roku 2013.

Ďalšie kroky

Najneskôr do 18. júna 2014 musia členské štáty zmeniť a doplniť svoje existujúce právne predpisy týkajúce sa kvality lodných palív a zosúladiť ich s novou smernicou. Touto smernicou sa poskytuje právna istota pre investície vyžadované od majiteľov lodí, prevádzkovateľov prístavov a rafinérií.

Od roku 2015 sa od členských štátov bude vyžadovať zabezpečenie toho, aby lode v Baltskom mori a Severnom mori vrátane Lamanšského prielivu používali palivá s obsahom síry najviac 0,10 %. V tejto súvislosti sa uznávajú aj rovnocenné spôsoby dosiahnutia súladu, ako sú napr. systémy čistenia výfukových plynov.

Počnúc rokom 2020 budú musieť lode pôsobiace vo všetkých ostatných oblastiach európskych morí používať palivá s obsahom síry pod 0,50 %.

Súvislosti

Lode tradične používajú ťažké vykurovacie oleje ako pohonnú hmotu. Ťažké vykurovacie oleje môžu mať obsah síry až 5 %. Na porovnanie: obsah síry v palivách používaných v nákladných alebo osobných autách nesmie prekročiť 0,001 %.

Emisie oxidu siričitého spôsobujú kyslé dažde a vytvárajú jemný prach. Tento prach je nebezpečný pre ľudské zdravie, pretože spôsobuje choroby dýchacieho a kardiovaskulárneho systému a znižuje strednú dĺžku života v EÚ až o dva roky.

Viac informácií:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_proposal.htm

Kontaktné osoby :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar