Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 17. decembrī

Vide – jauni noteikumi par tīrāku flotes degvielu nāks par labu cilvēku veselībai

Šodien vides jomā stājas spēkā jauni noteikumi par flotes degvielu, kuri ievērojami samazinās gaisa piesārņojumu un tā ietekmi uz cilvēka veselību. Jūras kuģniecības radītais gaisa piesārņojums pārvietojas lielos attālumos un tāpēc arvien vairāk saasina gaisa kvalitātes problēmas daudzās Eiropas pilsētās. Ja nekas netiks darīts, kuģošanas radītās sēra emisijas ES jūras teritorijās līdz 2020. gadam varētu pārsniegt emisijas no visiem sauszemes avotiem. Pārskatītais tiesību akts apturēs šo tendenci, samazinot ne tikai sēra, bet ievērojamā mērā arī cieto daļiņu emisijas un iezīmējot skaidru soli uz priekšu cilvēka veselības un vides aizsardzībā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass sacīja: "Nu Eiropa ir uz pareizā ceļa, lai īstenotu saistības, ko tās dalībvalstis vienbalsīgi pieņēmušas Starptautiskajā Jūrniecības organizācijā (IMO) jau 2008. gadā. Mēs apzināmies atbilstības izmaksas, kas ietekmē nozari un ko centīsimies samazināt, izmantojot "Ilgtspējīga ūdenstransporta pasākumu kopumu”, ar kuru sabiedrība tika iepazīstināta 2011. gada septembrī.”

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Gaisa kvalitātes uzlabošana ir nemitīgi risināms uzdevums vides jomā. Tam bija vajadzīgs zināms laiks, bet nu procesā ir iesaistījusies arī jūrlietu nozare. Lielākie ieguvēji ir Eiropas iedzīvotāji, kuri elpos tīrāku gaisu un dzīvos veselīgāk, un rūpniecības nozare, kas piegādā tīru degvielu un nodrošina tehnoloģiju.”

Direktīva, kas šodien stājas spēkā, pamatojas uz IMO izstrādātiem standartiem. Tajā paredzēts līdz 2020. gada janvārim maksimālo sēra saturu flotes degvielā pakāpeniski samazināt no pašreizējiem 3,5 % līdz 0,5 %. Dažās ļoti jutīgās ekosistēmās, piemēram, Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā, ietverot Lamanšu, maksimālais sēra saturs jau 2015. gadā tiks samazināts līdz 0,1 %.

Kā zema sēra satura degvielas alternatīvu iespējams izvēlēties līdzvērtīgus atbilstības nodrošināšanas paņēmienus, piemēram, izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas vai kuģus, kas darbojas ar sašķidrināto dabasgāzi. Pašreizējie ES transporta finansēšanas instrumenti, piemēram, TEN-T un “Marco Polo” programmas, kā arī Eiropas Investīciju banka (EIB) sniedz finansiālu atbalstu vidi saudzējošiem projektiem jūrlietu jomā. Turklāt Komisija ir uzsākusi darbības, kas veicina sašķidrinātās dabasgāzes izmantošanu par kuģu degvielu. Tā arī kopīgi ar nozari un dalībvalstīm turpinās īstenot vidēja un ilga termiņa pasākumus, lai veicinātu vidi saudzējošas kuģu tehnoloģijas, alternatīvu degvielu un zaļās transporta infrastruktūras izveidi saistībā ar Ilgtspējīga ūdenstransporta pasākumu kopumu.

Šī direktīva ir jaunākais elements ES politikas regulējumā gaisa piesārņojuma jomā, kas izstrādāts pēdējo 30 gadu laikā. Patlaban Eiropas Komisija veic visaptverošu politikas regulējuma izvērtēšanu, lai to atjauninātu 2013. gadā.

Turpmākie pasākumi

Vēlākais līdz 2014. gada 18. jūnijam dalībvalstīm būs jāgroza pastāvošie tiesību akti par flotes degvielas kvalitāti, lai tos saskaņotu ar jauno direktīvu. Direktīva nodrošina juridisko noteiktību attiecībā uz investīcijām, kuras jāveic kuģu īpašniekiem, ostu operatoriem un naftas pārstrādes rūpnīcām.

No 2015. gada dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, ka to kuģi izmanto degvielu, kuras sēra saturs nepārsniedz 0,10 % Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā, ietverot Lamanšu. Ir pieļaujami līdzvērtīgi atbilstības nodrošināšanas paņēmieni, piemēram, izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas.

No 2020. gada kuģiem, kas darbojas visās citās Eiropas jūras teritorijās, būs jāizmanto degviela, kuras sēra saturs ir mazāks par 0,50 %.

Vispārīga informācija

Kuģu dzinēju darbināšanai parasti izmanto smagās degvieleļļas. Smago degvieleļļu sēra saturs var sasniegt pat 5 %. Salīdzinājumam var minēt, ka kravas automobiļos vai vieglajās automašīnās izmantojamās degvielas sēra saturs nedrīkst būt lielāks par 0,001 %.

Sēra dioksīda emisijas izraisa skābo lietu un rada smalkās daļiņas. Šie putekļi ir bīstami cilvēka veselībai, jo izraisa elpošanas, sirds un asinsvadu slimības un par diviem gadiem samazina paredzamo mūža ilgumu Eiropas Savienībā.

Vairāk informācijas

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_proposal.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar