Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. joulukuuta 2012

Ympäristö: Ihmisten terveys hyötyy meriliikenteen uusista polttoainesäännöistä

Tänään tulevat voimaan uudet säännöt meriliikenteessä käytettävistä polttoaineista. Sääntöjen avulla vähennetään huomattavasti ilman pilaantumista ja sen vaikutuksia ihmisten terveyteen. Merenkulusta peräisin olevat ilman epäpuhtaudet kulkeutuvat pitkiä matkoja ja lisäävät siten yhä suuremmassa määrin ilmanlaatuongelmia monissa Euroopan kaupungeissa. Mikäli lisätoimiin ei ryhdytä, laivaliikenteen rikkipäästöt EU:n merialueilla ylittävät kaikista mantereella sijaitsevista lähteistä peräisin olevat päästöt vuoteen 2020 mennessä. Nyt tarkistetulla lainsäädännöllä pysäytetään tämä suuntaus. Direktiivillä vähennetään paitsi rikkipäästöjä myös hiukkaspäästöjä, mikä tarkoittaa selkeää edistysaskelta ihmisten terveyden ja ympäristön suojelussa.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas katsoi, että EU etenee nyt kohti niiden sitoumusten täyttämistä, jotka sen jäsenvaltiot tekivät yksimielisesti IMO:ssa vuonna 2008. ”Olemme tietoisia siitä, että merenkulkualalle aiheutuu kustannuksia sääntöjen noudattamisesta. Ne pyritään kuitenkin minimoimaan, erityisesti syyskuussa 2011 esitetyn "kestävän vesiliikenteen työkalulaatikon" avulla”, hän lisäsi.

Ympäristöasioista vastaava komission jäsen Janez Potočnik totesi seuraavaa: “Ilmanlaadun parantaminen on pitkäaikainen ympäristöhaaste. Merenkulku on nyt saatu mukaan toimiin, vaikka siihen menikin paljon aikaa. Vähennyksistä hyötyvät eniten jatkossa puhtaampaa ilmaa hengittävät ja terveempinä pysyvät Euroopan kansalaiset sekä puhtaampia polttoaineita ja teknologiaa toimittava toimiala.

Tänään voimaantuleva direktiivi perustuu standardeihin, jotka on laadittu kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO). Direktiivillä vähennetään asteittain meriliikenteessä käytettävän polttoaineen enimmäisrikkipitoisuutta nykyisestä 3,5 prosentista 0,5 prosenttiin vuoden 2020 tammikuuhun mennessä. Joillakin erittäin herkillä alueilla, kuten Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa, suurin sallittu rikkipitoisuus vähenee 0,1 prosenttiin jo vuonna 2015.

Vaihtoehtona vähärikkiselle polttoaineelle alukset voivat käyttää vaatimusten noudattamiseen muita vastaavia keinoja, kuten pakokaasujen puhdistusjärjestelmiä tai nesteytettyä maakaasua. EU:n nykyiset rahoitusvälineet, kuten TEN-T- ja Marco Polo-ohjelmat, sekä Euroopan investointipankki (EIP) tarjoavat rahoitustukea ympäristöystävällisille merenkulun hankkeille. Lisäksi komissio on käynnistänyt toimia, joilla kannustetaan käyttämään nesteytettyä maakaasua alusten polttoaineena. Komissio aikoo myös jatkossakin toteuttaa keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään ympäristöystävällistä alustekniikkaa, vaihtoehtoisia polttoaineita ja ympäristöystävällisen liikenneinfrastruktuurin kehittämistä ”kestävän vesiliikenteen työkalulaatikon” puitteissa yhdessä meriliikennealan ja jäsenvaltioiden kanssa.

Direktiivi on uusin osa ilmanlaatua koskevassa EU:n politiikassa, jota on kehitetty jo 30 vuoden ajan. Euroopan komissio suorittaa parhaillaan kattavaa arviointia tästä politiikasta. Tarkoituksena on saattaa se ajan tasalle vuonna 2013.

Seuraavat toimet

Jäsenvaltioiden on muutettava meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden laatua koskevaa lainsäädäntöään vastaamaan uutta direktiiviä 18. kesäkuuta 2014 mennessä. Direktiivi takaa alusten omistajille, satamanpitäjille ja jalostamoille oikeusvarmuuden tarvittavia investointeja varten.

Vuodesta 2015 alkaen jäsenvaltioiden on varmistettava, että alukset käyttävät polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,10 prosenttia, Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa. Tämän vaihtoehtona vaatimusten noudattamiseksi hyväksytään myös muita vastaavia menetelmiä, kuten pakokaasujen puhdistusjärjestelmät.

Vuodesta 2020 alkaen muilla Euroopan merialueilla liikennöivien alusten on käytettävä polttoaineita, joiden rikkipitoisuus on alle 0,50 prosenttia.

Tausta

Alukset käyttävät perinteisesti käyttövoimana raskasta polttoöljyä. Raskaiden polttoöljyjen rikkipitoisuus voi olla jopa 5 prosenttia. Vertailun vuoksi todettakoon, että kuorma-autoissa ja henkilöautoissa käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuus ei saa ylittää 0,001 prosenttia.

Rikkidioksidin päästöt aiheuttavat happosateita ja hienojakoista pölyä. Tällainen pöly on haitallista ihmisten terveydelle, koska se aiheuttaa hengityselinsairauksia ja sydän- ja verisuonitauteja ja alentaa elinajanodotetta EU:ssa jopa kahdella vuodella.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_proposal.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar