Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. detsember 2012

Keskkond: uued eeskirjad keskkonnasäästlikumate laevakütuste kohta toovad kasu inimeste tervisele

Täna laevakütuste jaoks jõustuvad uued keskkonnaeeskirjad vähendavad oluliselt õhu saastamist ja saasteainete kahjulikku mõju inimeste tervisele. Merelaevandusest pärit saasteained levivad kaugele ning tekitavad üha enam õhukvaliteedi probleeme paljudes Euroopa linnades. Kui meetmeid ei võetaks, ületaks ELi merepiirkondades laevandusest pärit väävliheide 2020. aastaks maismaalt lähtuva heite. Muudetud õigusaktiga tehakse sellele trendile lõpp, kusjuures vähendatakse mitte ainult väävli, vaid – mis on veel olulisem – tahkete osakeste heidet, mis kujutab endast selget edusammu inimeste tervise ja keskkonna kaitsmisel.

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Euroopa asub täitma kohustusi, mille Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) liikmesriigid juba 2008. aastal ühehäälselt endale võtsid. Oleme teadlikud, et see tekitab kulusid, mis mõjutavad kogu sektorit; püüame neid kulusid minimeerida 2011. aasta septembris esitatud säästva veetranspordi vahendite paketi abil.”

Keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Õhukvaliteedi parandamine on pikaajaline keskkonnaülesanne. Aega on läinud, kuid nüüdseks on jõutud merendussektorini. Sellest võidavad Euroopa kodanikud, kelle õhk muutub puhtamaks ja elu tervislikumaks, ja ka ettevõtjad, kes pakuvad keskkonnasäästlikke kütuseid ja tehnoloogiat.”

Täna jõustuv direktiiv põhineb Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO) kokkulepitud normidel. Sellega vähendatakse laevakütuste väävlisisaldust järk-järgult praeguselt 3,5%lt 0,5%ni 2020. aasta jaanuariks. Väga tundlike ökosüsteemide puhul (nt Lääne- ja Põhjameri, sealhulgas La Manche'i väin) vähendatakse maksimaalne väävlisisaldus 0,1%ni juba 2015. aastal.

Alternatiivina madala väävlisisaldusega kütustele võidakse laevadel kasutada ka muid samaväärseid meetodeid nõuete täitmiseks, nt heitgaaside puhastamise süsteeme; laevakütusena saab kasutada ka veeldatud maagaasi. Olemasolevad ELi transpordi rahastamisvahendid, nagu üleeuroopaliste transpordivõrkude programm (TEN-T) ja Marco Polo programm, samuti Euroopa Investeerimispank (EIP) toetavad rahaliselt keskkonnahoidliku laevanduse projekte. Lisaks on komisjon algatanud meetmeid, millega soodustatakse veeldatud maagaasi kasutamist laevakütusena. Samuti jätkab komisjon säästva veetranspordi vahendite paketi kaudu ning koostöös ettevõtjate ja liikmesriikidega keskmise tähtajaga ja pikaajaliste meetmete rakendamist, et edendada keskkonnahoidlikku laevatehnoloogiat, alternatiivkütuseid ja keskkonnasõbralikku transporditaristut.

Nimetatud direktiiv täiendab viimase 30 aasta jooksul arendatud ELi õhusaastet käsitlevat poliitilist raamistikku. Praegu koostab Euroopa Komisjon poliitilise raamistiku põhjalikku ülevaadet, et see 2013. aastal ajakohastada.

Edasised sammud

Hiljemalt 18. juuniks 2014 peavad liikmesriigid viima oma meretranspordikütuste kvaliteeti käsitlevad õigusaktid vastavusse uue direktiiviga. Direktiiv annab laevaomanikele, sadamaoperaatoritele ja rafineerimistehastele investeeringute tegemiseks vajaliku õiguskindluse.

Alates 2015. aastast peavad liikmesriigid tagama, et Lääne- ja Põhjameres, sealhulgas La Manche'i väinas, kasutataks laevadel kütust, mille väävlisisaldus ei ületa 0,10%. Lubatakse kasutada ka samaväärseid meetodeid nõuete täitmiseks, nt heitgaaside puhastamise süsteeme.

Alates 2020. aastast tuleb kõigis muudes Euroopa merepiirkondades tegutsevatel laevadel kasutada kütust, mille väävlisisaldus on alla 0,5%.

Taust

Laevadel kasutatakse kütusena tavaliselt rasket kütteõli. Raske kütteõli väävlisisaldus võib olla kuni 5%, samas kui veo- ja sõiduautode kütuse väävlisisaldus ei tohi ületada 0,001%.

Vääveldioksiidi heide põhjustab happevihma ja tekitab tahkeid peenosakesi. Selline peentolm on kahjulik inimese tervisele, see põhjustab hingamisteede ja südame-veresoonkonna haigusi ning vähendab keskmist eluiga ELis kuni kahe aasta võrra.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_proposal.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar