Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2012

Περιβάλλον: Οι νέοι κανόνες για τη χρήση καθαρότερων ναυτιλιακών καυσίμων θα ωφελήσουν την ανθρώπινη υγεία

Οι νέοι περιβαλλοντικοί κανόνες για τα καύσιμα των πλοίων, που αρχίζουν να ισχύουν σήμερα, θα μειώσουν σημαντικά την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι από τις θαλάσσιες μεταφορές μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις και, ως εκ τούτου, ευθύνονται όλο και περισσότερο για τα προβλήματα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, οι θειούχες εκπομπές από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες στις θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ θα υπερβούν, πριν από το 2020, τις προερχόμενες από χερσαίες πηγές. Η αναθεωρημένη νομοθεσία θα θέσει τέλος στην εν λόγω τάση και θα μειώσει όχι μόνο τις θειούχες εκπομπές αλλά, το σημαντικότερο, και τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων, αποτελώντας σαφές βήμα προόδου για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Siim Kallas, δήλωσε τα εξής: «Η Ευρώπη είναι πλέον σε καλό δρόμο για την τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν ομόφωνα τα κράτη μέλη το 2008 στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Φυσικά, έχουμε επίγνωση του κόστους συμμόρφωσης που επηρεάζει τον συγκεκριμένο κλάδο, το οποίο και επιδιώκουμε να ελαχιστοποιήσουμε μέσω της «εργαλειοθήκης για αειφόρες πλωτές μεταφορές», η οποία παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2011.»

Ο Επίτροπος κ. Janez Potočnik, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε τα εξής: «Η βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα συνιστά χρόνια περιβαλλοντική πρόκληση. Χρειάστηκε χρόνος, αλλά τώρα πλέον ο ναυτιλιακός κλάδος δεσμεύτηκε να συμμετάσχει στις καταβαλλόμενες προσπάθειες. Οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι ευρωπαίοι πολίτες, που στο εξής θα αναπνέουν καθαρότερο αέρα και θα απολαμβάνουν υγιεινότερη ζωή, και οι βιομηχανίες που εξασφαλίζουν τον εφοδιασμό με καθαρά καύσιμα και καθαρή τεχνολογία.»

Η οδηγία που αρχίζει να ισχύει σήμερα, βασίζεται στα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ). Σύμφωνα με τις διατάξεις της, μειώνεται προοδευτικά, μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, η μέγιστη περιεκτικότητα των ναυτιλιακών καυσίμων σε θείο από 3,5% που είναι σήμερα σε 0,5%. Σε ορισμένα πολύ ευαίσθητα οικοσυστήματα, όπως η Βαλτική και η Βόρεια Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της Μάγχης, η μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο θα έχει μειωθεί σε 0,1% ήδη από το 2015.

Αντί των καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, τα πλοία μπορούν να επιλέξουν ισοδύναμες μεθόδους συμμόρφωσης, όπως συστήματα καθαρισμού των καυσαερίων ή κινητήρες υγροποιημένου φυσικού αερίου (YΦΑ/LNG). Τα υφιστάμενα μέσα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των μεταφορών, όπως τα προγράμματα ΔΕΔ-Μ (διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών) και Marco Polo, καθώς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη σε «πράσινα» έργα ναυτιλιακού χαρακτήρα. Επιπλέον, η Επιτροπή δρομολόγησε δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη χρήση ΥΦΑ ως ναυτιλιακού καυσίμου. Θα εξακολουθήσει επίσης να εφαρμόζει μεσομακροπρόθεσμα μέτρα για την προώθηση της «πράσινης» τεχνολογίας πλοίων, των εναλλακτικών καυσίμων και της ανάπτυξης «πράσινων» μεταφορικών υποδομών στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης για αειφόρες πλωτές μεταφορές, από κοινού με τον αντίστοιχο κλάδο και τα κράτη μέλη.

Η εν λόγω οδηγία αποτελεί το πλέον πρόσφατο στοιχείο του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την ατμοσφαιρική ρύπανση, που έχει διαμορφωθεί κατά την τελευταία τριακονταετία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί ήδη συνολική επανεξέταση του πλαισίου πολιτικής με σκοπό την επικαιροποίησή του το 2013.

Τα επόμενα βήματα

Το αργότερο στις 18 Ιουνίου 2014, τα κράτη μέλη οφείλουν να τροποποιήσουν την υφιστάμενη εθνική τους νομοθεσία για την ποιότητα των ναυτιλιακών καυσίμων ώστε να την εναρμονίσουν με τη νέα οδηγία. Η οδηγία παρέχει ασφάλεια δικαίου για τις απαιτούμενες επενδύσεις από τους πλοιοκτήτες, τους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων και τα διυλιστήρια.

Από το 2015 και έπειτα, τα κράτη μέλη καλούνται να εξασφαλίζουν ότι, στη Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα, συμπεριλαμβανόμενης της Μάγχης, τα πλοία θα χρησιμοποιούν καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο έως 0,10%. Είναι αποδεκτές ισοδύναμες μέθοδοι συμμόρφωσης, όπως τα συστήματα καθαρισμού των καυσαερίων.

Από το 2020 και έπειτα, τα πλοία που δρομολογούνται σε όλες τις άλλες θαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης θα πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο χαμηλότερη από 0,50%.

Ιστορικό

Παραδοσιακά για την πρόωση των πλοίων χρησιμοποιούνται διάφορα είδη βαρέως μαζούτ. Η περιεκτικότητα του μαζούτ σε θείο ενίοτε ανέρχεται έως και σε 5%. Αντίθετα, η περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων που αναλώνουν τα φορτηγά ή τα επιβατηγά αυτοκίνητα απαγορεύεται να υπερβαίνει το 0,001 %.

Οι εκπομπές διοξειδίου του θείου προκαλούν την όξινη βροχή και παράγουν κονιορτό. Ο κονιορτός αυτός είναι επικίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, καθώς προκαλεί αναπνευστικές και καρδιαγγειακές νόσους και μειώνει το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ έως και κατά δύο έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_proposal.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar