Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská Komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 17. prosince 2012

Životní prostředí: nová pravidla pro čistější lodní paliva budou přínosem pro zdraví občanů

Nová pravidla v oblasti životního prostředí týkající se čistějších lodních paliv, která dnes vstupují v platnost, podstatně sníží znečištění ovzduší a jeho vliv na lidské zdraví. Látky znečišťující ovzduší v námořní dopravě jsou přepravovány na dlouhé vzdálenosti a v důsledku toho ve stále větší míře přispívají k problémům s kvalitou ovzduší v mnoha evropských městech. Pokud by nebylo přijato žádné opatření, přesáhly by emise z lodní dopravy obsahující síru v mořských oblastech EU do roku 2020 emise obsahující síru ze všech zdrojů na pevnině. Revidované právní předpisy tento trend ukončí nejen tím, že sníží emise síry, ale především emise částic, což znamená výrazný pokrok při ochraně zdraví občanů a životního prostředí.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas prohlásil: „Evropská unie je nyní na dobré cestě k provádění závazků jednomyslně přijatých členskými státy v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO) již v roce 2008. Jsme si rovněž vědomi skutečnosti, že náklady na dodržování předpisů ovlivňují dané odvětví, a snažíme se je proto minimalizovat pomocí „souboru nástrojů pro udržitelnou vodní dopravu“ předloženého v září 2011.“

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Zlepšování kvality ovzduší je dlouhodobým úkolem v oblasti životního prostředí. Vyžádalo si to určitý čas, ale teď je na řadě námořní doprava. Vydělají na tom evropští občané, kteří budou dýchat čistější vzduch a žít zdravější život, a také odvětví dodávající čistá paliva a technologie.“

Dnešní vstup směrnice v platnost se řídí normami vytvořenými v rámci Mezinárodní námořní organizace. Směrnice postupně snižuje maximální obsah síry v lodních palivech ze současných 3,5 % na 0,5 % do ledna 2020. V některých velmi křehkých ekosystémech, jako je Baltské moře a Severní moře včetně Lamanšského průlivu, se maximální obsah síry sníží na 0,1 %, a to již v roce 2015.

Jako alternativu k palivům s nízkým obsahem síry si lodě mohou zvolit některé z rovnocenných metod pro splnění předpisů, například systémy pro čištění výfukových plynů nebo zkapalněný zemní plyn (LNG). Současné nástroje financování EU v oblasti dopravy, např. programy TEN-T a MARCO POLO, jakož i Evropská investiční banka (EIB) poskytují ekologickým projektům v oblasti námořní dopravy finanční podporu. Kromě toho Komise zahájila činnosti, které podporují využívání zkapalněného zemního plynu jako lodního paliva. Bude také pokračovat v provádění střednědobých i dlouhodobých opatření na podporu ekologických technologií v lodní dopravě, alternativních paliv a rozvoje ekologické dopravní infrastruktury v rámci souboru nástrojů pro udržitelnou vodní dopravu společně s odvětvím a členskými státy.

Tato směrnice je posledním prvkem politického rámce EU v oblasti znečišťování ovzduší, který se postupně rozvíjel během posledních 30 let. Evropská komise v současné době provádí rozsáhlý přezkum politického rámce za účelem jeho aktualizace v roce 2013.

Další postup

Do 18. června 2014 budou členské státy muset změnit své stávající právní předpisy o kvalitě paliv pro námořní plavidla, aby byly v souladu s novou směrnicí. Směrnice poskytuje právní jistotu pro nezbytné investice ze strany majitelů lodí, provozovatelů přístavů a rafinerií.

Od roku 2015 se od členských států požaduje, aby zajistily, že v oblasti Baltského moře a Severního moře včetně Lamanšského průlivu budou lodě používat paliva s obsahem síry nejvýše 0,10 %. Přípustné jsou rovnocenné metody pro splnění předpisů, například čisticí systémy výfukových plynů.

Od roku 2020 budou muset lodě plující ve všech ostatních evropských mořských oblastech používat paliva s obsahem síry nižším než 0,50 %.

Souvislosti

Lodě tradičně využívají jako palivo těžké topné oleje. Ty mohou obsahovat až 5 % síry. Naproti tomu obsah síry v pohonných hmotách pro kamiony a osobní auta nesmí překročit 0,001 %.

Emise oxidu siřičitého způsobují kyselé deště a vznik jemného prachu. Tento prach je nebezpečný pro lidské zdraví, protože je příčinou dýchacích a kardiovaskulárních onemocnění a snižuje délku života v EU až o dva roky.

Další informace:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_proposal.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar