Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 декември 2012 г.

Околна среда: Нови разпоредби за корабните горива ще подобрят качеството на въздуха в Европа

Днес влизат в сила нови разпоредби за корабните горива, в резултат на които значително ще се намали замърсяването на въздуха и свързаните с него отрицателни последици върху здравето на европейците. Причинените от морското корабоплаване замърсители се пренасят на големи разстояния и все по-често са причина за влошеното качество на въздуха в много европейски градове. Ако не бъдат предприети спешни действия, до 2020 г. емисиите на сяра от европейското морско корабоплаване ще надвишат тези от наземните източници. Благодарение на актуализираното законодателство тази тенденция ще бъде прекратена, ще се понижат емисиите на сяра и най-вече на прахови частици, с което ще се отбележи важен напредък в мерките за защита на човешкото здраве и околната среда.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас заяви: „Европа е на път да изпълни ангажиментите, които през 2008 г. държавите членки приеха единодушно в рамките на Международната морска организация. Наясно сме, че за предприятията това ще генерира разходи, свързани с намаляването на емисиите, и целта ни е да сведем тези разходи до минимум посредством пакета от инструменти за устойчив воден транспорт, представен през септември 2011 г. “

От своя страна комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник каза: „Подобряването на качеството на въздуха е непрестанно предизвикателство пред европейската политика за околната среда. Най-после към усилията ни се присъедини и морският сектор. От това най-много ще спечелят европейските граждани, които ще дишат по-чист въздух, ще живеят по-здравословно и ще се възползват от по-екологично чисти горива и технологии."

Директивата, която влиза в сила днес, следва стандартите, разработени от Международната морска организация. Тя предвижда до януари 2020 г. максимално допустимото съдържание на сяра в корабните горива да се намали постепенно от сегашните 3,5 % на 0,5 %. В някои много уязвими екосистеми като Балтийско и Северно море, в това число Ламанша, максималното съдържание на сяра ще бъде намалено до 0,1 % още през 2015 г.

Като алтернатива на нискосернистите горива корабите ще могат да избират методи за еквивалентно намаляване на емисиите, като например бордови системи за пречистване на отработените газове или използване на втечнен природен газ. Подкрепа за екологични морски проекти се предоставя по линия на съществуващите инструменти на ЕС за финансиране в областта на транспорта като програмите TEN-T и „Марко Поло“, както и от Европейската инвестиционна банка. Наред с това Европейската комисия въведе дейности, насърчаващи използването на втечнен газ като корабно гориво, и заедно с предприятията от отрасъла и държавите членки тя ще продължи да прилага средносрочни и дългосрочни мерки за стимулиране на екологични корабни технологии, алтернативни горива и развитие на екологично чиста транспортна инфраструктура в контекста на пакета от инструменти за устойчив воден транспорт.

Директивата е най-новият елемент в европейската политика по въпросите на замърсяването на въздуха, разработена през последните 30 години. В момента Комисията извършва цялостен преглед на рамката на тази политика предвид нейното актуализиране през 2013 г.

Следващи стъпки

Най-късно до 18 юни 2014 г. всяка държава от ЕС ще трябва да адаптира своето законодателство относно качеството на корабните горива към изискванията на новата директива. Директивата предоставя правна сигурност за необходимите инвестиции, извършвани от собственици на кораби, пристанищни оператори и рафинерии.

От 2015 г. нататък държавите от ЕС ще трябва да гарантират, че съдържанието на сяра в корабните горива, използвани в Северно море и Ламанша, не надвишава 0,1 %. Допуска се използването на еквивалентни методи за намаляване на емисиите, като например системи за пречистване на отработените газове.

От 2020 г. корабите, които плават в останалите участъци на европейските морета, ще трябва да използват горива със съдържание на сяра под 0,5 %.

Контекст

В корабоплаването традиционно се използват тежки горива, чието съдържание на сяра може да достигне до 5 %. За сравнение може да се посочи, че съдържанието на сяра в горивата за камиони или леки автомобили не трябва да надвишава 0,001 %.

Емисиите на серен диоксид причиняват киселинни дъждове и водят до образуването на фини прахови частици, които са опасни за здравето, тъй като предизвикват дихателни и сърдечносъдови заболявания и намаляват средната продължителност на живота в ЕС с до две години.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_proposal.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar