Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 december 2012

Kommissionen finansierar topptjänster inom forskning i utvecklingsregioner

EU-kommissionens pilotprogram kommer att dela ut stöd på upp till 2,4 miljoner euro till universitet och forskningsinstitut i Europas utvecklingsregioner. Syftet med att inrätta professurer kopplade till det europeiska forskningsområdet (ERA Chairs) är att locka framstående akademiker till platser som vill placera sig inom toppforskningen.

"Många regioner i Europa presterar för lite inom forskningen, både rent allmänt och när det gäller EU-finansierad forskning", säger forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn. "Jag vill se till att ingen hamnar på efterkälken. Det handlar inte alls om välgörenhet − det är helt enkelt meningsfullt både ur forskningshänseende och rent ekonomiskt att ha ett brett deltagande i våra program. Därför har jag lanserat det här initiativet."

Initiativet kommer att hjälpa universitet och andra organisationer som uppfyller kriterierna att nå den spetsforskningskompetens de behöver för att kunna konkurrera internationellt. De måste kunna visa att de har de anläggningar och kan skapa den miljö som krävs för spetsforskning i nivå med det europeiska forskningsområdet (ERA). När instituten valts ut kommer de att ge professurer till framstående akademiker som har kapacitet att höja forskningsstandarden och locka högkvalificerad personal och pengar från andra källor, som EU-forskningsstöd eller regionalstöd.

"Genom att sammanföra våra resurser i dessa regioner kan vi förankra initiativet och göra det hållbart", säger Johannes Hahn, kommissionär med ansvar för regionalpolitiken. "Om vi kombinerar EU:s forskningsfinansiering med EU:s regionalfonder kan vi se till att dessa akademiker och deras forskningsteam får laboratorier och utrustning. Med den här typen av stöd får vi bukt med forsknings- och innovationsklyftan och idéerna kan omsättas i konkreta tillväxtmöjligheter."

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075661&sitelang=en

Med hjälp av 12 miljoner euro från sjunde ramprogrammets forskningsbudget (2007–2013) kommer man att testa ERA-professurerna under ett pilotstadium. Om initiativet blir framgångsrikt föreslår kommissionen att man finansierar många fler ERA-professurer, beroende på storleken på det kommande ramprogrammet Horisont 2020 (2014−2020).

Bakgrund

Målet med det här initiativet är att överbrygga forsknings- och innovationsklyftan i Europa och bredda deltagandet i det europeiska forskningsområdet. Programmet kommer att hjälpa universitet och andra organisationer som uppfyller kriterierna att nå den spetsforskningskompetens som behövs för att kunna konkurrera internationellt på hållbar grund.

Första fasen i pilotprojektet, som styrs av kommissionen, är att identifiera och välja ut de forskningsinstitut där ERA-professurer ska inrättas. Detta kommer att ske genom ett konkurrensförfarande. De institut som kan komma i fråga måsta vara icke vinstdrivande universitet eller andra forskningsorganisationer (enligt definitionen i sjunde ramprogrammets deltagarregler) i konvergens-/utvecklingsregioner (enligt definitionen i den allmänna förordningen för strukturfonderna för den nuvarande programplaneringsperioden och liknande kriterier för associerade länder).

Forskningsinstitut som är intresserade av att delta har till den 30 maj 2013 på sig att lämna in sina förslag. Kommissionen granskar sedan förslagen under sommaren 2013. De första bidragsavtalen bör kunna undertecknas i december 2013.

I den andra fasen som börjar 2014 kommer de forskningsorganisationer som undertecknat avtal att annonsera ut tjänsten och sedan utse den person som ska få ERA-professuren genom ett öppet rekryteringsförfarande ― en riktprincip för det europeiska forskningsområdet som ska höja spetsforskningskompetensen. Kandidaterna kan komma från alla världens länder.

Den preliminära budgeten för den här projektomgången är 12 miljoner euro. Det slutliga bidraget per förslag kommer att vara högst 2,4 miljoner euro under högst fem år. Högst ett bidrag kommer att tilldelas per land. Om den här pilotomgången blir framgångsrik föreslår kommissionen att programmet utökas väsentligt inom ramen för Horisont 2020. Liksom ERA-professurerna kommer Horisont 2020 att stödja partnersamverkan mellan framväxande och framstående institut, samarbete mellan spetsforskningsinstitut, personalutbyten och expertrådgivning och expertstöd. Uppgradering av forskningsinfrastruktur och forskningsanläggningar kommer att behandlas inom ramen för EU:s regionalpolitik.

För mer information, se MEMO/12/988.

Mer information om Horisont 2020 finns på

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Mer information om innovationsunionen finns på

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar