Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. decembra 2012

Komisija bo financirala predsednike vodilnih raziskovalnih ustanov v manj razvitih regijah

Univerzam ali raziskovalnim ustanovam v manj razvitih regijah Evrope bodo v okviru pilotnega programa Evropske komisije dodeljene subvencije do 2,4 milijona evrov. Namen t.i. pobude za ustanavljanje mest predsednikov v Evropskem raziskovalnem prostoru (ERA) je privabiti nadpovprečne akademike v tiste raziskovalne ustanove, ki se želijo vpisati med najuspešnejše na mednarodnem prizorišču.

Komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „Številne regije v Evropi zaostajajo na področju raziskav, in sicer tako v smislu njihovih splošnih rezultatov kot tudi udeležbe v raziskovalnih dejavnosti, ki jih financira EU. Rada bi zagotovila, da nikogar ne bomo pustili za seboj, vendar ne zaradi kakršne koli miloščine, temveč zato, ker je čim širša udeležba v naših programih smotrna tako za raziskovalne dejavnosti kot tudi za gospodarstvo. To je razlog, da smo zagnali pobudo za ustanavljanje mest predsednikov v ERA.“

Pobuda za ustanavljanje mest predsednikov v ERA bo podpirala univerze in druge upravičene organizacije pri doseganju ravni raziskovalne odličnosti, ki je potrebna za konkurenčnost na mednarodni ravni. Dokazati bodo morale, da lahko zagotovijo objekte in okolje za odlične raziskave v skladu z Evropskim raziskovalnim prostorom (ERA). Ko bodo ustanove izbrane, bodo podelile mesta predsednikov v ERA tistim izstopajočim akademikom, ki so zmožni izboljšati standarde ter privabiti visoko usposobljen kader in denar iz drugih virov, kot so na primer financiranje raziskav s strani EU ali regionalni skladi.

Komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je povedal: „Z združitvijo naših virov v teh regijah lahko tej pobudi zagotovimo dolgoročno perspektivo in trajnost. Če financiranje raziskovalnih dejavnosti s strani EU dopolnimo s sredstvi iz regionalnih skladov EU, lahko tem akademikom in njihovim ekipam zagotovimo laboratorije ter opremo. S takšno podporo bomo premostili vrzel med raziskovalnimi dejavnostmi in inovacijami ter pripomogli k uresničevanju teh idej v obliki dejanskih priložnosti za rast.“

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075661&sitelang=en

Ta koncept bo preizkušen v pilotni fazi ustanavljanja mest predsednikov v ERA, v kateri je na razpolago 12 milijonov evrov iz proračuna trenutnega sedmega okvirnega programa za raziskovanje (2007–2013). Če se bo koncept izkazal za uspešnega, Komisija predlaga financiranje še več mest predsednikov v ERA, odvisno od obsega proračuna za prihodnji okvirni program Obzorje 2020 (2014–2020).

Ozadje

Namen te pobude je prispevati k premostitvi vrzeli med raziskovanjem in inovacijami v Evropi ter razširiti sodelovanje znotraj Evropskega raziskovalnega prostora. Program za ustanavljanje mest predsednikov v ERA bo podpiral univerze in druge upravičene organizacije pri doseganju ravni raziskovalne odličnosti, ki je potrebna za trajnostno konkurenčnost na mednarodni ravni.

Prva faza pilotnega razpisa, ki ga vodi Komisija, je opredeliti in izbrati ustanove, v katerih bo ustanovljeno mesto predsednika v ERA. To bo potekalo prek konkurenčnega procesa. Upravičene ustanove bodo vse univerze ali druge raziskovalne organizacije, katerih cilj ni ustvarjanje dobička (kot določajo pravila za sodelovanje v sedmem okvirnem programu) in ki se nahajajo v konvergenčnih oziroma manj razvitih regijah (kot določa splošna uredba o strukturnih skladih za tekoče programsko obdobje) ali podobno označenih regijah v povezanih državah.

Zainteresirane ustanove lahko do 30. maja 2013 predložijo svoje vloge, ki jih bo Komisija ocenila poleti leta 2013. Prve sporazume o subvencijah bo mogoče podpisati decembra 2013.

V drugi fazi, ki se bo začela v prvem delu leta 2014, bodo uspešne raziskovalne organizacije objavile prosta delovna mesta in v okviru ustanavljanja mest predsednikov v ERA izbrale svojega predsednika z odprtim in transparentnim postopkom zaposlovanja, ki velja za vodilni pristop v Evropskem raziskovalnem prostoru za spodbujanje odličnosti. Kandidati lahko prihajajo iz katere koli države na svetu.

Okvirni proračun za ta razpis je 12 milijonov evrov. Finančni prispevek na vlogo bo znašal največ 2,4 milijona evrov za obdobje do 5 let. Vsaki državi se lahko dodeli največ ena subvencija. Če bo pilotni razpis uspešen, bo Komisija predlagala znatno razširitev programa v okviru Obzorja 2020. Program Obzorje 2020 bo poleg ustanavljanja mest predsednikov v ERA podpiral tudi tesno sodelovanje prihajajočih in naprednih ustanov, ki bodo združile moči in ustvarile centre odličnosti, izmenjave zaposlenih ter strokovno svetovanje in pomoč. Posodobitev raziskovalne infrastrukture in objektov bo zagotovila regionalna politika EU.

Za več informacij glej MEMO/12/988.

Več informacij o programu Obzorje 2020 je na voljo na strani:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Več informacij o Uniji inovacij je na voljo na strani:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontakta:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar