Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 17. decembra 2012

Komisia bude financovať pracovné miesta špičkových výskumných pracovníkov v menej rozvinutých regiónoch

Univerzitám alebo výskumným inštitúciám v menej rozvinutých európskych regiónoch sa v rámci pilotného programu Európskej komisie udelia granty vo výške 2,4 milióna EUR. Cieľom iniciatívy s názvom Katedry EVP je pritiahnuť vynikajúcich akademických pracovníkov do inštitúcií, ktoré sa chcú presadiť v medzinárodnom špičkovom výskume.

Komisárka pre výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „Mnohé regióny v Európe podávajú slabý výkon v oblasti výskumu, a to tak z hľadiska celkových dosahovaných výsledkov, ako aj z hľadiska účasti na výskume financovanom Európskou úniou. Chcem mať istotu, že sa na nikoho nezabudne. Nejde pritom o žiadnu dobročinnosť, ale o to, že z výskumného i hospodárskeho hľadiska je logické, ak bude účasť na našich programoch širšia. Práve preto sme začali iniciatívu Katedry EVP.“

Iniciatíva Katedry EVP pomôže univerzitám a ďalším oprávneným organizáciám dosiahnuť takú úroveň excelentnosti v oblasti výskumu, aby boli konkurencieschopné na medzinárodnej úrovni. Budú musieť preukázať, že sú schopné poskytnúť zariadenia a podmienky pre excelentný výskum v súlade s požiadavkami Európskeho výskumného priestoru (EVP). Inštitúcie, ktoré prejdú výberovým konaním, budú môcť poskytnúť miesta (katedry EVP) vynikajúcim akademickým pracovníkom, ktorí sú schopní zvýšiť úroveň a pritiahnuť vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ako aj peniaze z iných zdrojov, ako napríklad z finančných prostriedkov EÚ určených na výskum alebo z regionálnych fondov EÚ.

Johannes Hahn, komisár pre regionálnu politiku, uviedol: „Ak naše zdroje sústredíme do týchto regiónov, môžeme tým zaručiť, že táto iniciatíva bude trvalá a udržateľná. Ak skombinujeme finančné prostriedky EÚ určené na výskum s regionálnymi fondmi EÚ, budeme môcť poskytnúť týmto akademickým pracovníkom a ich tímom laboratóriá a vybavenie. Vyrovnáme tak rozdiely v oblasti výskumu a inovácie a umožníme, aby sa nápady premenili na konkrétne príležitosti na rast."

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075661&sitelang=en

Tento koncept sa otestuje v pilotnej fáze iniciatívy Katedry EVP, ktorá disponuje balíkom 12 miliónov EUR vyčlenených z rozpočtu súčasného siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu (2007-2013). Ak sa tento koncept osvedčí, Komisia navrhne financovanie oveľa väčšieho počtu katedier EVP v závislosti od objemu rozpočtu na budúci rámcový program Horizont 2020 (2014-2020).

Súvislosti

Účelom tejto iniciatívy je prispieť k vyrovnaniu rozdielov, ktoré existujú v Európe v oblasti výskumu a inovácie, a rozšíriť účasť na Európskom výskumnom priestore. Iniciatíva Katedry EVP pomôže univerzitám a ďalším oprávneným organizáciám dosiahnuť požadovanú úroveň excelentnosti v oblasti výskumu, aby boli dlhodobo konkurencieschopné na medzinárodnej úrovni.

Cieľom prvej fázy pilotnej výzvy na predkladanie návrhov, ktorú zorganizuje Komisia, je identifikovať a vybrať inštitúcie, na pôde ktorých sa vytvoria katedry EVP. Výber sa uskutoční na základe súťažného konania. Prihlásiť sa môže každá univerzita alebo iná nezisková výskumná organizácia (v zmysle podmienok účasti siedmeho rámcového programu), ktorá sídli v konvergenčnom/menej rozvinutom regióne (v zmysle všeobecného nariadenia upravujúceho štrukturálne fondy pre súčasné programové obdobie alebo na základe podobných kritérií pre pridružené krajiny).

Zainteresované inštitúcie budú mať na predloženie návrhov čas do 30. mája 2013. Návrhy vyhodnotí Komisia v lete 2013. Prvé zmluvy o udelení grantu by sa mohli podpísať v decembri 2013.

V druhej fáze, ktorá sa začne hneď na začiatku roku 2014, úspešné výskumné organizácie uverejnia oznámenia o voľnom pracovnom mieste a vyberú kandidáta na svoju katedru EVP prostredníctvom otvoreného a transparentného výberového konania, čo je hlavná zásada Európskeho výskumného priestoru na podporu excelentnosti. Kandidáti môžu byť štátnymi príslušníkmi ktorejkoľvek krajiny sveta.

Orientačný rozpočet pre túto výzvu je 12 miliónov EUR. Finančný príspevok bude dosahovať najviac 2,4 milióna EUR na jeden návrh maximálne na obdobie piatich rokov. Udelí sa najviac jeden grant na krajinu. V prípade, že bude pilotná výzva úspešná, Komisia navrhne významné rozšírenie programu v rámci programu Horizont 2020. Podobne ako iniciatíva Katedry EVP aj program Horizont bude podporovať partnerstvá medzi začínajúcimi a renomovanými inštitúciami, budovanie tímov na vytváranie centier excelentnosti, výmenu zamestnancov a odborné poradenské služby a pomoc. Modernizácia infraštruktúry a vybavenia v oblasti výskumu zas bude patriť do pôsobnosti regionálnej politiky EÚ.

Ďalšie informácie sú uvedené v dokumente MEMO/12/988.

Ďalšie informácie o programe Horizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Ďalšie informácie o iniciatíve Inovácia v Únii:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar