Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 17 grudnia 2012 r.

Komisja planuje finansowanie najwyższej klasy stanowisk naukowych w regionach słabiej rozwiniętych

W ramach programu pilotażowego Komisji Europejskiej zostaną przyznane dotacje w wysokości do 2,4 mln euro na rzecz uniwersytetów lub instytucji badawczych w słabiej rozwiniętych regionach europejskich. Celem tej inicjatywy, zwanej inicjatywą w sprawie „stanowisk EPB”, jest przyciągnięcie wybitnych pracowników akademickich do placówek, które chcą zaistnieć na międzynarodowej scenie najbardziej renomowanych instytucji naukowych.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki, powiedziała: „Wiele regionów w Europie nie odnosi spodziewanych sukcesów w dziedzinie badań, zarówno jeśli chodzi o ich ogólne wyniki, jak i pod względem uczestnictwa w badaniach finansowanych przez UE. Chcę mieć pewność, że nikt nie został pominięty. Bo nie chodzi tu o żadną dobroczynność. Z punktu widzenia naukowego i ekonomicznego logiczne jest, aby uczestnictwo w naszych programach było jak najszersze. Dlatego też uruchomiamy inicjatywę «stanowisk EPB»”.

W ramach inicjatywy „stanowisk EPB” uniwersytety i inne kwalifikujące się organizacje wspierane będą w osiąganiu poziomu doskonałości badawczej niezbędnego do bycia konkurencyjnym na arenie międzynarodowej. Placówki te będą musiały wykazać, że mogą zapewnić wyposażenie i otoczenie dla wysokiej klasy badań naukowych, zgodnie z ideą europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Wybrane instytucje będą proponowały stanowiska EPB wybitnym naukowcom akademickim posiadającym potencjał jeśli chodzi o podnoszenie standardów i przyciąganie większej liczby najbardziej utalentowanych pracowników, jak również środków z innych źródeł, takich jak fundusze unijne na finansowanie badań naukowych lub fundusze regionalne.

Komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn powiedział: „Dzięki połączeniu naszych zasobów w tych regionach możemy zapewnić trwałość i zrównoważony charakter inicjatywy. Jeśli połączymy unijne finansowanie badań naukowych z funduszami regionalnymi UE, będziemy w stanie zapewnić laboratoria i wyposażenie tym pracownikom akademickim i ich zespołom badawczym. Dzięki takiemu wsparciu zlikwidujemy różnice istniejące w dziedzinie badań i innowacji oraz przyczynimy się do przełożenia tych pomysłów na konkretne możliwości wzrostu gospodarczego”.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075661&sitelang=en

Dysponując 12 milionami euro z budżetu obecnego siódmego programu ramowego na rzecz badań (2007-2013), pilotażowy etap programu „stanowiska EPB” będzie stanowił rodzaj testu dla całego pomysłu. Jeśli się to powiedzie, Komisja zaproponuje finansowanie o wiele większej liczby stanowisk EPB, w zależności od wielkości budżetu przyszłego programu ramowego „Horyzont 2020” (2014-2020).

Kontekst

Celem omawianej inicjatywy jest zlikwidowanie istniejącej w Europie przepaści w zakresie badań i innowacji oraz szersze uczestnictwo w europejskiej przestrzeni badawczej. Program „stanowiska EPB” wesprze uniwersytety i inne kwalifikujące się organizacje w osiąganiu poziomu doskonałości badawczej koniecznego do bycia konkurencyjnymi na poziomie międzynarodowym i w perspektywie długoterminowej.

Celem pierwszego etapu pilotażowego zaproszenia do składania ofert, którym kierować będzie Komisja, jest określenie i wybranie instytucji, w których zostaną stworzone stanowiska EPB. Dokona się to w drodze konkursu. Instytucją kwalifikującą się do finansowania może być każdy uniwersytet lub inna niekomercyjna organizacja badawcza (zgodnie z zasadami uczestnictwa siódmego programu ramowego) położona w regionie konwergencji lub regionie słabiej rozwiniętym (zgodnie z rozporządzeniem ogólnym w sprawie funduszy strukturalnych dla obecnego okresu programowania oraz podobnymi kryteriami dla krajów stowarzyszonych).

Zainteresowane instytucje muszą do 30 maja 2013 r. złożyć swoje wnioski, które zostaną ocenione przez Komisję w lecie 2013 r. Pierwsze umowy o udzielenie dotacji miałyby być podpisane w grudniu 2013 r.

W drugim etapie, na początku 2014 r., wybrane organizacje badawcze opublikują ogłoszenia o wolnych miejscach pracy i wybiorą kandydatów na stanowiska EPB w drodze otwartej i przejrzystej procedury rekrutacyjnej, która jest zasadą przewodnią w europejskiej przestrzeni badawczej, służącą umacnianiu doskonałości. Kandydaci mogą być obywatelami dowolnego państwa na świecie.

Przybliżony budżet na wspomniane zaproszenie do składania ofert wynosi 12 mln euro. Wkład finansowy wyniesie maksymalnie 2,4 mln euro na pojedynczy wniosek na okres do pięciu lat. Na jeden kraj można przyznać tylko jedną dotację. Jeżeli pilotażowe zaproszenie do składania ofert powiedzie się, Komisja zaproponuje znaczne rozszerzenie programu w ramach „Horyzontu 2020”. Podobnie jak program „stanowiska EPB”, „Horyzont 2020” będzie wspierał partnerstwo rozwijających się i renomowanych instytucji w celu tworzenia centrów doskonałości, wymiany pracowników, doradztwa i pomocy ekspertów. Modernizacja badawczej infrastruktury i wyposażenia wejdzie w zakres polityki regionalnej UE.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie MEMO/12/988.

Więcej informacji na temat programu „Horyzont 2020”:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Więcej informacji na temat projektu „Unia innowacji”:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar