Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 december 2012

Commissie financiert leerstoelen toponderzoek in minder ontwikkelde regio's

In het kader van een proefprogramma van de Europese Commissie zullen aan universiteiten of onderzoeksinstellingen in minder ontwikkelde regio's in Europa subsidies tot 2,4 miljoen EUR worden verleend. Doel van de zogenaamde EOR-leerstoelen (EOR: Europese Onderzoeksruimte) is vooraanstaande academici aan te trekken naar plaatsen die een internationale naam op het gebied van toponderzoek nastreven.

Máire Geoghegan-Quinn, commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, verklaarde: "Veel regio's in Europa blijven achter op het gebied van onderzoek, zowel wat hun totale output als wat hun deelname aan door de EU gefinancierd onderzoek betreft. Ik wil ervoor zorgen dat niemand achter blijft, niet uit liefdadigheid, maar omdat een ruime deelname aan onze programma's zowel uit onderzoeks- als uit economisch oogpunt bijzonder nuttig is. Dat is de reden waarom we het initiatief voor de EOR-leerstoelen hebben opgezet."

Dit initiatief zal universiteiten en andere in aanmerking komende organisaties helpen een niveau van onderzoeksexcellentie te bereiken waarmee ze op internationaal niveau kunnen concurreren. Ze zullen moeten aantonen dat ze inrichtingen en een omgeving kunnen bieden die geschikt zijn voor excellent onderzoek in overeenstemming met de Europese Onderzoeksruimte. Geselecteerde instellingen zullen EOR-leerstoelen mogen toekennen aan vooraanstaande academici die in staat zijn het niveau te verhogen en meer hooggekwalificeerde medewerkers aan te trekken, alsook geld uit andere bronnen, zoals EU-onderzoeksfinanciering of regionale fondsen.

Johannes Hahn, commissaris voor Regionaal beleid,verklaarde in dat verband: "Door onze middelen in deze regio's te bundelen, kunnen we ervoor zorgen dat dit een permanent en duurzaam initiatief wordt. Als we EU-onderzoeksfinanciering combineren met regionale fondsen, kunnen we de desbetreffende academici en hun teams laboratoria en uitrusting bieden. Met een dergelijke ondersteuning zullen we de kloof tussen onderzoek en innovatie dichten en deze ideeën helpen omzetten in concrete groeimogelijkheden."

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075661&sitelang=en

In het proefstadium van het initiatief zal het concept worden getest met 12 miljoen EUR uit de begroting voor het lopende zevende kaderprogramma voor onderzoek (2007-2013). Blijkt het succesvol, dan stelt de Commissie voor om een veel groter aantal EOR-leerstoelen te financieren, afhankelijk van de omvang van de begroting voor het toekomstige kaderprogramma Horizon 2020 (2014-2020).

Achtergrond

Doel van dit initiatief is bij te dragen tot het dichten van de kloof tussen onderzoek en innovatie in Europa en tevens de deelname aan de Europese onderzoeksruimte te verruimen. Het programma voor EOR-leerstoelen zal universiteiten en andere in aanmerking komende organisaties helpen het niveau van onderzoeksexcellentie te bereiken waarmee ze op internationaal niveau duurzaam concurrerend kunnen zijn.

In de eerste proeffase van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen, die door de Commissie wordt geleid, zullen de instellingen waar een EOR-leerstoel wordt ingesteld, worden vastgesteld en geselecteerd. Dit zal gebeuren via een vergelijkende procedure. In aanmerking komende instellingen zijn universiteiten of andere onderzoeks­instellingen/organisaties zonder winstoogmerk (zoals gedefinieerd in de regels voor deelname van het zevende kaderprogramma) die gelegen zijn in een minder ontwikkelde of convergentieregio (zoals gedefinieerd bij de algemene verordening betreffende de structuurfondsen voor de huidige programmeringsperiode, en voor geassocieerde landen in regio's met vergelijkbare kenmerken).

Geïnteresseerde instellingen hebben tot en met 30 mei 2013 de tijd om voorstellen in te dienen, die door de Commissie in de zomer van 2013 zullen worden beoordeeld. In december 2013 zouden de eerste subsidieovereenkomsten kunnen worden ondertekend.

In de tweede fase, die begin 2014 ingaat, zullen de geselecteerde onderzoeksorganisaties de vacature publiceren en de EOR-leerstoelhouder selecteren via een open en transparante aanwervingsprocedure, een leidend beginsel in het kader van de Europese Onderzoekruimte om excellentie te bevorderen. Kandidaten kunnen onderdaan van elk land in de wereld zijn.

De indicatieve begroting voor deze oproep bedraagt 12 miljoen euro. De financiële bijdrage per voorstel zal maximaal 2,4 miljoen EUR voor een periode van maximaal vijf jaar bedragen. Per land wordt maximaal één subsidie verleend. Blijkt de testuitnodiging succesvol, dan stelt de Commissie voor om het programma aanzienlijk uit te breiden in het kader van Horizon 2020. Net zoals de EOR-leerstoelen zal Horizon 2020 partnerschappen tussen opkomende en geavanceerde instellingen bevorderen, evenals samenwerking met het oog op de totstandbrenging van excellentiecentra, uitwisseling van medewerkers en advies en ondersteuning van deskundigen. De verbetering van onderzoeksinfrastructuur en –inrichtingen zullen onder het regionaal beleid van de EU vallen.

Voor meer informatie, zie MEMO/12/988.

Voor meer informatie over Horizon 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Voor meer informatie over de Innovatie-Unie:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Contactpersonen:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar