Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 17. decembrī

Komisija piešķirs līdzekļus augsta līmeņa akadēmisko pētniecības amatu finansēšanai mazāk attīstītos reģionos

Eiropas Komisijas izmēģinājuma programmas ietvaros universitātēm vai pētniecības iestādēm mazāk attīstītos Eiropas reģionos tiks piešķirtas dotācijas līdz 2,4 miljonu eiro apmērā. Šīs tā dēvētās EPT akadēmisko amatu iniciatīvas mērķis ir piesaistīt izcilus zinātniekus institūcijām, kas vēlas iegūt starptautiska mēroga nozīmi pētniecības jomā.

Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: "Daudzi Eiropas reģioni negūst pietiekami labus rezultātus pētniecības jomā — gan attiecībā uz to kopējiem rezultātiem, gan attiecībā uz dalību ES finansētā pētniecībā. Es vēlos panākt, lai neviens netiktu atstāts novārtā, ne jau aiz labdarības, bet gan tāpēc, ka plaša dalība mūsu programmās ir izdevīga gan zinātnes, gan ekonomikas aspektā. Tāpēc mēs sākam EPT akadēmisko amatu iniciatīvu."

EPT akadēmisko amatu iniciatīva atbalstīs universitāšu un citu prasībām atbilstīgu organizāciju centienus panākt pētniecisko izcilību, kas nepieciešama konkurētspējai starptautiskā līmenī. Šīm institūcijām būs jāpierāda, ka tās spēj nodrošināt aprīkojumu un vidi, kas vajadzīga izcilas pētniecības veikšanai atbilstoši Eiropas Pētniecības telpas (EPT) kritērijiem. Izraudzītās institūcijas piešķirs EPT akadēmiskos amatus izciliem zinātniekiem, kuri spēj uzlabot pētniecības līmeni un piesaistīt citus augsta līmeņa darbiniekus, kā arī līdzekļus no citiem avotiem, piemēram, ES pētniecības finansējumu vai reģionālo fondu līdzekļus.

Reģionālās politikas komisārs Johaness Hāns norādīja: "Apvienojot savus resursus šajos reģionos, mēs varam nodrošināt, lai tā būtu ilgtspējīga ilgtermiņa iniciatīva. Ja apvienojam ES pētniecības finansējumu ar ES reģionālo fondu līdzekļiem, mēs šiem zinātniekiem un viņu komandām varam nodrošināt laboratorijas un aprīkojumu. Ar šādu atbalstu mēs pārvarēsim starpreģionu plaisu pētniecības un inovācijas jomā un palīdzēsim izmantot šo ideju sniegtās konkrētās izaugsmes iespējas."

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075661&sitelang=en

Izmantojot 12 miljonus eiro no pašreizējās Septītās pētniecības pamatprogrammas (2007–2013), šī koncepcija tiks pārbaudīta praksē EPT akadēmisko amatu iniciatīvas izmēģinājuma posmā. Ja tas noritēs veiksmīgi, Komisija plāno finansēt daudz lielāku skaitu EPT akadēmisko amatu — atkarībā no tā, kāds budžets tiks atvēlēts nākamajai pamatprogrammai "Apvārsnis 2020" (2014–2020).

Vispārīga informācija

Šīs iniciatīvas mērķis ir palīdzēt pārvarēt starpreģionu plaisu pētniecības un inovācijas jomā un paplašināt dalību Eiropas Pētniecības telpā. EPT akadēmisko amatu programma atbalstīs universitāšu un citu prasībām atbilstīgu organizāciju centienus panākt pētniecisko izcilību, kas nepieciešama ilgtspējīgai konkurētspējai starptautiskā līmenī.

Komisijas koordinētā izmēģinājuma uzaicinājuma pirmajā posmā tiks noteiktas un izraudzītas institūcijas, kurās tiks izveidots EPT akadēmiskais amats. Tas notiks konkursa kārtībā. Prasībām atbilstoša institūcija ir jebkura universitāte vai cita pētniecības organizācija, kas ir bezpeļņas organizācija (atbilstoši definīcijai, kas sniegta noteikumos līdzdalībai Septītajā pamatprogrammā) un atrodas konverģences/mazāk attīstītā reģionā (atbilstoši definīcijai, kas sniegta Vispārējā struktūrfondu regulā par pašreizējo plānošanas periodu, un līdzīgām asociētu valstu pazīmēm).

Ieinteresētajām institūcijām jāiesniedz savi priekšlikumi līdz 2013. gada 30. maijam, un Komisija tos novērtēs 2013. gada vasarā. Iespējams, pirmos dotāciju nolīgumus varētu parakstīt 2013. gada decembrī.

Otrajā posmā, kas sāksies 2014. gada sākumā, izraudzītās pētniecības organizācijas izsludinās amata vakanci un izraudzīsies pētnieku EPT akadēmiskajam amatam, izmantojot atklātu un pārredzamu darbā pieņemšanas procesu, kas ir viens no Eiropas Pētniecības telpas pamatprincipiem, lai panāktu izcilību. Kandidāti var būt jebkuras pasaules valsts pilsoņi.

Šā uzaicinājuma paredzamais budžets ir 12 miljoni eiro. Katram priekšlikumam piesaistītā finansējuma maksimālā summa laikposmam līdz pieciem gadiem būs 2,4 miljoni eiro. Vienai valstij tiks piešķirta ne vairāk kā viena dotācija. Ja izmēģinājuma uzaicinājums noritēs veiksmīgi, Komisija plāno programmu būtiski paplašināt "Apvāršņa 2020" ietvaros. Līdztekus EPT akadēmisko amatu iniciatīvai pamatprogramma "Apvārsnis 2020" atbalstīs jaunizveidotu un jau nostiprinājušos institūciju sadraudzību — sadarbību nolūkā izveidot izcilības centrus, organizēt darbinieku apmaiņas programmas un sniegt ekspertu padomus un palīdzību. Pētniecības infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija būs ES reģionālās politikas darbības jomā.

Papildu informāciju sk. MEMO/12/988.

Papildu informāciju par programmu "Apvārsnis 2020" sk.:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/.

Papildu informāciju par Inovācijas savienību sk.:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm.

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88);

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04).


Side Bar