Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. joulukuuta 2012

Komissio rahoittaa huippututkimusta vähemmän kehittyneillä alueilla

Vähemmän kehittyneiden alueiden yliopistot ja tutkimuslaitokset voivat saada Euroopan komission pilottiohjelmasta avustuksia jo 2,4 miljoonan euron edestä. Ns. ERA-oppituoleilla pyritään houkuttelemaan huippututkijoita paikkoihin, jotka haluavat päästä tekemään kansainvälistä huippututkimusta.

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaavan komissaarin Máire Geoghegan-Quinnin mukaan monilla Euroopan alueilla tutkimuksen tilanne on heikko sekä saavutettujen tutkimustulosten että EU:n rahoittamaan tutkimukseen osallistumisen kannalta. ”Haluan varmistaa, ettei kukaan jää muista jälkeen. Kyseessä ei ole hyväntekeväisyys, vaan se, että laaja osallistuminen EU:n ohjelmiin hyödyttää sekä tutkimusta että taloutta. Tämän vuoksi käynnistämme nyt tämän ERA-oppituoleja koskevan aloitteen", Geoghegan-Quinn ilmoitti.

Aloitteella tuetaan yliopistoja ja muita laitoksia. Tarkoituksena on kannustaa niitä kohottamaan tutkimuksensa sellaiselle tasolle, että ne pystyvät kilpailemaan kansainvälisesti. Niiden on osoitettava, että niillä on käytössään huippututkimuksessa tarvittavat välineet ja että ne pystyvät luomaan soveltuvan tutkimusympäristön eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) mukaisesti. Valitut laitokset myöntävät ERA-oppituoleja huippututkijoille, jotka pystyvät kohottamaan laitoksen tutkimuksen tasoa, houkuttelemaan korkeasti koulutettua henkilöstöä ja keräämään varoja muista lähteistä, kuten EU:n tutkimus- tai aluevaroista.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn totesi, että kokoamalla näiden alueiden resurssit yhteen voimme varmistaa, että tästä aloitteesta tulee pysyvä ja kestävä. ”EU:n tutkimus- ja aluerahoituksen yhdistämisen myötä voimme antaa näiden tutkijoiden ja heidän tiimiensä käyttöön laboratorioita ja välineitä. Saamme täten tukittua tutkimuksen ja innovoinnin välisen kuilun ja voimme muuntaa nämä ideat konkreettisiksi kasvumahdollisuuksiksi”, Hahn lisäsi.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075661&sitelang=en

ERA-oppituolihanketta testataan pilottivaiheen aikana. Sille on varattu rahoitusta 12 miljoonaa euroa seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta (2007–2013). Jos aloite katsotaan onnistuneeksi, komissio ehdottaa lisää ERA-oppituoleja. Niitä lisättäisiin huomattavasti, mutta niiden lopullinen määrä riippuu kuitenkin tulevan Horisontti 2020 -puiteohjelman (2014–2020) budjetin suuruudesta.

Tausta

Tämän aloitteen tarkoituksena on kaventaa tutkimuksen ja innovoinnin välistä kuilua Euroopassa ja kannustaa osallistumista eurooppalaiseen tutkimusalueeseen. Sillä tuetaan yliopistoja ja muita tukikelpoisia organisaatioita kannustamalla niitä kohottamaan tutkimuksensa sellaiselle tasolle, että ne pystyvät kestävällä tavalla kilpailemaan kansainvälisesti.

Komission ohjaamassa ehdotuspyynnön ensimmäisessä vaiheessa valitaan kilpailumenettelyllä ne laitokset, joihin ERA-oppituoleja perustetaan. Menettelyyn voivat osallistua kaikki yliopistot ja muut voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset (jotka määritellään seitsemännen puiteohjelman osallistumissäännöissä), jotka sijaitsevat lähentymisalueilla tai vähemmän kehittyneillä alueilla (jotka määritellään rakennerahastojen yleisasetuksessa nykyiselle ohjelmakaudelle; assosioituneihin maihin sovelletaan samankaltaisia perusteita).

Hakemukset on jätettävä viimeistään 30. toukokuuta 2013. Komissio arvioi ne kesällä 2013, ja ensimmäiset avustussopimukset voidaan allekirjoittaa ehkä jo joulukuussa 2013.

Vuoden 2014 alussa alkavassa toisessa vaiheessa valitut tutkimuslaitokset julkaisevat avoimen työpaikan ja valitsevat ERA-oppituolin haltijan avoimella ja läpinäkyvällä hakuprosessilla, joka on eurooppalaisen tutkimusalueen huippuosaamisen edistämisen ohjaava periaate. Paikkaa voivat hakea minkä maan kansalaiset tahansa.

Tämän ehdotuspyynnön alustava budjetti on 12 miljoonaa euroa. Kullekin valitulle ehdotukselle myönnetään rahoitusta enintään 2,4 miljoonaa euroa ja enintään viiden vuoden ajaksi. Samalle maalle voidaan myöntää korkeintaan yksi avustus. Jos ensimmäinen ehdotuspyyntö on onnistunut, komissio ehdottaa ohjelman laajentamista merkittävästi Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisesti. Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tuetaan ERA-oppituolien lisäksi kehittymässä olevien ja pitkälle kehittyneiden laitosten välistä kummitoimintaa, osaamiskeskusten perustamista, henkilövaihtoa sekä asiantuntijaohjausta ja -apua. Tutkimusinfrastruktuurin ja -välineistön jatkokehittäminen tapahtuu EU:n aluepolitiikan mukaisesti.

Lisätietoja: MEMO/12/988.

Lisätietoja Horisontti 2020 -puiteohjelmasta:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Lisätietoja innovaatiounionista:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Contacts:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar