Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. detsember 2012

Komisjon rahastab tipptasemel teadusuuringute teostamist vähemarenenud piirkondades

Euroopa Komisjoni katseprogrammi raames antakse Euroopa vähemarenenud piirkondade ülikoolidele ja teadusasutustele kuni 2,4 miljoni euroseid toetusi. Niinimetatud Euroopa teadusruumi õppetoolide algatuse eesmärk on meelitada tippteadlasi tööle asutustesse, kes soovivad senisest rohkem silma paista tipptasemel teadusuuringutega.

Teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn osutas sellele, et paljud Euroopa piirkonnad ei hiilga teadustegevuse tulemuslikkusega ja nad osalevad liiga vähe ELi rahastatud teadusuuringutes. Volinik sõnas: „Me kavatseme saavutada, et kedagi ei jäetaks omaenda hooleks. See ei ole siiski heategevus, vaid meie programmides osalemine on otstarbekas teadustegevuse tulemuslikkuse seisukohast ja ka majanduslikult. Euroopa teadusruumi õppetoolide algatus täidab just neid eesmärke.”

Euroopa teadusruumi õppetoolide algatusega aidatakse ülikoolidel ja muudel organisatsioonidel tõsta teadusuuringute taset ning muuta nad rahvusvahelises ulatuses konkurentsivõimeliseks. Teadusasutustel tuleb näidata, et neil on olemas kõrgetasemelise teadustöö tegemiseks vajalikud rajatised ja keskkond, mis vastavad Euroopa teadusruumi nõuetele. Väljavalitud teadusasutused pakuvad Euroopa teadusruumi õppetoolide algatuse raames toetust teadlastele, kes suudavad tõsta nende teadustöö taset, meelitada kohale ka teisi tippteadlasi ja kaasata rahastamist muudest allikatest, näiteks ELi ja piirkondlikke teadusuuringuteks ettenähtud vahendeid.

Regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn ütles: „Kõnealustes piirkondades ressursside ühendamisega tagame algatuse kestvuse ja jätkusuutlikkuse. Teadustegevuse ELi tasandi ja piirkondliku rahastamise ühendamine võimaldab teadlaste ja uurimisrühmade käsutusse anda vajalikud laborid ja seadmed. Selline toetus aitab ühtlustada teadusuuringute ja innovatsiooni arengutaset ja rakendada ideed majanduskasvu teenistusse.”

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075661&sitelang=en

Tegemist on Euroopa teadusruumi katselise algatusega, millele seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi (2007–2013) vahenditest on ette nähtud 12 miljonit eurot. Kui algatus õnnestub, teeb komisjon ettepaneku hakata rahastama suuremat arvu Euroopa teadusruumi õppetoole, olenevalt sellest, kui suureks kujuneb 2014.–2020. aasta raamprogrammi „Horisont 2020” eelarve.

Taustteave

Algatuse eesmärk on aidata vähendada teadusuuringute ja innovatsiooni taseme erinevusi Euroopas ja laiendada teadusasutuste osalemist Euroopa teadusruumis. Programmiga „Euroopa teadusruumi õppetoolid” aidatakse ülikoolidel ja muudel organisatsioonidel tõsta teadusuuringute taset ning muuta nad rahvusvahelises ulatuses konkurentsivõimeliseks.

Esmalt viib komisjon läbi katseprojekti, et valida välja asutused, kus luuakse Euroopa teadusruumi õppetool. Selleks kuulutatakse välja konkurss. millel võivad osaleda kõik ülikoolid ja muud kasumitaotluseta teadusasutused (vastavalt seitsmenda raamprogrammi tingimustele), mis asuvad struktuurifondide praeguse programmitöö perioodi üldsätete kohastes lähenemis- ja vähemarenenud piirkondades (või muudes osalevates riikides, vastates sarnastele tingimustele).

Huvitatud institutsioonid saavad oma taotlusi esitada 30. maini 2013. Komisjon vaatab taotlused läbi 2013. aasta suvel. Esimesed toetuslepingud sõlmitakse arvatavasti 2013. aasta detsembris.

2014. aasta alguses algab teine etapp, mil väljavalitud teadusasutused avaldavad tööpakkumiskuulutuse ja täidavad ametikohad Euroopa teadusruumi õppetoolides avatud ja läbipaistva menetlusega. Avatus ja läbipaistvus on Euroopa teadusruumi aluspõhimõtted, mis aitavad parandada teadustöö tulemuslikkust. Kandideerida võivad maailma kõigi riikide kodanikud.

Taotlusvooru soovituslik eelarve on 12 miljonit eurot. Igale taotlejale võidakse anda kuni 2,4 miljoni eurone toetus kuni viieaastase perioodi jooksul. Ühele riigile ei anta üle ühe toetuse. Kui katseline taotlusvoor on edukas, teeb komisjon ettepaneku näha programmile ette märkimisväärselt rohkem vahendeid raamprogrammi „Horisont 2020” raames. „Horisont 2020” ja Euroopa teadusruumi õppetoolide algatus toetavad uute ja väljakujunenud teadusasutuste partnerlust, koostööd tippkeskuste loomisel, töötajate vahetust ning erialase nõu ja abi andmist. Teadusuuringute taristut ja materiaalset baasi parandatakse ELi ühtekuuluvuspoliitika raames.

Lisateabe saamiseks vaata MEMO/12/988.

Lisateave programmi „Horisont 2020” kohta:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Lisateave juhtalgatuse „Innovatiivne liit” kohta:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar