Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2012

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί έδρες έρευνας υψηλού επιπέδου στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δοθούν επιχορηγήσεις έως και 2,4 εκατομμυρίων ευρώ σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης. Σκοπός της αποκαλούμενης πρωτοβουλίας «έδρες ΕΧΕ» είναι να προσελκύσει διακεκριμένους πανεπιστημιακούς σε περιοχές που επιθυμούν να καταλάβουν μια θέση στον διεθνή χάρτη της έρευνας αιχμής.

Η κα Máire Geoghegan-Quinn, Επίτροπος αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, δήλωσε: «Πολλές περιφέρειες στην Ευρώπη έχουν χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα, τόσο ως προς τα συνολικά αποτελέσματά τους, όσο και ως προς τη συμμετοχή τους στη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω, όχι από φιλανθρωπία, αλλά επειδή είναι ουσιαστικής σημασίας για την έρευνα και την οικονομία να υπάρχει ευρεία συμμετοχή στα προγράμματά μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δρομολογούμε την πρωτοβουλία για τις έδρες ΕΧΕ.»

Η πρωτοβουλία για τις έδρες ΕΧΕ θα ενισχύσει πανεπιστήμια και άλλους επιλέξιμους οργανισμούς, προκειμένου να επιτύχουν το επίπεδο ερευνητικής αριστείας που απαιτείται για να διασφαλίσουν ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο. Θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να παρέχουν τις διευκολύνσεις και το περιβάλλον που απαιτούνται για έρευνα αριστείας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Εφόσον επιλεγούν, τα ιδρύματα θα δημιουργήσουν έδρες ΕΧΕ για διακεκριμένους πανεπιστημιακούς που έχουν την ικανότητα να ανεβάσουν το επίπεδο και να προσελκύσουν περισσότερους ερευνητές υψηλού επιπέδου, ​​καθώς και χρήματα από άλλες πηγές, όπως χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ ή τα περιφερειακά ταμεία.

Ο κ. Johannes Hahn, Επίτροπος περιφερειακής πολιτικής, δήλωσε: «Με τη διάθεση των πόρων μας γι αυτές τις περιφέρειες μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αναλαμβάνουμε μια μακρόπνοη και βιώσιμη πρωτοβουλία. Αν συνδυάσουμε τη χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ με τα περιφερειακά ταμεία της ΕΕ μπορούμε να παρέχουμε εργαστήρια και εξοπλισμό στους εν λόγω πανεπιστημιακούς και στις ομάδες τους. Με αυτό το είδος στήριξης θα γεφυρώσουμε το χάσμα στην έρευνα και την καινοτομία και θα βοηθήσουμε ώστε αυτές οι ιδέες να μετατραπούν σε συγκεκριμένες ευκαιρίες ανάπτυξης.»

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075661&sitelang=en

Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας «έδρες ΕΧΕ» θα λειτουργήσει με 12 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος εβδόμου προγράμματος-πλαισίου έρευνας (2007-2013) και θα θέσει σε δοκιμαστική εφαρμογή την ιδέα. Εάν στεφθεί με επιτυχία, η Επιτροπή θα προτείνει να χρηματοδοτήσει έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό εδρών ΕΧΕ, ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού για το μελλοντικό πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» (2014-2020).

Ιστορικό

Σκοπός της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματατος στην έρευνα και την καινοτομία μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της Ευρώπης, και να διευρύνει τη συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Το πρόγραμμα «έδρες ΕΧΕ» θα στηρίξει πανεπιστήμια και άλλους επιλέξιμους οργανισμούς για την επίτευξη του επιπέδου ερευνητικής αριστείας που απαιτείται για να διασφαλίσουν ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο σε σταθερή βάση.

Η πρώτη φάση της δοκιμαστικής πρόσκλησης, υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής, συνίσταται στον εντοπισμό και τη επιλογή ιδρυμάτων στα οποία θα δημιουργηθεί έδρα ΕΧΕ. Αυτό θα γίνει μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας. Επιλέξιμα ιδρύματα είναι κάθε πανεπιστήμιο ή άλλος ερευνητικός οργανισμός με μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (όπως ορίζεται στους κανόνες συμμετοχής του 7ου ΠΠ) που βρίσκεται σε περιφέρεια σύγκλισης/λιγότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια (όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων για την παρούσα περίοδο προγραμματισμού και με παρόμοια χαρακτηριστικά για τις συνδεδεμένες χώρες).

Τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα θα πρέπει έως τις 30 Μαΐου 2013 να υποβάλουν τις προτάσεις τους, οι οποίες θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή κατά το θέρος του 2013. Οι πρώτες συμφωνίες επιχορήγησης μπορούν να υπογραφούν τον Δεκέμβριο του 2013.

Κατά τη δεύτερη φάση, η οποία ξεκινά στις αρχές του 2014, οι ερευνητικοί οργανισμοί που σημείωσαν επιτυχία θα δημοσιεύσουν τις κενές θέσεις εργασίας και θα επιλέξουν τον κάτοχο της έδρας ΕΧΕ μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας πρόσληψης, που συνιστά την κατευθυντήρια αρχή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για την ενίσχυση της αριστείας. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι υπήκοοι οποιασδήποτε χώρας του κόσμου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση είναι 12 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά ανά πρόταση θα είναι κατ’ ανώτατο όριο 2,4 εκατ. για περίοδο πέντε ετών. Δίνεται μόνο μία επιχορήγηση ανά χώρα. Εάν η δοκιμαστική πρόσκληση αποβεί επιτυχής, η Επιτροπή θα προτείνει να διευρυνθεί σημαντικά το πρόγραμμα στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020». Όπως και οι έδρες ΕΧΕ, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα στηρίξει την αδελφοποίηση αναδυόμενων και προηγμένων ιδρυμάτων, την ομαδική συνεργασία για σύσταση κέντρων αριστείας, τις ανταλλαγές προσωπικού και τις συμβουλές και τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων. Η αναβάθμιση της ερευνητικής υποδομής και των εγκαταστάσεων θα υπαχθεί στο πεδίο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. MEMO/12/988.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar