Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 17. december 2012

Kommissionen vil finansiere professorater inden for eliteforskning i de mindre udviklede regioner

Europa-Kommissionen vil i forbindelse med et pilotprogram give tilskud på op til 2,4 mio. EUR til universiteter og forskningsinstitutioner i de mindre udviklede regioner i Europa. Formålet med initiativet om det såkaldte professorat for det europæiske forskningsrum (ERA-professorat) er at tiltrække særligt dygtige forskere til områder, der ønsker at optræde blandt de bedste forskningssteder i verden.

Kommissær for forskning, innovation og videnskab, Máire Geoghegan-Quinn, udtaler: "Mange europæiske regioner viser for få resultater inden for forskning, både hvad angår deres forskningsmæssige bidrag og deres deltagelse i EU-finansieret forskning. Jeg vil sikre mig, at ingen bliver hægtet af - ikke af ren barmhjertighed, men fordi det giver god mening rent forskningsmæssigt og økonomisk, at der er bred deltagelse i vores programmer. Derfor lancerer vi dette initiativ om ERA-professorater.

Initiativet om ERA-professorater vil hjælpe universiteterne og andre kvalificerede organisationer med at nå det høje kvalitetsniveau inden for forskning, der er nødvendigt for at kunne konkurrere på internationalt plan. De skal bevise, at de kan stille faciliteter til rådighed og skabe et miljø, der sikrer forskning i topklassen på linje med det europæiske forskningsrum. Når institutionerne er udpeget, tildeler de professorater til særligt dygtige forskere, der kan hæve standarden og tiltrække andre forskere på højt niveau samt finansiering fra andre kilder, såsom EU‑finansiering eller finansiering via regionalfondene.

Kommissær for regionalpolitik, Johannes Hahn, udtaler: "Ved at samle vores ressourcer i disse regioner kan vi sikre, at initiativet er holdbart og bæredygtigt. Hvis vi kombinerer EU's forskningsstøtte med regionalstøtten, kan vi skaffe laboratorier og udstyr til disse forskere og deres forskerhold. Ved at støtte dem på denne måde kan vi mindske forsknings- og innovationskløften og bidrage til at omsætte ideer til konkrete vækstmuligheder."

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075661&sitelang=en

Med et budget på 12 mio. EUR under det nuværende budget for det syvende rammeprogram for forskning (2007-2013), er formålet med dette indledende stadie at teste ideen om ERA-professorater. Hvis det giver gode resultater, foreslår Kommissionen at finansiere et langt større antal professorater, afhængigt at budgettets størrelse under det kommende rammeprogram, Horisont 2020 (2014-2020).

Baggrund

Formålet med dette initiativ er at bidrage til at mindske forsknings- og innovationskløften i Europa og øge deltagelsen i det europæiske forskningsrum. Disse professorater vil hjælpe universiteterne og andre kvalificerede institutioner til at nå det høje kvalitetsniveau inden for forskning, der er nødvendigt for at kunne konkurrere på internationalt plan på et bæredygtigt grundlag.

I denne første fase af pilotprojektet, som ledes af Kommissionen, udpeges og udvælges de institutioner, hvor der vil blive oprettet et ERA-professorat, under konkurrencemæssige betingelser. De støtteberettigede institutioner kan være ethvert universitet eller anden nonprofit-forskningsinstitution (som defineret i reglerne for deltagelse i det syvende rammeprogram), der er beliggende i en konvergensregion eller en mindre udviklet region (som defineret i den generelle forordning om strukturfondene for nuværende programperiode og lignende for associerede lande).

De interesserede institutioner skal senest den 30. maj 2013 indgive deres ansøgninger, som vil blive vurderet af Kommissionen i løbet af sommeren 2013. De første tilskudsaftaler forventes underskrevet i december 2013.

I den anden fase, som begynder i 2014, vil de godkendte forskningsinstitutioner offentliggøre den ledige stilling og tildele ERA-professoratet via en åben og gennemsigtig ansættelsesprocedure, hvilket er et ledende princip i forbindelse med det europæiske forskningsrum for at øge ekspertisen. Kandidaterne kan være statsborgere i et hvilket som helst land i verden.

Det vejledende budget for projektet er 12 mio. EUR. Det økonomiske tilskud pr. projekt bliver på højst 2,4 mio. EUR i en periode på op til fem år. Der kan højst gives tilskud til ét program pr. land. Hvis den indledende runde giver gode resultater, foreslår Kommissionen at udvide programmet væsentligt under Horisont 2020. Udover ERA-professorater vil Horisont 2020 støtte partnerskaber mellem nye og etablerede institutioner, samarbejde om oprettelse af ekspertisecentre, personaleudveksling og ekspertbistand. Den tekniske modernisering af forskningsinfrastrukturen og -faciliteterne vil høre under EU's regionalpolitik.

Yderligere oplysninger: MEMO/12/988.

Yderligere oplysninger om Horisont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Yderligere oplysninger om Innovation i EU:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar