Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 декември 2012 г.

Комисията ще финансира катедри за научноизследователска дейност на високо равнище в по-слабо развити региони

Университети или научноизследователски институти в по-слабо развити региони в Европа ще получат безвъзмездни средства в размер до 2,4 милиона евро в рамките на пилотна програма на Европейската комисия. Целта на т.нар. инициатива „Катедри на ЕНП“ е на места, които желаят да си извоюват име в света на научноизследователската дейност на високо равнище, да се привлекат изтъкнати представители на академичните среди.

Европейският комисар по въпросите на изследователската дейност, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Голям брой региони в Европа нямат високи постижения е областта на научните изследвания както по отношение на цялостните им резултати, така и на участието им във финансирана от ЕС научноизследователска дейност. Бих искала да направим така, че никой да не изостава, и то не от благотворителни подбуди, а поради това, че има смисъл от научноизследователска и икономическа гледна точка в нашите програми да има широко участие. Това е причината, поради която стартираме инициативата „Катедри на ЕНП.“

Инициативата „Катедри на ЕНП“ ще помогне на университети и други организации, които отговарят на условията, да постигнат такова високо ниво на научните изследвания, което да им позволи да бъдат конкурентоспособни на международно равнище. Те трябва да докажат, че могат да осигурят съоръженията и средата, необходими за отлична изследователска дейност в съответствие с Европейското изследователско пространство (ЕНП). След като бъдат избрани, институциите ще предоставят катедри на ЕНП на изявени представители на академичните среди, които притежават капацитета да повишат стандартите и да привлекат допълнителен висококвалифициран персонал, а също и средства от други източници като финансирането на научни изследвания от страна на ЕС или от регионалните фондове на ЕС.

Комисарят по регионалната политика Йоханес Хаан заяви: Посредством обединяването на усилията ни в тези региони можем да гарантираме продължителността и устойчивостта на инициативата. Ако комбинираме финансирането на научни изследвания от страна на ЕС с регионалните фондове на ЕС, можем да осигурим лаборатории и оборудване за тези представители на академичните среди и техните екипи. По този начин ще се навакса изоставането в научноизследователската дейност и иновациите и ще се помогне за превръщането на тези идеи в конкретни възможности за растеж.“

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075661&sitelang=en

Пилотната фаза на инициативата „Катедри на ЕНП“ ще разполага с 12 милиона евро от бюджета на настоящата Седма рамкова програма за научни изследвания (2007 — 2013 г.) и по време на нея ще бъде изпробвана идеята. Ако тя се увенчае с успех, Комисията предлага да финансира много по-голям брой катедри на ЕНП, в зависимост от бюджета на бъдещата рамкова програма „Хоризонт 2020“ (2014 — 2020 г.).

Контекст

Тази инициатива има за цел да допринесе за наваксване на изоставането в научноизследователската дейност и за преодоляване на разделението в областта на иновациите в Европа и да повиши участието в Европейското изследователско пространство. Програмата „Катедри на ЕНП“ ще помогне на университети и други организации, които отговарят на условията, да постигнат такова високо ниво на научните изследвания, което да им позволи да бъдат дългосрочно конкурентоспособни на международно равнище.

Първата фаза от пилотната покана за представяне на предложения, ръководена от Комисията, се състои в това да се набележат и подберат институциите, в които ще бъдат установени катедри на ЕНП. Това ще стане чрез конкурс. Институциите, които отговарят на условията, могат да бъдат всеки един университет или друга изследователска организация с нестопанска цел (както е определено в правилника за участие на Седмата рамкова програма), разположени в регион в рамките на цел „Сближаване“ или по-слабо развит регион (съгласно Общия регламент на структурните фондове за настоящия програмен период или сходни критерии за асоциираните държави).

Заинтересованите институции ще могат до 30 май 2013 г. да представят предложенията си, които ще бъдат оценени от Комисията през лятото на 2013 г. Първите споразумения за отпускане на безвъзмездни средства биха могли да се подпишат през декември 2013 г.

През втората фаза, която ще започне в началото на 2014 г., избраните изследователски организации ще обявят свободното място и ще изберат титуляря на катедрата на ЕНП чрез отворена и прозрачна процедура на подбор — това е водещ принцип на Европейското изследователско пространство, който има за цел стимулиране на високите научни постижения. Кандидатите могат да са граждани на която и да е държава по света.

Ориентировъчният бюджет за тази покана за представяне на предложения е 12 милиона евро. Средствата за финансиране на одобрените предложения ще бъдат в максимален размер от 2,4 милиона евро за период до пет години. Нито една държава не може да получи повече от една такава субсидия. Ако пилотната покана за представяне на предложения се увенчае с успех, Комисията предлага значително да разшири обхвата на програмата в рамките на „Хоризонт 2020“. Освен катедрите на ЕНП, „Хоризонт 2020“ ще подпомогне партньорството на възникващи и напреднали институции, които работят екипно за създаването на центрове за върхови постижения, осъществяването на обмен на персонал и предоставянето на експертни съвети и съдействие. Модернизирането на научноизследователската инфраструктура и съоръжения ще е задача на регионалната политика на ЕС.

За повече информация вж. MEMO/12/988.

За повече информация за „Хоризонт 2020“:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

За повече информация за Съюза за иновации:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar