Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. detsember 2012

Transport: komisjon tõhustab ELi laevade ohutust

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu laevavarustust käsitleva uue direktiivi ettepaneku. Laevavarustus moodustab olulise osa laeva väärtusest ning varustuse kvaliteet ja sujuv toimimine on laeva ja selle meeskonna ohutuse seisukohast kriitilise tähtsusega, nagu ka laevaõnnetuste ja merekeskkonna saastumise vältimise seisukohast. Laevavarustustööstus on kõrge lisaväärtusega sektor, mille teadus- ja arendusvaldkonna investeeringute tase on kõrge.

Transpordi eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas rõhutas, et „uus õigusakt tähendab ELi laevade ja nende meeskondade suuremat ohutust, laevaõnnetuste vältimist, mis mõjutab positiivselt merekeskkonda, ning laevavarustustööstuse elavdamist töökohtade loomise ja majanduskasvu ergutamise kaudu.

Laevavarustus tähendab igasugust laeva pardale paigutatud varustust. Laevavarustustööstus kujutab endast laevatehaste ja kogu merenduse (ka avameretegevuse) peamist tarnetööstust. See hõlmab laia toote- ja teenusekategooriate valikut navigatsiooniseadmetest jõuseadmete ja elektrisüsteemideni ning lastimisseadmetest ohutussüsteemide ja päästevahenditeni (nagu päästepaadid, päästevestid jne.).

Ettepanekuga soovib komisjon lihtsustada regulatiivset keskkonda ja vähendada seeläbi ettevõtluskulusid ning tagada õigusnormide parem kohaldamine. Niiviisi aitab reform kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele ja ELi tööstuse konkurentsivõime tugevdamisele. Ettepanekusse lisatakse ka sätted vastavushindamisasutuste kontrollimise ja turujärelevalve kohta ning tootjate, importijate ja turustajate kohustusi (on tehtud teatavaid kohandusi laevavarustustööstust silmas pidades).

Lisaks on alles jäetud roolimärgis – spetsiaalne tähis, millega osutatakse, et pardale paigutatud varustus vastab IMO ja laevavarustuse direktiivi nõuetele. Loodud on võimalus asendada roolimärgis või täiendada seda elektroonilise märgisega, et hõlbustada ELi sadamaid külastavate laevade kontrollimist ja võidelda võltsimise vastu.

roolimärgis

Viimaks parandatakse ettepanekuga märkimisväärselt IMO standardite rakendamist ELis, vähendatakse turvariske ja lihtsustatakse laevavarustuse siseturu sujuvat toimimist nimetatud standardite muudatuste ülevõtmismeetmete lihtsustamise abil.

Lühidalt laevavarustusest

Selles vallas hoiab EL endiselt maailmas liidrikohta hinnanguliselt 5000–6000 ettevõtte ja ligikaudu 300 000 otsese töökohaga.

Euroopa laevavarustustööstus on kõrge lisaväärtusega sektor. Euroopa tegutseb netoeksportijana. Maailmaturu osa Euroopa laevavarustustööstusest on suurem kui laevaehituse osa, mis annab tunnistust sektori tugevast ekspordipositsioonist (ekspordi osakaal on 46 %).

Laevavarustuse väärtus moodustab uue laeva väärtusest 40–80% olenevalt laevatüübist.

Mis saab edasi?

Komisjoni ettepanekut kaalutakse Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidu Nõukogus. Kui see vastu võetakse, saab laevavarustuse direktiivist ELi õigusakt.

Lisateave
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety/index_en.htm

MEMO/12/987

Kontaktisikud :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar