Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 december 2012

Spårning av terrorismfinansiering: allmänheten skyddas

Drygt två år efter ikraftträdandet fungerar programmet för spårning av finansiering av terrorism (TFTP) korrekt liksom skyddsåtgärderna. Detta är slutsatsen i EU:s och USA:s andra översyn av genomförandet av programmet som gjordes mellan den 1 februari 2011 och den 30 september 2012.

– Jag är väldigt nöjd med den här bedömningen. Den ger en övergripande och realistisk bild av hur systemet för att spåra finansiering av terrorism fungerar, säger EU-kommissionär Cecilia Malmström som ansvarar för rättsliga frågor. Genom de här regelbundet återkommande bedömningarna följer vi upp att åtgärderna för att skydda EU-medborgarnas personliga integritet och dataskyddet fungerar, vilket är avgörande för att bygga upp förtroendet för ett system som ger oss större säkerhet.

Idag överlämnar EU-kommissionen rapporten till Europaparlamentet och rådet för diskussioner om de viktigaste slutsatserna.

I rapporten bekräftas att programmet för spårning av finansiering av terrorism ger ett klart mervärde och att dess betydelse för EU ökar. Programmet är väl skyddat och förvaltas i enlighet med en uppsättning effektiva skyddsåtgärder.

Ett särskilt talande exempel som tas upp är Breivikfallet i Norge. Då bidrog TFTP-uppgifter till att norska och andra europeiska utredare, däribland Europol, inom loppet av timmar hittade de kanaler som Breivik använt för att samla och överföra de pengar som han använde i förberedelserna av sina våldsamma attacker. Dessutom kunde myndigheterna i Finland med hjälp av uppgifter från Breivikfallet gripa en person som planerade liknande terroristdåd innan han kunde sätta sina planer i verket. I rapporten redovisas även andra fall där programmet lett in på viktiga spår.

Rekommendationerna i den första rapporten (från 2011) har till stor del följts upp, och lett till att genomförandet av avtalet förbättrats. Framför allt har kontroller och tillsyn förbättrats väsentligt, och övervakningsgruppen stärkts. Dessa funktioner går i vissa fall längre än vad som krävs i avtalet.

Den grupp från EU som deltagit i översynen pekade dock på att övervakningen av den ständigt pågående processen att radera mer än fem år gamla uppgifter (artikel 6) måste skärpas. Kommissionen kommer att ta upp detta i en gemensam utvärderingsrapport om värdet av TFTP-uppgifter i kampen mot terrorism. Den rapporten ska läggas fram under 2013.

I denna andra rapport har EU tillsammans med representanter för USA granskat en avsevärt längre period (20 månader) vilket möjliggjort en djupare insikt i hur TFTP fungerar. Tre kommissionstjänstemän, två dataskyddsexperter samt en rättslig expert från Eurojust deltog i EU-gruppen.

Bakgrund

TFTP-avtalet mellan EU och USA trädde i kraft den 1 augusti 2010.

Avtalet gäller överföring och behandling av uppgifter i syfte att identifiera, spåra och komma åt terrorister och deras nätverk. Avtalet innehåller garantier som ska skydda EU-medborgarnas uppgifter. Enligt avtalet ska också bestämmelserna om skyddsåtgärder, kontroller och ömsesidighet regelbundet ses över.

Den första gemensamma översynen gjorde i början av 2011 i enlighet med artikel 13 (IP/11/324).

Nästa gemensamma översyn kommer att genomföras 2014.

Länkar

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

GD Inrikes frågors webbplats

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar