Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli [14. decembra 2012]

Po stopách financovania terorizmu: bezpečnostné mechanizmy pre občanov fungujú

Viac ako dva roky po nadobudnutí platnosti sú Program na sledovanie financovania terorizmu (TFTP) a jeho bezpečnostné opatrenia v plnej prevádzke. K takémuto záveru sa dospelo pri poslednom preskúmavaní vykonávania TFTP, ktoré sa uskutočnilo v období od 1. februára 2011 do 30. septembra 2012.

„Toto hodnotenie vítam, pretože nám poskytuje komplexný realistický obraz systému na sledovanie financovania terorizmu. Pravidelné hodnotenie slúži na to, aby sme sa presvedčili, že bezpečnostné opatrenia pre občanov riadne fungujú. Budovať dôveru v systém, ktorý zvyšuje našu bezpečnosť, má kľúčový význam,“ povedala komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Komisia dnes Európskemu parlamentu a Rade predložila túto správu s cieľom prediskutovať jej hlavné zistenia.

Na základe preskúmania sa jednoznačne potvrdila pridaná hodnota, ktorú Program na sledovanie financovania terorizmu má pre boj s terorizmom a jeho prevenciu, pričom jeho prínos pre EÚ stále rastie. Tento program naďalej požíva vysokú úroveň ochrany a riadenia vďaka súboru účinných bezpečnostných opatrení.

Zvlášť nápadným príkladom v uvedenom preskúmaní je Breivikov prípad v Nórsku. Informácie z TFTP tu nórskym a európskym vyšetrovateľom vrátane Europolu pomohli v priebehu niekoľkých hodín identifikovať kanály, cez ktoré Breivik zhromažďoval a presúval financie použité na prípravu svojich nenávistných útokov. Okrem toho na základe zhromaždených údajov TFTP o Breivikovom prípade boli fínske orgány schopné zatknúť osobu, ktorá sledovala podobné teroristické ciele, ešte predtým, ako ich mohla zrealizovať. V správe sa zároveň uvádzajú ďalšie príklady prípadov, v ktorých kľúčové stopy poskytol TFTP.

Odporúčania predložené v prvej správe z roku 2011 sa do veľkej miery dodržali, a tým sa zlepšilo vykonávanie dohody. Výrazne sa zlepšili najmä funkcie overovania a dohľadu, čoho súčasťou bolo posilnenie tímu orgánu dohľadu. Tieto funkcie čiastočne presahujú to, čo sa požaduje v dohode.

Tím EÚ, ktorý vykonal preskúmanie, poukázal na problematiku nepretržitého procesu vymazávania údajov starších ako 5 rokov (článok 6), ktorá si vyžaduje ďalšie sledovanie. Komisia sa tejto problematike bude venovať v spoločnej hodnotiacej správe o hodnote údajov z TFTP vo vzťahu k boju proti terorizmu, ktorá bude dokončená v roku 2013.

V spolupráci s predstaviteľmi USA sa v druhej správe skúmalo oveľa dlhšie obdobie prevádzky programu (20 mesiacov), ktoré umožnilo hlbší pohľad na fungovanie TFTP. Do práce tímu, ktorý vykonal preskúmanie, sa zapojili traja úradníci Komisie, dvaja experti na ochranu údajov a justičný expert z Eurojustu.

Súvislosti

Dohoda o TFTP medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi nadobudla účinnosť 1. augusta 2010.

Týka sa prenosu a spracovania údajov na účely identifikácie, sledovania a stíhania teroristov a ich sietí. Dohoda obsahuje záruky, ktoré zabezpečujú ochranu údajov o občanoch EÚ a predpokladá pravidelné preskúmavanie „bezpečnostných opatrení, kontrol a ustanovení o reciprocite“.

V súlade s článkom 13 dohody sa prvé spoločné preskúmanie uskutočnilo začiatkom roka 2011 (IP/11/324).

Nasledujúce spoločné preskúmanie sa uskutoční v roku 2014.

Užitočné odkazy

Webové stránky Cecílie Malmströmovej

Sledujte komisárku Malmströmovú na Twitteri.

Webové stránky generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti

Sledujte generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar