Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 14 december 2012

Traceren van terrorismefinanciering: waarborgen voor de burger ingevoerd

Het programma voor het traceren van terrorismefinanciering (TFTP), dat ruim twee jaar geleden in werking is getreden, wordt inmiddels naar behoren ten uitvoer gelegd. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende waarborgen. Dit blijkt uit de tweede gezamenlijke evaluatie door de EU en de VS van de uitvoering van het TFTP, die betrekking heeft op de periode van 1 februari 2011 tot en met 30 september 2012.

“Ik ben bijzonder ingenomen met deze evaluatie, omdat zij een volledig en realistisch beeld geeft van de manier waarop dit systeem voor het traceren van terrorismefinanciering werkt. Deze regelmatige evaluaties garanderen dat de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van de EU-burgers gewaarborgd is. Die zekerheid is van het grootste belang voor het vertrouwen in een systeem dat ons meer veiligheid moet bieden", aldus Cecilia Malmström, Europees commissaris voor Binnenlandse zaken.

Vandaag presenteerde de Commissie het verslag aan het Europees Parlement en de Raad, zodat de belangrijkste conclusies ervan kunnen worden besproken.

Uit de evaluatie blijkt dat het programma voor het traceren van terrorismefinanciering beslist van toegevoegde waarde is bij de bestrijding en preventie van terrorisme en dat de EU er steeds vaker de vruchten van plukt. Het programma wordt nog altijd goed beschermd en beheerd op grond van een aantal doeltreffende waarborgen.

Een treffend voorbeeld dat in het verslag wordt aangehaald, is de zaak-Breivik in Noorwegen. Noorse en andere Europese recherchediensten, waaronder Europol, konden mede dankzij informatie uit het TFTP binnen enkele uren vaststellen hoe Breivik de financiële middelen voor zijn gruwelijke aanslagen had bijeengebracht en overgeboekt. Dankzij de TFTP-gegevens uit de zaak-Breivik slaagden de Finse autoriteiten er bovendien in om iemand met soortgelijke terroristische plannen tijdig te arresteren. In het verslag staan meer voorbeelden van zaken waarin TFTP-gegevens belangrijke aanknopingspunten bleken.

De aanbevelingen uit het eerste verslag (2011) zijn grotendeels opgevolgd, wat ertoe heeft bijgedragen dat de overeenkomst beter ten uitvoer wordt gelegd. Deze verbeteringen hadden met name betrekking op controle- en toezichtsfuncties en omvatten onder meer een versterking van het team van de toezichthouder. Deze functies gaan deels verder dan op grond van de overeenkomst vereist is.

Het EU-evaluatieteam wees er echter op dat er nader moet worden toegezien op de vernietiging van gegevens die ouder zijn dan vijf jaar (artikel 6). De Commissie zal dit punt aan de orde stellen in een gezamenlijk evaluatieverslag over het belang van TFTP-gegevens in de strijd tegen terrorisme. Dit verslag zal in 2013 worden uitgebracht.

Voor dit tweede verslag is samen met vertegenwoordigers van de VS een veel langere uitvoeringsperiode onderzocht (20 maanden), waardoor het functioneren van het TFTP grondiger onder de loep kon worden genomen. Het EU-evaluatieteam bestond uit drie functionarissen van de Commissie, twee experts op het gebied van gegevensbescherming en een gerechtelijk deskundige van Eurojust.

Achtergrond

De TFTP-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is op 1 augustus 2010 in werking getreden.

Deze overeenkomst heeft betrekking op de verwerking en overdracht van gegevens met het oog op de identificatie, opsporing en vervolging van terroristen en terroristische netwerken. Het instrument bevat waarborgen voor de bescherming van de persoonsgegevens van EU-burgers en voorziet in een regelmatige evaluatie van “de waarborgen, beschermingsmaatregelen en wederkerigheidsbepalingen”.

Overeenkomstig artikel 13 vond de eerste gezamenlijke evaluatie begin 2011 plaats

(IP/11/324).

In in 2014 zal het TFTP opnieuw aan een gezamenlijke evaluatie worden onderworpen.

Nuttige links

De website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström via Twitter

De website van DG Binnenlandse zaken

Volg DG Binnenlandse zaken via Twitter

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar