Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 14. decembrī

Teroristu finansēšanas izsekošana – ir īstenoti pilsoņu aizsardzības pasākumi

Vairāk nekā divus gadus pēc tās stāšanās spēkā Teroristu finansēšanas izsekošanas programma (TFIP) un ar to saistītie aizsardzības pasākumi ir pienācīgi īstenoti. Šāds ir otrā ES un ASV kopīgā pārskata par TFIP īstenošanu secinājums; pārskatīšana tika veikta par laikposmu no 2011. gada 1. februāra līdz 2012. gada 30. septembrim.

"Es atzinīgi uzņemu šo novērtējumu, jo tas sniedz visaptverošu un reālu ainu par to, kā darbojas teroristu finansēšanas izsekošanas sistēma. Šie regulārie novērtējumi nodrošina, ka pastāv pasākumi ES pilsoņu privātuma un datu aizsardzībai. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai veidotu uzticēšanos sistēmai, kura mums sniedz lielāku drošību," teica iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Šodien Komisija iesniedza ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, lai apspriestu galvenos secinājumus.

Pārskatīšana apstiprināja, ka Teroristu finansēšanas izsekošanas programmai ir skaidri redzama pievienotā vērtība terorisma apkarošanā un novēršanā un ka ES gūst arvien lielāku labumu no tās. Programma vēl joprojām ir labi aizsargāta, un to pārvalda, ievērojot efektīvu aizsardzības pasākumu kopumu.

Īpaši zīmīgs piemērs pārskatīšanā ir Breivīka lieta Norvēģijā. Šajā lietā TFIP informācija palīdzēja Norvēģijas un citiem Eiropas izmeklētājiem, ieskaitot arī Eiropolu, tikai stundu laikā identificēt kanālus, ko Breivīks lietoja, lai vāktu un pārvietotu līdzekļus, kas tika izmantoti šausminošo uzbrukumu veikšanai. Turklāt, balstoties uz TFIP datiem, kas tika savākti Breivīka lietā, Somijas iestādes varēja aizturēt personu, kurai bija nodoms veikt līdzīgus terora aktus, pirms tie tika īstenoti praksē. Ziņojumā arī minēti citi gadījumi, kuros TFIP sniedza būtiskus pavedienus.

Ieteikumi, kas izklāstīti pirmajā ziņojumā 2011. gadā, ir lielā mērā ieviesti, tādējādi uzlabojot nolīguma īstenošanu. Ir veikti būtiski turpmākie uzlabojumi, īpaši attiecībā uz verifikācijas un pārraudzības darbībām, tai skaitā nostiprināta pārraudzītāja komanda. Daļēji šīs funkcijas pārsniedz to, kas prasīts nolīgumā.

Tomēr ES pārskatītāju grupa norādīja, ka turpinātais tādu datu, kas ir vecāki par 5 gadiem (6. pants), dzēšanas process ir jautājums, attiecībā uz kuru ir nepieciešama turpmāka pārraudzība. Komisija pievērsīsies šim jautājumam kopējā novērtējuma ziņojumā par TFIP sniegto datu vērtību terorisma apkarošanā, kas jāsagatavo 2013. gadā.

Kopā ar ASV pārstāvjiem otrajā ziņojumā tika izvērtēts daudz ilgāks piemērošanas termiņš (20 mēneši), kas ļāva gūt dziļāku ieskatu par TFIP funkcionēšanu. ES pārskatītāju grupā piedalījās trīs Komisijas amatpersonas un divi datu aizsardzības eksperti, kā arī tieslietu eksperts no Eurojust.

Vispārīga informācija

TFIP nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm stājās spēkā 2010. gada 1. augustā.

Tas attiecas uz datu pārsūtīšanu un apstrādi, lai identificētu, izsekotu un vajātu teroristus un to tīklus. Nolīgumā ir iekļauti aizsardzības pasākumi, ar kuriem tiek nodrošināta ES pilsoņu datu aizsardzība, un paredzēta regulāra "aizsardzības pasākumu, kontroles pasākumu un savstarpējības noteikumu" pārskatīšana.

Saskaņā ar 13. pantu pirmā kopīgā pārskatīšana tika veikta 2011. gada sākumā (IP/11/324).

Nākamā TFIP kopīgā pārskatīšana tiks veikta 2014. gadā.

Noderīgas saites

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Iekšlietu ĢD tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ĢD Twitter

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar