Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. detsember 2012

Terroristide rahastamise jälgimine: inimeste turvatunne on tagatud

Terroristide rahastamise jälgimisprogramm ja selle kaitsemeetmed on rohkem kui kaks aastat pärast lepingu jõustumist saavutanud väga hea taseme. Sellest annavad tunnistust ajavahemikku 1. veebruar 2011 kuni 30. september 2012 käsitleva, ELi ja USA koostöös teostatud terroristide rahastamise jälgimisprogrammi rakendamise teise läbivaatamise tulemused.

„Olen hindamisaruande tulemustega rahul, sest need annavad terroristide rahastamise jälgimisprogrammi toimimisest tervikliku ja arusaadava pildi. Sellised korrapärased läbivaatamised tagavad, et ELi kodanike eraelu ja andmekaitset käsitlevaid kaitsemeetmeid rakendatakse korrektselt. Sellel on otsustav tähtsus usalduse loomisel süsteemi suhtes, mis pakub meile suuremat turvalisust,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Volinik esitles täna aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule, et arutleda selle peamiste tulemuste üle.

Läbivaatamise tulemused kinnitasid terroristide rahastamise jälgimisprogrammist tulenevat selget lisaväärtust terrorismivastasele võitlusele ja terrorismi ennetamisele, millest saab üha suuremat kasu ka Euroopa Liit. Programm on tõhusate kaitsemeetmete abil ka jätkuvalt hästi kaitstud ning juhitud.

Läbivaatamise käigus esitatud ilmekaimaks näiteks on Breiviki juhtum Norras. Kõnealuse juhtumi puhul aitas terroristide rahastamise jälgimisprogrammil põhinev teave Norra ja teiste Euroopa riikide uurijatel, sealhulgas Europolil, tuvastada paari tunni jooksul kanalid, mille kaudu Breivik oma kuritahtlike rünnakute ettevalmistamisel kasutatud vahendeid kogus ja liigutas. Lisaks sellele arreteerisid Soome ametiasutused Breiviki juhtumi käigus kogutud terroristide rahastamise jälgimisprogrammil põhinevate andmete alusel isiku, kes kavatses toime panna sarnaseid terrorirünnakuid. Aruandes tõstetakse esile ka näiteid teiste juhtumite kohta, mille puhul juhtlõng saadi terroristide rahastamise jälgimisprogrammi abil.

2011. aasta esimeses aruandes esitatud soovitused on suures osas ellu viidud, mis on parandanud lepingu rakendamist. Märkimisväärseid positiivseid muudatusi on toimunud eelkõige kontrolli- ja järelevalvetoimingute valdkonnas, sealhulgas kontrolliüksuse tõhustamisel. Kõnealused toimingud on osaliselt isegi tõhusamad, kui lepingus nõutud.

Läbivaatamisel osalenud ELi esindus juhtis siiski tähelepanu asjaolule, et käimasolev enam kui 5 aasta vanuste andmete kustutamisprotsess (artikkel 6) on valdkond, mida tuleb jätkuvalt jälgida. Komisjon käsitleb kõnealust küsimust täiendavalt 2013. aastal esitatavas ühises hindamisaruandes, mis käsitleb terroristide rahastamise jälgimisprogrammi kaudu saadud andmete väärtust terrorismivastase võitluse seisukohast.

Koostöös Ameerika Ühendriikide esindajatega koostatud teine aruanne vaatles palju pikemat kohaldamisperioodi (20 kuud), mis võimaldas saada terroristide rahastamise jälgimisprogrammi toimimisest laiema pildi. ELi esindasid läbivaatamisel kolm komisjoni ametnikku ja kaks andmekaitseeksperti ning õigusekspert Eurojustist.

Taust

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline terroristide rahastamise jälgimisprogrammi käsitlev leping jõustus 1. augustil 2010.

Leping hõlmab andmete edastamist ja töötlemist terroristide ning nende võrgustike tuvastamise, jälgimise ja jälitamise eesmärgil. Leping hõlmab tagatisi, millega tagatakse ELi kodanikke käsitlevate andmete kaitse, ning nähakse ette „kaitsemeetmete, kontrollide ja vastastikust kohaldatavust käsitlevate sätete” korrapärane läbivaatamine.

Vastavalt artiklile 13 toimus esimene ühine läbivaatamine 2011. aasta alguses (IP/11/324).

Terroristide rahastamise jälgimisprogrammi järgmine ühine läbivaatamine toimub 2014. aastal.

Kasulikud lingid

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Cecilia Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Kontaktisikud :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar