Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήEuropean Commission

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2012

Παρακολούθηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: εφαρμόζονται οι δικλίδες ασφαλείας για τους πολίτες

Πάνω από δύο χρόνια μετά τη θέση του σε ισχύ, το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP) και οι δικλίδες ασφαλείας που προβλέπει εφαρμόστηκαν ορθά. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες στη δεύτερη επανεξέταση της εφαρμογής του TFTP για την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένη με αυτή την αξιολόγηση, διότι παρέχει μια πλήρη και ρεαλιστική εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό το σύστημα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτές οι τακτικές αξιολογήσεις διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι δικλίδες ασφαλείας για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών της ΕΕ. Το στοιχείο αυτό έχει θεμελιώδη σημασία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε ένα σύστημα που μας παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια», δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Cecilia Malmström.

Η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να συζητηθούν τα κυριότερα πορίσματά της.

Η επανεξέταση αυτή επιβεβαίωσε την καθαρή προστιθέμενη αξία που το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας προσδίδει στην καταπολέμηση και την πρόληψη της τρομοκρατίας, καθώς και ότι η ΕΕ επωφελείται όλο και περισσότερο από αυτό. Το πρόγραμμα συνεχίζει επίσης να αποτελεί αντικείμενο κατάλληλης προστασίας και διαχείρισης στο πλαίσιο της τήρησης μιας σειράς αποτελεσματικών δικλίδων ασφαλείας.

Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό παράδειγμα που αναφέρεται στην έκθεση είναι η υπόθεση Breivik στη Νορβηγία. Οι πληροφορίες που προέκυψαν από το TFTP βοήθησαν τους νορβηγούς και ευρωπαίους ανακριτές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπόλ, να εντοπίσουν εντός ωρών τους διαύλους μέσω των οποίων ο Breivik συγκέντρωσε και κίνησε τα κεφάλαια που χρησιμοποίησε για την προετοιμασία των ιδιαιτέρως βίαιων επιθέσεών του. Εξάλλου, χάρη στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στην υπόθεση Breivik στο πλαίσιο του TFTP, οι φινλανδικές αρχές μπόρεσαν να συλλάβουν ένα άτομο που είχε παρόμοιους τρομοκρατικούς στόχους προτού μπορέσει να περάσει στην πράξη. Η έκθεση παρουσιάζει επίσης άλλα παραδείγματα υποθέσεων για τις οποίες το TFTP παρέσχε βασικά στοιχεία.

Οι συστάσεις που υποβλήθηκαν στην πρώτη έκθεση του 2011 ακολουθήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της εφαρμογής της συμφωνίας. Ειδικότερα, επήλθαν περαιτέρω σημαντικές βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά τις λειτουργίες εξακρίβωσης και επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ομάδας εποπτείας. Οι λειτουργίες αυτές υπερβαίνουν εν μέρει τις απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία.

Ωστόσο, η ομάδα της ΕΕ που ήταν επιφορτισμένη με την επανεξέταση υπογράμμισε ότι η συνεχής διαδικασία διαγραφής των δεδομένων που είναι παλαιότερα των 5 ετών (άρθρο 6 της συμφωνίας) είναι ένα θέμα που απαιτεί αυξημένη παρακολούθηση. Η Επιτροπή θα ασχοληθεί περισσότερο με αυτό το θέμα σε μια κοινή έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την αξία των δεδομένων που παρέχονται στο πλαίσιο του TFTP για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία αναμένεται να υποβληθεί το 2013.

Σε μια κοινή προσπάθεια με τους αντιπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών, η δεύτερη έκθεση εξέτασε μια πολύ μεγαλύτερη περίοδο εφαρμογής (20 μήνες), πράγμα το οποίο επέτρεψε να εξεταστεί σε βάθος η λειτουργία του TFTP. Η ομάδα της ΕΕ που ήταν επιφορτισμένη με την επανεξέταση αποτελείτο από τρεις υπαλλήλους της Επιτροπής και δύο εμπειρογνώμονες στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, καθώς και από έναν δικαστικό εμπειρογνώμονα της Eurojust.

Ιστορικό

Η συμφωνία TFTP μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών ετέθη σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2010.

Αφορά τη μεταφορά και την επεξεργασία δεδομένων για τους σκοπούς του εντοπισμού, της ανίχνευσης και της δίωξης τρομοκρατών και των δικτύων τους. Η συμφωνία περιλαμβάνει δικλίδες ασφαλείας που εγγυώνται την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών της ΕΕ και προβλέπει τακτική επανεξέταση των διατάξεων της συμφωνίας που αφορούν τις «ασφαλιστικές δικλίδες, τους ελέγχους και την αμοιβαιότητα».

Σύμφωνα με το άρθρο 13, η πρώτη κοινή επανεξέταση πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2011. (IP/11/324).

Η επόμενη κοινή επανεξέταση του TFTP θα πραγματοποιηθεί το 2014.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος της Cecilia Malmström's

Η Επίτροπος Malmström στο Twitter

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Η ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar