Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 декември 2012 г.

Проследяване на финансирането на тероризма: гаранциите за гражданите се прилагат

Повече от две години след влизането ѝ в сила Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ) и предвидените в нея гаранции са надлежно прилагани. Това е заключението от втория съвместен преглед от страна на ЕС и САЩ на прилагането на ППФТ, обхващащ периода 1 февруари 2011 г. — 30 септември 2012 г.

„Приветствам тази оценка, тъй като тя дава цялостна и реалистична представа за това как функционира тази система за проследяване на финансирането на тероризма. Чрез тези редовни оценки се гарантира, че са налице съответните гаранции във връзка със защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот на гражданите на ЕС. Това е от първостепенно значение за изграждането на доверие в една система, която ни дава повече сигурност“, заяви комисарят по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом.

Днес Комисията представи доклада пред Европейския парламент и Съвета с цел да се обсъдят основните заключения в него.

Прегледът потвърди, че Програмата за проследяване на финансирането на тероризма има несъмнена добавена стойност за борбата с тероризма и неговото предотвратяване, като ЕС извлича все повече ползи от програмата. Програмата също така продължава да е добре защитена и да се управлява в съответствие с набор от ефективни гаранции.

Особено ярък е съдържащият се в доклада пример със случая „Бревик“ в Норвегия. Там основаваща се върху ППФТ информация помогна на норвежките и другите европейски разследващи органи, в това число Европол, в рамките на часове да идентифицират каналите, по които Бревик е събирал и премествал средствата, използвани за подготовката на жестоките нападения, извършени от него. Освен това въз основа на данни от ППФТ, събрани по случая „Бревик“, финландските органи успяха да арестуват лице, преследващо сходни терористични цели, преди да е могло да ги реализира. В доклада се изтъкват и други примери на случаи, в които ППФТ е осигурила ключови данни, насочващи към извършителя.

Препоръките, представени в първия доклад от 2011 г., до голяма степен бяха изпълнени, като по този начин бе подобрено прилагането на споразумението. По-конкретно бяха извършени значителни по-нататъшни подобрения, особено по отношение на функциите за проверка и надзор, включително чрез подсилване на екипа на наблюдателя. Отчасти тези функции надхвърлят изискванията на споразумението.

Въпреки това екипът на ЕС по извършването на прегледа изтъкна, че текущият процес на заличаване на данните, получени преди повече от 5 години (член 6), е въпрос, който изисква по-нататъшен мониторинг. Комисията ще разгледа този въпрос в планирания за 2013 г. съвместен доклад за оценка относно стойността на предоставяните по ППФТ данни в борбата с тероризма.

Съвместно с представители на САЩ във втория доклад бе разгледан много по-дълъг период на прилагане (20 месеца). Това даде възможност да се придобие по-задълбочена представа за функционирането на ППФТ. В екипа на ЕС за извършване на прегледа участваха също трима служители на Комисията, двама експерти в областта на защитата на личните данни, както и експерт в съдебната област от Евроюст.

Контекст

Споразумението за ППФТ между Европейския съюз и Съединените щати влезе в сила на 1 август 2010 г.

То засяга предаването и обработването на данни с цел идентифициране, проследяване и преследване на терористи и на техните мрежи. В споразумението са предвидени гаранции за защитата на личните данни на гражданите на ЕС, както и редовен преглед във връзка с „разпоредбите [...] за гаранции, контрол и реципрочност“.

В съответствие с член 13 първият съвместен преглед се проведе в началото на 2011 г. (IP/11/324).

Следващият съвместен преглед на ППФТ ще се извърши през 2014 г.

Полезни връзки

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следвайте комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следвайте ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar