Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Eurobarometern: Korruptionen på uppgång?

Bryssel, den 15 februari 2012 — Korruptionen är fortfarande ett stort problem i EU och enligt en Eurobarometerundersökning som kommissionen offentliggör idag tror man att korruptionsnivåerna har stigit under de tre senaste åren. Uppgifterna visar att nästan tre fjärdedelar av européerna anser att korruptionen fortfarande är ett stort problem och att den finns på alla myndighetsnivåer. Av dem som besvarat undersökningen uppger åtta procent att de har uppmanats eller förväntats betala en muta under det senaste året.

Det är en besvikelse att de konkreta resultaten av kampen mot korruptionen i EU fortfarande är otillfredsställande. Hur många gånger har vi inte sagt att det är dags att agera? Allmänheten förväntar sig att de nationella regeringarna fattar avgörande beslut, vilket de måste göra, sade Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor.

Korruptionen är fortfarande en av EU:s största utmaningar. Trots att korruptionens karaktär och omfattning varierar mellan EU:s medlemsländer skadar den hela EU eftersom den leder till färre investeringar och påvekar den inre marknaden så att den inte fungerar rättvist. Den påverkar också de offentliga finanserna negativt. Kostnaderna för korruptionen i EU uppskattas uppgå till ca. 120 miljarder euro per år.

—Korruptionen är en sjukdom som förstör ett land inifrån, urholkar förtroendet för de demokratiska institutionerna, försvagar de politiska ledarnas ansvar och gynnar organiserade kriminella grupper. Det är inte möjligt att bekämpa korruptionen framgångsrikt utan att ledare och beslutsfattare på samtliga nivåer har viljan och engagemanget för detta, sade Cecilia Malmström.

I juni förra året antog kommissionen ett korruptionspaket där man efterlyste att korruptionsfrågorna skulle ges större vikt inom alla relevanta politikområden (se IP/11/678 and MEMO/11/376). Det inrättades också ett särskilt EU-system för övervakning och utvärdering, EU:s rapport om insatserna mot korruption, som kommer att ge en tydlig bild av hur arbetet med korruptionsbekämpningen utvecklas i EU:s 27 medlemsstater. Den första rapporten är planerad till 2013.

Kommissionen kommer snart att lägga fram ett förslag om mer lagstiftning, särskilt om förverkande av brottslingars tillgångar, en reform av reglerna om offentlig upphandling, mer avancerad statistik om brottsligheten och en förbättrad strategi för bedrägeribekämpning på EU-nivå.

Bakgrund

Eurobarometer-undersökningen genomfördes i de 27 EU-länderna i september 2011. De viktigaste resultaten är följande:

  • Flertalet (74%) européer anser att korruptionen är ett stort problem i deras land. Nästan hälften av européerna (47%) anser att korruptionsnivån i deras land har stigit under de senaste tre åren.

  • De flesta européer tror att det förekommer korruption inom lokala (76%), regionala (75%) och nationella (79%) institutioner.

  • Européerna tror att det förekommer mutor och maktmissbruk inom all offentlig förvaltning. Det anses vara mest troligt att nationella politiker (57%) och tjänstemän som beslutar om offentliga upphandlingar (47%) skulle vara inblandade i sådana aktiviteter.

  • Enligt 40 % av européerna bidrar ett alltför nära samarbete mellan näringslivet och politikerna till korruptionen. Bidragande orsaker är att politikerna inte vidtar åtgärder (36%) och bristande öppenhet vad gäller användningen av offentliga medel (33%). Majoriteten (68%) anser att finansieringen av politiska partier inte är tillräckligt öppen och inte övervakas tillräckligt.

  • Flertalet européer (70 %) tycker att korruptionen alltid har funnits och att den är oundviklig. Två tredjedelar av européerna (67%) anser att korruptionen utgör en del av landets företagskultur.

  • Flertalet européer (67%) uppger att de inte påverkas personligen av korruptionen i sin vardag, endast en minoritet (29%) säger att de påverkas personligen. En ännu mindre andel (8%) uppger att de har uppmanats eller förväntats betala en muta under det senaste året.

  • För att få hjälp i ett korruptionsärende har européerna mest förtroende för polisen (42%) och rättsväsendet (41%) och minst för politiska representanter (6%).

Läs mer:

MEMO/12/105

Eurobarometerundersökningen:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

Webbplats för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar