Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Eurobarometer: korupcia na vzostupe?

Brusel 15. februára 2012 – Korupcia zostáva v krajinách Európskej únie aj naďalej významným problémom a podľa prieskumu Eurobarometra, ktorý dnes uverejnila Komisia, panuje názor, že jej rozsah sa počas posledných troch rokov zvýšil. Údaje ukazujú, že takmer tri štvrtiny Európanov naďalej považujú korupciu za významný problém a myslia si, že existuje na všetkých úrovniach verejnej správy. Osem percent respondentov uviedlo, že v uplynulom roku boli požiadaní, alebo sa od nich očakávalo, aby dali úplatok.

„Je frustrujúce konštatovať, že praktické výsledky v boji proti korupcii v rámci Európskej únie sú neuspokojivé. Koľkokrát sme si už povedali, že je najvyšší čas konať? Európania očakávajú, že vlády jednotlivých členských štátov prijmú rozhodné kroky. Nastal čas, aby tak urobili“, vyhlásila Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Korupcia zostáva jedným z najväčších problémov, ktorým Európa čelí. Zatiaľ čo povaha a rozsah korupcie sa menia podľa jednotlivých členských štátov EÚ, korupcia škodí aj EÚ ako celku tým, že sa znižuje objem investícií, čo bráni spravodlivému fungovaniu vnútorného trhu a má negatívny vplyv na verejné financie. Hospodárske náklady, ktoré vznikli v dôsledku korupcie v EÚ, sa odhadujú na približne 120 miliárd EUR ročne.

„Korupcia je choroba, ktorá ničí krajinu zvnútra a podkopáva dôveru v demokratické inštitúcie, oslabuje zodpovednosť politického vedenia a nahráva organizovaným zločineckým skupinám. Proti korupcii možno úspešne bojovať iba pomocou vôle a odhodlania vedúcich predstaviteľov a osôb zapojených do rozhodovacieho procesu na všetkých úrovniach“, vyhlásila Cecilia Malmströmová.

V júni minulého roku Európska komisia prijala protikorupčný balík, ktorého predmetom je zintenzívnenie boja proti korupcii v rámci všetkých relevantných politík EÚ (pozri IP/11/678 a MEMO/11/376). Vytvoril sa aj osobitný monitorovací a hodnotiaci mechanizmus EÚ – správa EÚ o boji proti korupcii, ktorá bude podávať jasný obraz o stave protikorupčného úsilia vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Prvá správa sa predloží v roku 2013.

Komisia čoskoro navrhne ďalšie právne predpisy, týkajúce sa napríklad konfiškácie majetku zločincov, reformy pravidiel verejného obstarávania, zdokonaľovania štatistík o trestnej činnosti a posilnenej politiky boja proti podvodom na európskej úrovni.

Súvislosti

Prieskum Eurobarometra sa uskutočnil v 27 členských štátoch EÚ v septembri 2011. K najdôležitejším zisteniam patria:

  • Väčšina (74 %) Európanov sa domnieva, že korupcia je významným problémom v ich krajine. Takmer polovica Európanov (47 %) sa domnieva, že úroveň korupcie v ich krajine sa za tri predchádzajúce roky zvýšila.

  • Väčšina Európanov si myslí, že ku korupcii dochádza na úrovni miestnych (76 %), regionálnych (75 %) a celoštátnych (79 %) inštitúcií.

  • Európania sa domnievajú, že k úplatkárstvu a zneužívaniu moci dochádza vo všetkých oblastiach verejnej služby. U národných politikov (57 %) a úradníkov, ktorí zadávajú verejné ponuky (47 %), možno s najväčšou pravdepodobnosťou predpokladať, že sú zapojení do takýchto aktivít.

  • Približne 40 % Európanov zastáva názor, že príliš úzke vzťahy medzi podnikateľskou sférou a politikou prispievajú ku korupcii. Ďalej k tomu prispievajú aj faktory, že politici nekonajú v dostatočnej miere (36 %), a že vynakladanie verejných peňazí nie je dostatočne transparentné (33 %). Väčšina (68 %) si nemyslí, že existuje dostatočná transparentnosť a dohľad nad financovaním politických strán.

  • Väčšina Európanov (70 %) si myslí, že korupcii sa nemožno vyhnúť a že korupcia existovala vždy. Dvaja z troch Európanov (64 %) si myslia, že korupcia je súčasťou kultúry podnikania v ich krajine.

  • Väčšina Európanov (67 %) nemá pocit, že korupcia zasahuje do ich každodenného života. Len menšina (29 %) tvrdí, že zasahuje do ich života. Ešte menší podiel z nich (8 %) bolo v uplynulom roku požiadaných, alebo sa od nich očakávalo, aby dali úplatok.

  • Pokiaľ by sa stretli s prípadom korupcie, Európania by najviac dôverovali polícii (42 %) a súdnemu systému (41 %) a najmenej by dôverovali politickým predstaviteľom (6 %), že im pomôžu.

Ďalšie informácie

MEMO/12/105

Prieskum Eurobarometra:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf

Domovská stránka komisárky Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 0963)

Tove Ernst (+32 2 298 6764)


Side Bar