Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Eurobarometer: Neemt corruptie toe?

Brussel, 15 februari 2012 – Corruptie blijft in de landen van de Europese Unie een groot probleem. Volgens de vandaag door de Commissie gepubliceerde Eurobarometer-enquête zou de corruptie de laatste drie jaar zelfs zijn toegenomen. De gegevens laten zien dat bijna driekwart van de Europeanen corruptie nog steeds als een groot probleem ziet, dat zich op alle bestuursniveaus voordoet. Acht procent van de respondenten zegt dat zij in het afgelopen jaar om steekpenningen zijn gevraagd of geacht werden die te betalen.

"Het is teleurstellend dat de praktische resultaten van de EU-brede aanpak van corruptie onbevredigend blijven. Hoe vaak hebben we niet al gezegd dat het de hoogste tijd was om in te grijpen? De Europeanen verwachten van de nationale regeringen doortastend optreden. Dit duldt geen uitstel meer", aldus Cecilia Malmström, EU-Commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Corruptie blijft een van de grootste problemen waarmee Europa te maken heeft. Hoewel de aard en omvang van corruptie in de EU van lidstaat tot lidstaat verschilt, ondervindt de EU als geheel er de nadelige gevolgen van, in de zin van teruglopende investeringen, belemmeringen van de eerlijke werking van de interne markt en een weerslag op de overheidsfinanciën. De economische kosten van corruptie in de EU bedragen naar schatting zo'n 120 miljoen euro per jaar.

"Corruptie is een ziekte die een land van binnenuit vernietigt, het vertrouwen in de democratische instellingen ondermijnt, de verantwoordingsplicht van de politieke leiders verzwakt en georganiseerde criminele groeperingen in de kaart speelt. Corruptie kan alleen met succes worden bestreden wanneer de leiders en beleidsmakers op alle niveaus daartoe de wil hebben en zich daarvoor inzetten", aldus Cecilia Malmström.

Vorig jaar juni heeft de Europese Commissie een corruptiebestrijdingspakket vastgesteld, waarbij werd opgeroepen om op alle relevante beleidsterreinen van de EU meer nadruk op de aanpak van corruptie te leggen (zie IP/11/678 en MEMO/11/376). De Commissie stelde ook een specifiek EU-toezichts- en beoordelingsmechanisme vast. Dit EU-corruptiebestrijdingsverslag biedt een duidelijk beeld van de stand van zaken met betrekking tot de inspanningen op het gebied van corruptiebestrijding in alle 27 lidstaten van de EU. Het eerste verslag is gepland voor 2013.

De Commissie zal binnenkort verdere wetgeving voorstellen, met name op het gebied van de confiscatie van vermogensbestanddelen van criminelen, de hervorming van de regels inzake overheidsopdrachten, meer geavanceerde misdaadstatistieken en een krachtiger fraudebestrijdingsbeleid op EU-niveau.

Achtergrond

De Eurobarometer-enquête werd in de 27 EU-lidstaten in september 2011 uitgevoerd. De belangrijkste bevindingen zijn:

  • De meerderheid (74%) van de Europeanen meent dat corruptie in hun land een groot probleem is. Bijna de helft van alle Europeanen (47%) is van mening dat de corruptie in hun land in de afgelopen drie jaar is toegenomen.

  • De meeste Europeanen menen dat er binnen de lokale (76%), regionale (75%) en nationale (79%) instanties sprake van corruptie is.

  • Europeanen denken dat steekpenningen en machtsmisbruik in alle overheidssectoren voorkomen. Nationale politici (57%) en ambtenaren die overheidsopdrachten plaatsen (47%) worden het meest bij zulke activiteiten betrokken geacht.

  • 40% van de Europeanen gelooft dat een te nauwe band tussen ondernemingen en politici bijdraagt tot corruptie. Onvoldoende maatregelen van politici (36%) en een gebrek aan transparantie over de wijze waarop overheidsmiddelen worden besteed (33%), zijn bijkomende oorzaken. De meerderheid van de Europeanen (68%) denkt dat de financiering van politieke partijen niet transparant genoeg is en het toezicht op die financiering te wensen overlaat.

  • De meerderheid van de Europeanen (70%) is van mening dat corruptie onvermijdelijk en van alle tijden is. Twee op de drie Europeanen (67%) menen dat corruptie onderdeel van de bedrijfscultuur in hun land is.

  • De meerderheid van de Europeanen (67%) is van mening dat zij persoonlijk in hun dagelijks leven geen negatieve gevolgen van corruptie ondervinden. Slechts een minderheid (29%) geeft te kennen persoonlijk de gevolgen van corruptie te ondervinden. In het afgelopen jaar werd een nog kleiner percentage (8%) om steekpenningen gevraagd of geacht die te betalen.

  • Wanneer zij met corruptie te maken zouden hebben, verwachten Europeanen de meeste hulp te zullen krijgen van politie (42%) en justitie (41%), en de minste hulp van de politieke vertegenwoordigers (6%).

Voor meer informatie

MEMO/12/105

De Eurobarometer-enquête:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf

Homepage van EU-commissaris voor Binnenlandse zaken Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage van DG Binnenlandse zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contact :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar