Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Eurobarometri: korruptio kasvussa

Bryssel 15. helmikuuta 2012 – Korruptio on edelleen ongelma monissa Euroopan unionin maissa, ja sen määrän arvioidaan lisääntyneen viimeisten kolmen vuoden aikana. Tämä ilmenee komission tänään julkaisemasta Eurobarometri-tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan melkein kolme neljäsosaa eurooppalaisista katsoo, että korruptio on edelleen suuri ongelma, jota esiintyy kaikilla hallinnon tasoilla. Kahdeksan prosenttia vastaajista ilmoittaa, että kuluneen vuoden aikana heiltä on pyydetty lahjusta tai heidän on oletettu antavan lahjuksen.

On pettymys, että Euroopan unionissa ei edelleenkään ole käytännössä edistytty korruption torjunnassa. Asiasta on puhuttu jo vuosikausia. Nyt eurooppalaiset odottavat maidensa hallituksilta ratkaisevia toimia”, sanoi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Korruptio on edelleen yksi EU:n suurimmista haasteista. Sen luonteessa ja laajuudessa on maakohtaisia eroja, mutta korruptio vahingoittaa koko EU:ta sen myötä, että se laskee investointien määrää, haittaa sisämarkkinoiden oikeudenmukaista toimintaa ja vaikuttaa kielteisesti julkiseen talouteen. Korruption arvioidaan maksavan EU:lle noin 120 miljardia euroa vuodessa.

”Korruptio on sairaus, joka tuhoaa maata sisältäpäin. Se horjuttaa luottamusta demokraattisiin instituutioihin, vähentää poliittisen johdon vastuunottoa ja tuottaa voittoa järjestäytyneelle rikollisuudelle. Korruption kitkeminen onnistuu vasta, kun johtajat ja päättäjät kaikilla tasoilla haluavat tehdä niin ja sitoutuvat siihen”, Cecilia Malmström sanoi.

Viime vuoden kesäkuussa Euroopan komissio hyväksyi korruption kitkemiseksi toimenpidepaketin, jossa vaadittiin voimakkaampaa paneutumista korruptioon kaikilla siihen vaikuttavilla EU:n politiikan aloilla (katso IP/11/678 ja MEMO/11/376). Samassa yhteydessä perustettiin erityinen valvonta- ja arviointimekanismi, EU:n korruptiontorjuntakertomus, jossa esitellään selkeästi korruptionvastaisten toimien senhetkinen tilanne kussakin EU:n 27 jäsenvaltiossa. Ensimmäinen kertomus on määrä julkaista vuonna 2013.

Komissio antaa kohta lisää korruption torjuntaan liittyviä lainsäädäntöehdotuksia. Ne koskevat erityisesti rikoksella hankittujen varojen takavarikointia, julkisten hankintojen sääntöjen uudistamista, rikostilastojen kehittämistä ja petostentorjunnan tehostamista EU:n tasolla.

Tausta

Eurobarometritutkimus toteutettiin EU:n 27 jäsenvaltiossa syyskuussa 2011. Tärkeimmät tutkimuksessa esitetyt havainnot ovat seuraavat:

  • Suurin osa (74 %) eurooppalaisista katsoo, että korruptio on merkittävä ongelma heidän maassaan. Melkein puolet eurooppalaisista (47 %) on sitä mieltä, että korruption määrä on lisääntynyt viimeisten kolmen vuoden aikana.

  • Useimmat eurooppalaiset ajattelevat, että korruptiota esiintyy paikallisella (76 % vastaajista), alueellisella (75 %) ja kansallisella (79 %) hallintotasolla.

  • Eurooppalaiset ajattelevat, että lahjomista ja poliittisen aseman väärinkäyttöä esiintyy kaikilla julkishallinnon aloilla. Heidän mukaansa korruptiossa ovat osallisina todennäköisimmin kansalliset poliitikot (57 %) ja julkisten hankintojen sopimuksia tekevät virkamiehet (47 %).

  • Eurooppalaisista 40 % katsoo, että liike-elämän ja politiikan liian läheinen yhteys lisää korruptiota. Muita tekijöitä ovat poliitikkojen passiivisuus korruption torjunnassa (36 %) ja avoimuuden puute julkisten varojen käytössä (33 %). Suurin osa (68 %) vastaajista katsoo, että poliittisten puolueiden rahoituksen avoimuudessa ja valvonnassa on puutteita.

  • Suurin osa (70 %) eurooppalaisista katsoo, että korruptiota esiintyy väistämättä, ja sitä on aina esiintynyt. Kaksi kolmesta eurooppalaisesta (67 %) uskoo, että korruptio kuuluu heidän maansa liiketoimintakulttuuriin.

  • Suurin osa (67 %) eurooppalaisista on eri mieltä väittämästä, jonka mukaan korruptio vaikuttaa henkilökohtaisesti heidän päivittäiseen elämäänsä. Ainoastaan vähemmistö (29 %) vastaajista katsoo, että korruptio vaikuttaa heihin henkilökohtaisesti. Vielä pienempi osuus (8 %) on kuluneen vuoden aikana ollut tilanteessa, jossa heitä on pyydetty maksamaan lahjus.

  • Kun eurooppalaiset kohtaavat korruptiota, he luottavat todennäköisimmin poliisiin (42 %) ja oikeusjärjestelmään (41 %). Vastaajien mukaan on vähiten todennäköistä (6 %), että he saavat apua politiikoilta.

Lisätietoja

MEMO/12/105

Eurobarometri-tukimus:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivu:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar