Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Eurobaromeeter: korruptsioon tõusuteel?

Brüssel, 15. veebruar 2012. Korruptsioon on Euroopa Liidu riikides endiselt suur probleem ja Euroopa Komisjoni täna avaldatud Eurobaromeetri uuringu raames küsitletud leiavad, et korruptsiooni tase on viimase kolme aasta jooksul tõusnud. Uuringu andmetel peab peaaegu kolm neljandikku eurooplastest korruptsiooni tõsiseks probleemiks ja arvab, et seda esineb valitsussektori kõikidel tasanditel. Kaheksa protsenti vastanutest mainib, et neilt on nõutud või oodatud altkäemaksu maksmist.

„Märgime pettumusega, et Euroopa Liidu korruptsioonivastase võitluse tulemused ei ole rahuldavad. Oleme mitu korda öelnud, et on viimane aeg midagi ette võtta. Eurooplased ootavad oma valitsustelt otsustavaid samme. Nüüd on aeg neid samme teha,” nentis Euroopa Liidu siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Korruptsioon on Euroopas üks suuremaid lahendamist vajavaid probleeme. Korruptsiooni olemus ja ulatus on liikmesriigiti erinev, ent see kahjustab kogu Euroopa Liitu tervikuna, piirates investeeringuid, takistades siseturu õiglast toimimist ja avaldades negatiivset mõju riikide rahandusele. Korruptsioonist majandusele põhjustatud kahju on Euroopa Liidus hinnanguliselt 120 miljardit eurot aastas.

Korruptsioon on nagu haigus, mis kahjustab riiki seestpoolt, õõnestades usku demokraatlikesse institutsioonidesse, nõrgestades poliitiliste liidrite vastutustunnet ning luues soodsad tingimused organiseeritud kuritegelike rühmituste tegevuseks. Sellega saab edukalt võidelda ainult siis, kui kõikide tasandite liidrid ja otsustajad näitavad üle tahet ja pühendumust,” lisas Cecilia Malmström.

Eelmise aasta juunis võttis Euroopa Komisjon vastu korruptsioonivastase pakme, milles kutsuti üles keskenduma varasemast rohkem korruptsioonivastasele võitlusele kõigis asjaomastes ELi poliitikavaldkondades (vt IP/11/678 ja MEMO/11/376). Kasutusele võeti ka konkreetne ELi järelevalve- ja hindamismehhanism, ELi korruptsioonivastase võitluse aruanne, milles antakse selge ülevaade korruptsioonivastase võitluse seisust Euroopa Liidu 27 liikmesriigis. Esimene aruanne on kavandatud 2013. aastaks.

Komisjonil on kavas teha peagi ettepanekud veel mõnede õigusaktide kohta, eelkõige kurjategijate vara konfiskeerimise, riigihanke-eeskirjade uuendamise, kuritegevust käsitleva statistika parandamise ja pettusevastase poliitika tõhustamise kohta Euroopa tasandil.

Taust

Eurobaromeetri uuring korraldati 2011. aasta septembris ELi 27 liikmesriigis. Selle peamised tulemused on järgmised.

  • Suur osa eurooplastest (74%) usub, et korruptsioon on nende riigis tõsine probleem. Peaaegu pool eurooplastest (47%) arvab, et korruptsiooni tase on viimase kolme aasta jooksul tõusnud.

  • Enamik eurooplastest arvab, et korruptsiooni esineb kohalikes (76%), piirkondlikes (75%) ja riiklikes (79%) institutsioonides.

  • Eurooplased usuvad, et altkäemaksu võtmine ja võimu kuritarvitamine on levinud kõikides avaliku teenistuse sektorites. Kõige korrumpeerunumaks peetakse poliitikuid (57%) ja hankemenetlusi korraldavaid ametnikke (47%).

  • 40% eurooplastest usub, et korruptsioonile aitab kaasa majanduse ja poliitika liiga tugev seotus. Soodustavateks teguriteks peetakse ka poliitikute vähest aktiivsust korruptsiooni kõrvaldamises (36%) ja riigi vahendite kulutamise läbipaistmatust (33%). Enamik eurooplastest (68%) leiab, et parteide rahastamine on läbipaistmatu ja seda ei kontrollita piisavalt.

  • Enamik eurooplastest (70%) on seisukohal, et korruptsioon on vältimatu nähtus, mis on eksisteerinud aegade algusest. Kaks kolmandikku eurooplastest (67%) usub, et korruptsioon on osa nende riigi ärikultuurist.

  • Suurem osa eurooplastest (67%) ei leia, et korruptsioon mõjutaks neid otseselt nende igapäevaelus. Ainult väiksem osa vastanutest (29%) väidab, et nad on otseselt mõjutatud. Veelgi väiksem osa vastanutest (8%) mainib, et neilt on möödunud aastal nõutud või oodatud altkäemaksu maksmist.

  • Korruptsioonijuhtumiga kokku puutudes loodavad eurooplased kõige enam politsei (42%) ja kohtusüsteemi (41%) ning kõige vähem valitud rahvaesindajate (6%) abile.

Lisateave

MEMO/12/105

Eurobaromeetri uuring:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar