Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - pressemeddelelse

Eurobarometer: Er korruptionen tiltagende?

Bruxelles, den 15. februar 2012 – Korruption er stadig et stort problem i EU-landene, og i en Eurobarometerundersøgelse, Kommissionen offentliggør i dag, vurderes det, at den er taget til i de seneste tre år. Undersøgelsen viser, at næsten 75 % af europæerne fortsat opfatter korruption som et stort problem og mener, at den findes på alle niveauer inden for den offentlige forvaltning. Otte procent af de adspurgte siger, at de i det forgangne år har befundet sig i en situation, hvor de blev anmodet om at betale, eller man forventede, at de betalte bestikkelse.

"Det er skuffende at konstatere, at de håndgribelige resultater af korruptionsbekæmpelsen i Den Europæiske Union fortsat er utilfredsstillende. Hvor mange gange har vi sagt, at det var på høje tid at reagere? Europæerne forventer, at de nationale regeringer tager afgørende skridt, og det er på tide, at det sker", sagde Cecilia Malmström, EU-kommissær for indre anliggender.

Korruption er stadig en af de største udfordringer for Europa. Arten og omfanget af korruptionen varierer fra den ene EU-medlemsstat til den anden, men den er til skade for hele EU, fordi den er med til at reducere investeringerne og er til hinder for et fair og velfungerende indre marked og desuden har negative konsekvenser for de offentlige finanser. De årlige økonomiske omkostninger ved korruption i EU anslås at beløbe sig til ca. 120 mia. EUR.

"Korruption er en sygdom, der ødelægger et land indefra, underminerer tilliden til de demokratiske institutioner, svækker de politiske lederes ansvarlighed og kommer den organiserede kriminalitet til gode. Korruption kan kun tackles succesfuldt med vilje og engagement hos ledere og beslutningstagere på alle niveauer", udtalte Cecilia Malmström.

Europa-Kommissionen vedtog i juni sidste år en korruptionspakke og efterlyste mere fokus på korruption i alle relevante EU-politikker (se IP/11/678 og MEMO/11/376). Den indførte også en specifik EU-overvågnings- og evalueringsmekanisme, en EU-rapport om korruptionsbekæmpelse, som skal redegøre klart for resultaterne med indsatsen for at bekæmpe korruption i alle 27 EU-medlemsstater. Den første rapport fremlægges efter planen i 2013.

Kommissionen foreslår inden længe ny lovgivning, navnlig om konfiskering af kriminelles aktiver, reformen af reglerne om offentlige kontrakter, mere avancerede statistikker over kriminalitet og en styrket EU-politik for bekæmpelse af svig.

Baggrund

Eurobarometerundersøgelsen blev gennemført i de 27 EU-medlemsstater i september 2011. De vigtigste konklusioner er følgende:

  • Flertallet (74 %) af europæerne finder, at korruption er et stort problem i deres lande. Næsten halvdelen af alle europæere (47 %) finder, at korruptionen er taget til i deres lande i de seneste tre år.

  • Efter de fleste europæeres opfattelse er der korruption i de lokale (76 %), regionale (75 %) og nationale (79 %) institutioner.

  • Europæerne finder, at bestikkelse og magtmisbrug forekommer overalt i den offentlige sektor. Nationale politikere (57 %) og offentligt ansatte, der tildeler offentlige kontrakter (47 %), anses for hyppigst at være involveret i denne type aktiviteter.

  • 40 % af europæerne finder, at for tætte forbindelser mellem erhvervslivet og politikere bidrager til korruption. Manglende indsats fra politikernes side (36 %) og manglende gennemsigtighed omkring anvendelsen af offentlige midler (33 %) forværrer korruptionen. Flertallet (68 %) mener ikke, at der er tilstrækkelig gennemsigtighed omkring og kontrol med finansieringen af de politiske partier.

  • Flertallet af europæerne (70 %) finder, at korruption er uundgåelig og altid har eksisteret. To ud af tre europæere (67 %) vurderer, at korruption er en del af deres lands forretningskultur.

  • Flertallet af europæerne (67 %) finder ikke, at de personligt berøres af korruption i det daglige. Kun et mindretal (29 %) siger, at den berører dem personligt. En endnu mindre del (8 %) har i det forgangne år befundet sig i en situation, hvor de blev anmodet om at betale, eller man forventede, at de betalte bestikkelse.

  • Stillet over for et tilfælde af korruption har europæerne mest tillid til, at politiet (42 %) og retsvæsenet (41 %) kan hjælpe dem. Mindst tillid har de til de politiske repræsentanter (6 %) i en sådan situation.

Yderligere oplysninger

MEMO/12/105

Eurobarometerundersøgelsen:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf

Hjemmesiden for Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Hjemmeside for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar