Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 12 december 2012

Dags att krossa både glastaket och seglivade myter: lansering av sökbart register med kvinnor för bolagsstyrelser

Idag flyttar en grupp europeiska handelshögskolor inom initiativet för kvinnor i bolagsstyrelser över sitt kompetensregister till ett sökbart internetregister med 8 000 namn. Alla kvinnorna i registret uppfyller stränga krav på relevant erfarenhet av företagsledning vid börsnoterade företag och är både kvalificerade för och intresserade av styrelseposter. Den allt mer omfattande förteckningen över kvinnor – som är sökbar på nätet för företag och rekryterare – gör det tydligt att det finns mer än tillräckligt många välkvalificerade kvinnor som kan rekryteras, för att hjälpa de europeiska och internationella företagen att träda in i det tjugoförsta århundradet. Det är nu dags att krossa glastaket, som hindrar dessa kvinnor från att få tillträde till styrelserummen.

– Vi måste utnyttja kapaciteten i hela samhället för att få fart på Europas ekonomi. Därför har Europeiska kommissionen föreslagit EU-lagstiftning som ska öka jämställdheten i företagsstyrelserna, säger kommissionens vice ordförande Viviane Reding, med ansvar för rättsliga frågor. Jag hör ofta påstås att det inte finns tillräckligt många kompetenta kvinnor som kan sitta i styrelserna. Idag krossar en grupp europeiska och internationella handelshögskolor både glastaket och den seglivade myten! Registret visar att det finns kompetenta kvinnor på plats – hela 8 000. Jag hoppas nu att företagen förstår att dra nytta av denna dolda resurs, säger hon.

Det sökbara registret och forumet Global Board Ready Women kommer att ligga på LinkedIn och administreras av Financial Times klubb för icke verkställande direktörer. Alla kvinnor i registret är väl lämpade för styrelseuppdrag i börsnoterade företag och uppfyller en rad kriterier som utarbetats och finslipats i ett och ett halvt år av medlemmarna i initiativet för kvinnor i bolagsstyrelser (mer information nedan).

Alla ansökningar om deltagande i registret genomgår en formell bedömning och en utvärdering av om kvinnorna uppfyller kriterierna. De handelshögskolor och branschorganisationer som deltar använder samma kriterier som för sina alumniföreningar och medlemmar.

Alla kvinnor på listan har minst fem års erfarenhet av någon eller flera av följande roller:

Ordförande och/eller oberoende ledamot vid börsnoterade eller privata företag

VD, driftschef, ekonomichef eller någon annan post i den högsta ledningen eller på direktörsnivå i börsnoterade eller privata företag

Familjemedlem och majoritetsaktieägare i stora familjeföretag

Direktör för ett statligt ämbetsverk

Ledare för ideella organisationer

Chef för finansinstitut

Delägare med full rösträtt i företag som arbetar mot styrelser och kommittéer

Företagare

Högre akademiker med relevant erfarenhet

Bakgrund

I november 2012 lade Europeiska kommissionen fram förslag till lagstiftning för att förbättra jämställdheten i bolagsstyrelser med utgångspunkt i kompetens och meriter. Förslaget till direktiv sätter upp målet att minst 40 procent av de icke verkställande styrelseledamöterna ska tillhöra det underrepresenterade könet till år 2020 i börsnoterade företag i Europa, eller till år 2018 i börsnoterade offentliga företag.

Förslaget innehåller även kompletterade bestämmelser om flexibel kvotering, som innebär att de börsnoterade företagen via självreglering ska fastställa egna mål för könsfördelningen bland verkställande styrelseledamöter till år 2020 (eller år 2018 i offentliga företag).

Det är fortfarande kompetens och meriter som ska avgöra vem som rekryteras till bolagsstyrelsen. Förslaget till direktiv inför en minimiharmonisering av kraven på företagsledningen i samband med tillsättningarna, som ska bygga på objektiva kriterier för bedömning av meriter. En säkerhetsbestämmelse ska se till att det underrepresenterade könet inte ovillkorligen och automatiskt får företräde. EU-domstolens rättspraxis om positiv särbehandling innebär att sökande av det underrepresenterade könet ska få företräde om de är lika meriterade som övriga sökande, om inte en objektiv bedömning av alla enskilda sökandes meriter ger utslag för någon sökande av motsatt kön. Medlemsländerna måste också fastställa lämpliga och avskräckande sanktioner för bolag som inte följer det föreslagna direktivet.

EU:s befogenheter att lagstifta om jämställdhetsfrågor går tillbaka till år 1957 (jfr SPEECH/12/702). Rådet lämnade rekommendationer om en jämn fördelning mellan kvinnor och män i beslutsprocessen år 1984 och 1996. Också Europaparlamentet har i flera betänkanden begärt rättsligt bindande EU-lagstiftning om kvotering.

En rapport från kommissionen i mars 2012 visade att bolagsstyrelserna i hela EU idag är mansdominerade. Men det finns också stora skillnader mellan de olika länderna: vid de största finska företagen är 27 procent av styrelseledamöterna kvinnor, 26 procent i Lettland men bara 3 procent i Malta och 4 procent i Cypern. Tydliga framsteg har gjorts bara i vissa länder, som har infört rättsligt bindande lagstiftning om bolagsstyrelserna. Frankrike införde i januari 2011 en lag om kvotering som lett till över 40 procent av förändringarna i hela EU mellan oktober 2010 och januari 2012.

Mer information

Nedladdningsbart meddelande från vice ordförande Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075488

Pressinformation – initiativet för kvinnor i bolagsstyrelser:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Eurobarometerundersökning om jämställdhet:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Faktablad om jämställdhet:

Jämställdhet i Europeiska kommissionen

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

Jämställdhet i medlemsländerna

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

Den rättsliga grunden för EU-lagstiftning på området

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

Ekonomiska anledningar att lagstifta om jämställdhet

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Webbsidan för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Europeiska kommissionens databas om kvinnor och män i beslutsfattande ställning:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bilaga 1: Medlemmar i initiativet
European Business School/Women On Boards

Handelshögskolor

Bocconi

Cambridge Judge Business School

EADA

EDHEC Business School

EFMD – European Federation of Management Development

ESMT

ESSEC business school

HR College of Commerce and Economics

IAUW – International Association of University Women

IESE

IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen

IMD

INSEAD

Kellogg School of Management

London Business School

Oxford

RSM

Sabanci University

Skema

University of Mumbai

Branschorganisationer

American Chamber of Commerce France and Spain

Bellisario Foundation

BoardEx

Business and Industry Advisory Council

Canadian Women in Communications

Deutscher Juristinnenbund e.V.

EPWN (European Professional Women’s Network)

Forte Foundation – Major Corporations and Business Schools

The Financial Times Non-Executive Directors' Club

G16+

GTWN - The Global Telecom Women’s Network

GGI – Geneva Group International

IFA - Institut Français des Administrateurs

International Corporate Women Directors

TIAW - The International Alliance for Women

WiTT - Women in Telecoms and Technology

WCD - Women Corporate Directors

Women’s Forum of New York

Kvinnor i näringslivet

Lady Barbara Judge

Bridget Cosgrave

Lori Gonnu

Cristina Vicini

Lesley Stephenson

Brigitte Boone

Candace Johnson

Audrey Mandela

Diane Morgan

Irene Natividad

Anne Negre

Indu Shahani

Susan Ness

Marina Niforos

Ingrid Silver

Susan Stautberg

Myla Villanueva

Det europeiska initiativet har spridit sig internationellt och omfattar nu handelshögskolor och branschorganisationer från hela världen, som stödjer initiativet och tillhandahåller namn. En fullständig förteckning över deltagarna i initiativet finns här.

Bilaga 2: Förteckningen över 8 000 kvinnor – deras bakgrund

Business School Alumnae, Faculty and Board Members

1) London Business School has 330 Alumnae they have identified as Board Ready – 330.

2) Cambridge Judge Business School has identified 160 women from its networks who are either already on boards or board ready according to the criterion provided - 160.

3) EDHEC Business School has 300 Alumnae, Faculty and Board Members they have identified as board Ready – 300.

4) ESMT European School of Management and Technology Out of 24 women Executive MBA alumni from its three graduated Executive MBA classes, ESMT has identified 6 board ready women - 6.

5) IESE has identified 900 women in top executive positions, 155 of whom are on boards already and 300 of which are board ready currently and the rest will become board ready in the coming years – 455/900.

6) The IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen/Switzerland has identified 526 women who are Board ready (245 from their Female Board Pool Network and 281 women who work at the Board of Directors or Top Management Team level of Swiss companies) - 526.

7) IMD has identified amongst its alumni 348 board-ready women with more than 25 years of experience plus 12 senior Faculty – 360.

8) INSEAD has identified 2000 women - 67 of whom are on boards already 500 of which are currently board ready and the rest will become board ready in the coming years – 670/2000.

9) RSM (Rotterdam School of Management/Erasmus University) has identified 32 board ready women -150.

10) Bocconi Business School, Italy has identified 150 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 150.

11) SKEMA Business School, France has identified 467 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 467.

12) Academic Council of the University of Mumbai, India has identified 20 board-ready women in India – 20.

Professional Women and Corporate Governance Organizations:

13) IFA (Institut Francais des Administrateurs) has 250 women board-ready or active on boards with readily available biographies - 250.

14) The Financial Times Non-Executive Directors' Club currently have 105 people undertaking the new Financial Times Non-Executive Director's Certificate which provides a formally recognized qualification for non-executive directors, 27 of whom are women - 27.

15) TIAW - The International Alliance for Women has 425 board ready women throughout their 36,000 members worldwide - 425.

16) GTWN - The Global Telecom Women’s Network which has contributed more than 60 names to the names and profiles publicly listed - 60.

17) WiTT - Women in Telecoms and Technology has identified more than 70 individual senior executive women publicly supporting this initiative - 70.

18) WoB – Women on Board has identified 90 Senior Executive board-ready women in Belgium alone - 90.

19) The EPWN (European Professional Women’s Network) has identified 349 members across their networks throughout Europe – 349.

20) Bellisario Foundation, Italy has identified 793 board-Ready women amongst their prize-winners from over 20 years – 793.

21) Woman Corporate Directors has identified 1800 board-ready women from their members around the world including 25 different countries – 1800.

22) Deutscher Juristinnenbund e.V. Vereinigung der Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen has identified 93 board-ready women among their members in Germany – 93.

23) Geneva Group International has identified 20 board-ready women from their members in Bulgaria, Romania, Estonia, and Hungary – 20.

24) Forte Foundation as identified 200 board-ready women from their members which are major Corporations and Business Schools around the world – 200.

25) G16+ Administrateurs au feminine has identified 54 board-ready women from Harvard Business School alumnae in Europe plus France’s top engineering schoos – 54

26) Canadian Women in Communications has identified 100 board-ready women from their membership – 100

27) American Chamber of Commerce in France and Spain has identified 47 women from their memberships – 47


Side Bar