Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Strasbūrā, 2012. gada 12. decembrī

Graujot mītus un neredzamos šķēršļus: darbotiesspējīgu sieviešu globālās datubāzes darbības sākšana

Šodien Eiropas uzņēmējdarbības augstskolas saistībā ar valdes locekļu sieviešu iniciatīvu Valdēs darbotiesspējīgu sieviešu globālo sarakstu ar datiem par 8000 sievietēm iekļauj datubāzē tiešsaistē. Šajā sarakstā iekļautās sievietes atbilst visiem biržā kotēto uzņēmumu noteiktajiem korporatīvās pārvaldības stingrajiem kritērijiem un ir augsti kvalificētas un gatavas tūlīt sākt darbību uzņēmumu valdēs. Arvien pieaugošais valdēs darbotiesspējīgu sieviešu saraksts – ko tagad uzņēmumi un vadošo darbinieku meklējošie uzņēmumi varēs aplūkot tiešsaistē – skaidri liecina, ka ir ļoti daudz augsti kvalificētu sieviešu, kas var palīdzēt Eiropas un pasaules uzņēmumiem atbilst 21. gadsimta prasībām, un ka ir pienācis laiks likvidēt "stikla griestus", kas traucē sievietēm ieņemt amatus valdēs.

"Mums jāliek lietā visi mūsu sabiedrības talanti, lai panāktu Eiropas ekonomikas uzplaukumu. Tādēļ Eiropas Komisija ir ierosinājusi Eiropas tiesību aktu par dzimumu līdzsvara veicināšanu uzņēmumu valdēs," sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. "Man bieži nākas uzklausīt viedokli, ka nav pietiekami kvalificētu sieviešu, kas varētu ieņemt amatus valdēs. Šodien Eiropas uzņēmējdarbības augstskolas un to kolēģi visā pasaulē sagrauj gan šos mītus, gan "stikla griestus"! Šis saraksts liecina, ka kvalificētu sieviešu netrūkst – viņu ir veseli 8000. Uzņēmumiem tagad būtu jāizmanto šis neskartais talantu avots."

Valdēs darbotiesspējīgu sieviešu globālās datubāzes sarakstu, kurā var veikt meklēšanu, un forumu pārvaldīs Financial Times direktoru bez izpildpilnvarām klubs globālajā uzņēmējdarbības platformā LinkedIn. Visas sievietes, kuras uzskaitītas Valdēs darbotiesspējīgu sieviešu (GBRW) globālajā datubāzē, kurā var veikt meklēšanu, ir piemērotas, lai viņu kandidatūras apsvērtu amatiem biržā kotētu uzņēmumu valdēs, un atbilst skaidram kritēriju kopumam, ko ir izstrādājuši un definējuši Eiropas uzņēmējdarbības augstskolu / valdes locekļu sieviešu iniciatīvas dalībnieki (skatīt turpmāk).

Ikviens pieteikums iekļaušanai šajā datubāzē tiek oficiāli novērtēts un izskatīts, un iekļautas tiek tikai tās sievietes, kuras atbilst izvirzītajiem kritērijiem. Iesaistītās uzņēmējdarbības augstskolas un profesionālās organizācijas piemēro tādus pašus kritērijus savām iesaistītajām absolventēm un loceklēm.

Konkrēti, visām sarakstā iekļautajām sievietēm ir vismaz piecu gadu pieredze vienā vai vairākās turpmāk minētajās lomās:

  • biržā kotētu/privātu uzņēmumu vadītāja un/vai direktore bez izpildpilnvarām,

  • galvenā izpilddirektore (CEO), galvenā direktore (COO), galvenā finanšu direktore (CFO) vai cita galvenā izpildu amatpersona/direktore biržā kotētos/privātos uzņēmumos,

  • ģimenes locekle un kontrolpaketes turētāja lielu ģimenes uzņēmumu valdēs,

  • valsts aģentūras direktore,

  • bezpeļņas organizācijas direktore,

  • institucionālo ieguldījumu kopienas vecākā eksperte,

  • vecākā partnere profesionālā uzņēmumā, kas kā klientus apkalpo valdes un to komitejas,

  • uzņēmēja,

  • vadošie akadēmiskie darbinieki ar atbilstīgu pieredzi.

Vispārīga informācija

Eiropas Komisija 2012. gada novembrī ierosināja tiesību aktu dzimumu līdztiesības uzlabošanai biržā kotēto uzņēmumu valdēs, balstoties uz nopelniem un kvalifikāciju. Ierosinātajā direktīvā ir izvirzīts minimuma mērķis – līdz 2020. gadam 40 % no valdes locekļiem bez izpildpilnvarām biržā kotētos uzņēmumos Eiropā jābūt no nepietiekami pārstāvētā dzimuma, bet biržā kotētiem valsts uzņēmumiem šis mērķis jāsasniedz līdz 2018. gadam.

Priekšlikumā kā papildpasākums ietverta arī "elastīguma kvota" – biržā kotēto uzņēmumu pienākums izvirzīt savus pašregulējuma mērķus attiecībā uz abu dzimumu pārstāvētību starp izpilddirektoriem, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam (bet valsts uzņēmumiem – līdz 2018. gadam).

Galvenie kritēriji darbam valdē joprojām būs kvalifikācija un nopelni. Ierosinātā direktīva paredz uzņēmuma pārvaldības prasību minimuma saskaņošanu, jo lēmumus par iecelšanu amatā būs jābalsta uz objektīviem kvalifikācijas kritērijiem. Iekļautie aizsardzības pasākumi nodrošinās, ka nepietiekami pārstāvētā dzimuma darbinieku paaugstināšana amatā nenotiek bez nosacījumiem un automātiski. Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru par pozitīvu rīcību, priekšroku dod līdzvērtīgas kvalifikācijas nepietiekami pārstāvētā dzimuma kandidātam, ja vien objektīvā izvērtējumā, ņemot vērā visus kritērijus, kas ir specifiski konkrētajiem kandidātiem, līdzsvars nenosliecas par labu otra dzimuma kandidātam. Dalībvalstīm būs jānosaka arī piemērotas un atturošas sankcijas uzņēmumiem par ierosinātās direktīvas pārkāpšanu.

ES kompetence tiesiski regulēt dzimumu līdztiesības jautājumus tika noteikta jau 1957. gadā (skatīt SPEECH/12/702). Padomes ieteikumi par to, kā veicināt vīriešu un sieviešu līdzsvarotu dalību lēmumu pieņemšanas procesā, tika pieņemti 1984. un 1996. gadā. Turklāt Eiropas Parlaments vairākās rezolūcijās ir aicinājis noteikt juridiski saistošas kvotas ES mērogā.

Komisijas ziņojums 2012. gada martā liecināja, ka visā ES uzņēmumu valdēs pašlaik dominē viens dzimums. Arī valstu starpā pastāv lielas atšķirības: Somijas lielāko uzņēmumu valdēs 27 % ir sievietes, bet Latvijā – 26 %, kamēr Maltā tie ir tikai 3 % un Kiprā – 4 %. Progress ir jūtams valstīs, kuras ir ieviesušas saistošus tiesību aktus attiecībā uz uzņēmumu valdēm. Francijā, kur 2011. gada janvārī tika ieviesta juridiska kvota, vienā pašā bijuši vērojami 40 % no kopējām izmaiņām visā ES, kas konstatētas laikposmā no 2010. gada oktobra līdz 2012. gada janvārim.

Papildu informācija

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Viviānas Redingas video vēstījums, kuru var lejupielādēt šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075488

Presei paredzētā dokumentācija – Sievietes uzņēmumu valdēs:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Eirobarometra apsekojums par dzimumu līdztiesību:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Faktu lapas par dzimumu līdztiesību:

Dzimumu līdztiesība Eiropas Komisijā

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

Dzimumu līdztiesība dalībvalstīs

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

Eiropas ierosmes juridiskais pamats

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

Likumdošanas ekonomiskais pamatojums dzimumu līdztiesības jomā

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Eiropas Komisijas datubāze par sievietēm un vīriešiem lēmumu pieņemšanā:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Pielikums 1: Eiropas uzņēmējdarbības augstskolu / valdes locekļu sieviešu iniciatīvas dalībnieki

Uzņēmējdarbības augstskolas

Bocconi

Cambridge Judge Business School

EADA

EDHEC Business School

EFMD – European Federation of Management Development

ESMT

ESSEC business school

HR College of Commerce and Economics

IAUW – International Association of University Women

IESE

IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen

IMD

INSEAD

Kellogg School of Management

London Business School

Oxford

RSM

Sabanci University

Skema

University of Mumbai

Profesionālās organizācijas

American Chamber of Commerce France and Spain

Bellisario Foundation

BoardEx

Business and Industry Advisory Council

Canadian Women in Communications

Deutscher Juristinnenbund e.V.

EPWN (European Professional Women’s Network)

Forte Foundation – Major Corporations and Business Schools

The Financial Times Non-Executive Directors' Club

G16+

GTWN - The Global Telecom Women’s Network

GGI – Geneva Group International

IFA Institut Francais des Administrateurs

International Corporate Women Directors

TIAW - The International Alliance for Women

WiTT - Women in Telecoms and Technology

WCD - Women Corporate Directors

Women’s Forum of New York

Sievietes uzņēmumos

Lady Barbara Judge

Bridget Cosgrave

Lori Gonnu

Cristina Vicini

Lesley Stephenson

Brigitte Boone

Candace Johnson

Audrey Mandela

Diane Morgan

Irene Natividad

Anne Negre

Indu Shahani

Susan Ness

Marina Niforos

Ingrid Silver

Susan Stautberg

Myla Villanueva

Eiropas iniciatīva tagad ir kļuvusi par globāla mēroga, un uzņēmējdarbības augtskolas un citas profesionālās organizācijas no visas pasaules šo iniciatīvu atbalsta un norāda vārdus un uzvārdus. Izsmeļošs saraksts ar skolām un organizācijām, kuras piedalās šajā iniciatīvā, ir skatāms šeit.

Pielikums 2: The List of 8 000 Board Ready Women – Where They Come From

Business School Alumnae, Faculty and Board Members

1) London Business School has 330 Alumnae they have identified as Board Ready – 330.

2) Cambridge Judge Business School has identified 160 women from its networks who are either already on boards or board ready according to the criterion provided - 160.

3) EDHEC Business School has 300 Alumnae, Faculty and Board Members they have identified as board Ready – 300.

4) ESMT European School of Management and Technology Out of 24 women Executive MBA alumni from its three graduated Executive MBA classes, ESMT has identified 6 board ready women - 6.

5) IESE has identified 900 women in top executive positions, 155 of whom are on boards already and 300 of which are board ready currently and the rest will become board ready in the coming years – 455/900.

6) The IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen/Switzerland has identified 526 women who are Board ready (245 from their Female Board Pool Network and 281 women who work at the Board of Directors or Top Management Team level of Swiss companies) - 526.

7) IMD has identified amongst its alumni 348 board-ready women with more than 25 years of experience plus 12 senior Faculty – 360.

8) INSEAD has identified 2000 women - 67 of whom are on boards already 500 of which are currently board ready and the rest will become board ready in the coming years – 670/2000.

9) RSM (Rotterdam School of Management/Erasmus University) has identified 32 board ready women -150.

10) Bocconi Business School, Italy has identified 150 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 150.

11) SKEMA Business School, France has identified 467 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 467.

12) Academic Council of the University of Mumbai, India has identified 20 board-ready women in India – 20.

Professional Women and Corporate Governance Organizations:

13) IFA (Institut Francais des Administrateurs) has 250 women board-ready or active on boards with readily available biographies - 250.

14) The Financial Times Non-Executive Directors' Club currently have 105 people undertaking the new Financial Times Non-Executive Director's Certificate which provides a formally recognized qualification for non-executive directors, 27 of whom are women - 27.

15) TIAW - The International Alliance for Women has 425 board ready women throughout their 36,000 members worldwide - 425.

16) GTWN - The Global Telecom Women’s Network which has contributed more than 60 names to the names and profiles publicly listed - 60.

17) WiTT - Women in Telecoms and Technology has identified more than 70 individual senior executive women publicly supporting this initiative - 70.

18) WoB – Women on Board has identified 90 Senior Executive board-ready women in Belgium alone - 90.

19) The EPWN (European Professional Women’s Network) has identified 349 members across their networks throughout Europe – 349.

20) Bellisario Foundation, Italy has identified 793 board-Ready women amongst their prize-winners from over 20 years – 793.

21) Woman Corporate Directors has identified 1800 board-ready women from their members around the world including 25 different countries – 1800.

22) Deutscher Juristinnenbund e.V. Vereinigung der Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen has identified 93 board-ready women among their members in Germany – 93.

23) Geneva Group International has identified 20 board-ready women from their members in Bulgaria, Romania, Estonia, and Hungary – 20.

24) Forte Foundation as identified 200 board-ready women from their members which are major Corporations and Business Schools around the world – 200.

25) G16+ Administrateurs au feminine has identified 54 board-ready women from Harvard Business School alumnae in Europe plus France’s top engineering schoos – 54

26) Canadian Women in Communications has identified 100 board-ready women from their membership – 100

27) American Chamber of Commerce in France and Spain has identified 47 women from their memberships – 47


Side Bar