Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 12 d., Strasbūras

Nauja duomenų bazė „Board Ready Women“ griauna mitus ir kliūtis, trukdančias moterims kilti karjeros laiptais

Šiandien pagal Europos verslo mokyklų iniciatyvą sudarytas 8 000 valdyboms tinkamų moterų sąrašas „Global Board Ready Women“ perkeliamas į internetinę duomenų bazę. Visos į šį sąrašą įtrauktos moterys atitinka griežtus biržinių bendrovių nustatytus įmonių valdymo reikalavimus. Šios moterys yra aukštos kvalifikacijos ir jau šiandien yra pasiruošusios tapti valdybos narėmis. Internete skelbiamas valdyboms tinkamų moterų sąrašas, kuriuo galės pasinaudoti korporacijos ir vadovų paieškos bendrovės, nuolat ilgėja. Jis akivaizdžiai rodo, kad yra daugiau nei pakankamai labai aukštos kvalifikacijos moterų, galinčių padėti Europos ir pasaulio bendrovėms žengti į XXI a., ir kad atėjo laikas sugriauti nematomas kliūtis, trukdančias moterims pakilti karjeros laiptais į direktorių valdybos nario pareigas.

Kad Europos ekonomika atsitiestų, turime pasinaudoti visų mūsų visuomenės narių gebėjimais. Todėl Europos Komisija pateikė Europos teisės akto pasiūlymą, kuriuo siekiama gerinti lyčių pusiausvyrą bendrovių valdybose, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja, už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė V. Reding. – Dažnai girdžiu argumentą, kad trūksta tinkamą kvalifikaciją turinčių moterų, kurios galėtų dirbti valdyboje. Šiandien Europos verslo mokyklos ir jų partneriai iš viso pasaulio griauna ir šiuos mitus, ir moterims iškilti trukdančias nematomas kliūtis! Iš sąrašo matyti, kad tokių kvalifikuotų moterų yra net 8000. Bendrovės turėtų pasinaudoti šiuo neatrastu talentų rezervu.“

„Global Board Ready Women“ duomenų bazę ir forumą administruos per pasaulinį verslo portalą LinkedIn veikiantis klubas „The Financial Times Non-Executive Directors’ Club“. Visos moterys, kurių duomenys įtraukti į šią duomenų bazę, yra tinkamos kandidatės užimti pareigas biržinių bendrovių valdybose. Jos atitinka aiškiai apibrėžtus kriterijus, kuriuos per pastaruosius pusantrų metų parengė organizacijos narės, dalyvaujančios įgyvendinant Europos verslo mokyklų iniciatyvą „Women on Board“ (žr. toliau).

Kiekviena paraiška dėl įtraukimo į šią duomenų bazę yra formaliai įvertinama ir apsvarstoma – į ją patenka tik nustatytus kriterijus atitinkančios moterys. Šioje iniciatyvoje dalyvaujančių verslo mokyklų absolventėms ir profesinių organizacijų narėms, kurios prisijungė prie šios iniciatyvos, taikomi tokie patys kriterijai.

Pažymėtina, kad visos į sąrašą įtrauktos moterys yra ne mažiau kaip penkerius metus ėjusios vienas ar daugiau iš toliau nurodytų pareigų:

  • biržinių/privačių korporacijų vadovo ir (arba) direktoriaus konsultanto,

  • vykdomojo direktoriaus, generalinio administracijos direktoriaus, vyriausiojo finansininko ar kitas vykdomąsias /direktoriaus lygmens pareigas einančio asmens biržinėje/privačioje korporacijoje,

  • didelių šeimos bendrovių atveju: valdybai priklausančio šeimos nario ir kontroliuojančio akcininko,

  • valstybinių agentūrų direktoriaus,

  • ne pelno organizacijų direktoriaus,

  • institucinių investuotojų grupės vyriausiojo specialisto,

  • specializuotų įmonių vyresniojo partnerio, dirbančio su savo klientais – valdybomis ir jų komitetais,

  • verslininko,

  • reikiamos patirties turinčio mokslininko.

Pagrindiniai faktai

2012 m. lapkričio mėn. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo siekiama gerinti lyčių pusiausvyrą bendrovių valdybose vadovaujantis nuopelnais ir kvalifikacijomis. Siūlomoje direktyvoje nustatomas tikslas, kad Europoje veikiančiose biržinėse bendrovėse iki 2020 m., o valstybinėse įmonėse iki 2018 m. mažiausiai 40 proc. nevykdomąsias pareigas einančių narių būtų nepakankamai atstovaujamos lyties atstovai.

Į pasiūlymą taip pat įtraukta papildoma priemonė – vadinamoji lanksčioji kvota: biržinės bendrovės įpareigojamos nustatyti individualius savireguliacijos tikslus, susijusius su vykdomųjų direktorių pasiskirstymu pagal lytis, kuriuos reikia pasiekti iki 2020 m. (valstybinių biržinių įmonių atveju – iki 2018 m.).

Kvalifikacija ir nuopelnai ir toliau bus pagrindiniai darbo valdybose kriterijai. Siūlomoje direktyvoje minimaliai suvienodinami įmonių valdymo reikalavimai – paskyrimo sprendimai turės būti grindžiami objektyviais kvalifikacijos kriterijais. Nustatytos apsaugos priemonės padės užtikrinti, kad nepakankamai atstovaujamos lyties atstovams nebus besąlygiškai ir automatiškai taikomas paaukštinimas. Pagal Europos Teisingumo Teismo praktiką dėl pozityviosios diskriminacijos, pirmenybė teikiama tokią pačią kvalifikaciją turintiems nepakankamai atstovaujamos lyties atstovams, nebent, atsižvelgus į visus atskiriems kandidatams taikomus kriterijus, objektyvaus vertinimo rezultatai būtų palankesni kitos lyties atstovui. Valstybės narės turės nustatyti tinkamas direktyvą pažeisiančioms bendrovėms taikytinas atgrasomąsias sankcijas.

ES kompetencija lyčių lygybės srityje įgyta 1957 m. (žr. SPEECH/12/702). 1984 ir 1996 m. buvo priimtos Tarybos rekomendacijos dėl proporcingo moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus. Be to, Europos Parlamentas keliose rezoliucijose ragino ES lygmeniu nustatyti teisiškai privalomas kvotas.

2012 m. kovo mėn. Komisijos ataskaita parodė, kad visoje ES bendrovių valdybose šiuo metu dominuoja vienos lyties atstovai. Tarp valstybių narių yra didelių skirtumų, pavyzdžiui, Suomijoje ir Latvijoje didžiausiose bendrovėse moterys sudaro atitinkamai 27 proc. ir 26 proc. valdybos narių, o Maltoje ir Kipre – vos 3 proc. ir 4 proc. Pažanga matoma tik tose šalyse, kurios priėmė teisiškai privalomus įstatymus dėl bendrovių valdybų. Vien Prancūzijoje, kurioje teisinė kvota nustatyta 2011 m. sausį, nuo 2010 m. spalio iki 2012 m. sausio įvyko daugiau negu 40 proc. visos ES pokyčių.

Išsamesnė informacija

Pirmininko pavaduotojos Viviane Reding vaizdo žinutė (pritaikyta parsisiųsti):

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075488

Spaudai skirtas rinkinys „Moterys valdybose“:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Lyčių lygybei skirta „Eurobarometro“ apklausa:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Duomenų suvestinės dėl lyčių lygybės:

Lyčių lygybė Europos Komisijoje

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

Lyčių lygybė valstybėse narėse

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

Europos iniciatyvos teisinis pagrindas

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

Teisės aktų dėl lyčių lygybės ekonominis pagrindimas

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Europos Komisijos duomenų apie moteris ir vyrus, dalyvaujančius priimant sprendimus, bazė

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1 priedas. Europos verslo mokyklų iniciatyvos „Women On Boards“ nariai

Verslo mokyklos

Bocconi

Cambridge Judge Business School

EADA

EDHEC Business School

EFMD – European Federation of Management Development

ESMT

ESSEC business school

HR College of Commerce and Economics

IAUW – International Association of University Women

IESE

IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen

IMD

INSEAD

Kellogg School of Management

London Business School

Oxford

RSM

Sabanci University

Skema

University of Mumbai

Profesinės organizacijos

American Chamber of Commerce France and Spain

Bellisario Foundation

BoardEx

Business and Industry Advisory Council

Canadian Women in Communications

Deutscher Juristinnenbund e.V.

EPWN (European Professional Women’s Network)

Forte Foundation – Major Corporations and Business Schools

The Financial Times Non-Executive Directors' Club

G16+

GTWN - The Global Telecom Women’s Network

GGI – Geneva Group International

IFA Institut Francais des Administrateurs

International Corporate Women Directors

TIAW - The International Alliance for Women

WiTT - Women in Telecoms and Technology

WCD - Women Corporate Directors

Women’s Forum of New York

Vadovaujančias pareigas einančios moterys

Lady Barbara Judge

Bridget Cosgrave

Lori Gonnu

Cristina Vicini

Lesley Stephenson

Brigitte Boone

Candace Johnson

Audrey Mandela

Diane Morgan

Irene Natividad

Anne Negre

Indu Shahani

Susan Ness

Marina Niforos

Ingrid Silver

Susan Stautberg

Myla Villanueva

Europos iniciatyva įgauna pasaulinį mastą, ją remia įvairios pasaulio verslo mokyklos bei kitos specialistų grupės ir siūlo naujas pavardes. Visų dalyvaujančių mokyklų ir organizacijų sąrašas pateikiamas čia.

Annex 2: The List of 8 000 Board Ready Women – Where They Come From

Business School Alumnae, Faculty and Board Members

1) London Business School has 330 Alumnae they have identified as Board Ready – 330.

2) Cambridge Judge Business School has identified 160 women from its networks who are either already on boards or board ready according to the criterion provided - 160.

3) EDHEC Business School has 300 Alumnae, Faculty and Board Members they have identified as board Ready – 300.

4) ESMT European School of Management and Technology Out of 24 women Executive MBA alumni from its three graduated Executive MBA classes, ESMT has identified 6 board ready women - 6.

5) IESE has identified 900 women in top executive positions, 155 of whom are on boards already and 300 of which are board ready currently and the rest will become board ready in the coming years – 455/900.

6) The IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen/Switzerland has identified 526 women who are Board ready (245 from their Female Board Pool Network and 281 women who work at the Board of Directors or Top Management Team level of Swiss companies) - 526.

7) IMD has identified amongst its alumni 348 board-ready women with more than 25 years of experience plus 12 senior Faculty – 360.

8) INSEAD has identified 2000 women - 67 of whom are on boards already 500 of which are currently board ready and the rest will become board ready in the coming years – 670/2000.

9) RSM (Rotterdam School of Management/Erasmus University) has identified 32 board ready women -150.

10) Bocconi Business School, Italy has identified 150 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 150.

11) SKEMA Business School, France has identified 467 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 467.

12) Academic Council of the University of Mumbai, India has identified 20 board-ready women in India – 20.

Professional Women and Corporate Governance Organizations:

13) IFA (Institut Francais des Administrateurs) has 250 women board-ready or active on boards with readily available biographies - 250.

14) The Financial Times Non-Executive Directors' Club currently have 105 people undertaking the new Financial Times Non-Executive Director's Certificate which provides a formally recognized qualification for non-executive directors, 27 of whom are women - 27.

15) TIAW - The International Alliance for Women has 425 board ready women throughout their 36,000 members worldwide - 425.

16) GTWN - The Global Telecom Women’s Network which has contributed more than 60 names to the names and profiles publicly listed - 60.

17) WiTT - Women in Telecoms and Technology has identified more than 70 individual senior executive women publicly supporting this initiative - 70.

18) WoB – Women on Board has identified 90 Senior Executive board-ready women in Belgium alone - 90.

19) The EPWN (European Professional Women’s Network) has identified 349 members across their networks throughout Europe – 349.

20) Bellisario Foundation, Italy has identified 793 board-Ready women amongst their prize-winners from over 20 years – 793.

21) Woman Corporate Directors has identified 1800 board-ready women from their members around the world including 25 different countries – 1800.

22) Deutscher Juristinnenbund e.V. Vereinigung der Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen has identified 93 board-ready women among their members in Germany – 93.

23) Geneva Group International has identified 20 board-ready women from their members in Bulgaria, Romania, Estonia, and Hungary – 20.

24) Forte Foundation as identified 200 board-ready women from their members which are major Corporations and Business Schools around the world – 200.

25) G16+ Administrateurs au feminine has identified 54 board-ready women from Harvard Business School alumnae in Europe plus France’s top engineering schoos – 54

26) Canadian Women in Communications has identified 100 board-ready women from their membership – 100

27) American Chamber of Commerce in France and Spain has identified 47 women from their memberships – 47


Side Bar