Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Strasbourg, 12. detsember 2012

Tippjuhiks sobivate naiste andmebaas aitab purustada müüdid ja „klaaslae”

Tänasest käivitub üleilmne tippjuhiks sobivate naiste andmebaas Global Board Ready Women, kuhu on kantud Euroopa majanduskoolide algatuse „Naised juhtorganites” tulemusena koostatud nimekiri. Andmebaasis on registreeritud 8000 kõrge kvalifikatsiooniga naisjuhti, kes vastavad börsil noteeritud äriühingute juhtimiseks kehtestatud rangetele nõuetele ja oleksid juba valmis töötama selliste äriühingute juhtorganis. Elektroonilist andmebaasi saavad kasutada nii äriühingud kui ka juhtivtöötajate värbamisega tegelevad agentuurid. Nagu näitab nimekirja pidev täienemine, on kõrge kvalifikatsiooniga naisi, kellest võiks olla abi Euroopa ja kogu maailma äriühingute viimisel 21. sajandisse, enam kui küllalt. Seega on aeg purustada klaaslagi, mis on neid seni tippjuhtkonnast eemal hoidnud.

„Euroopa majanduse elavdamiseks peame rakendama kõigi ühiskonnaliikmete võimeid. Seepärast olen ma teinud ettepaneku võtta vastu ELi õigusakt, mis toetab soolist tasakaalu äriühingute juhtorganites,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Sageli väidetakse, et juhtorganite liikmekohtade täitmiseks ei ole piisavalt kvalifitseeritud naisi. Selline müüt on ajast ja arust nagu ka klaaslagi, nagu näitab Euroopa majanduskoolide ja nende rahvusvaheliste partnerite algatus. Nende koostatud nimekiri 8000 naisjuhist peaks kõiki veenma kvalifitseeritud naiste olemasolus. Ärimaailmal tuleks nüüd seda andepotentsiaali ära kasutada.”

Andmebaasi ja sellega seotud foorumit haldab Financial Times'i loodud tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete klubi. Haldamiseks kasutatakse tööalast suhtlusvõrgustikku LinkedIn. Kõik andmebaasis nimetatud naisjuhid võiksid kandideerida börsil noteeritud äriühingute juhtorganitesse, sest nad vastavad selgetele kriteeriumidele, mis Euroopa majanduskoolide / algatuse „Naised juhtorganites” liikmed (vt allpool) on viimase pooleteise aasta jooksul välja töötanud ja sõnastanud.

Andmebaasi kandmisele eelneb taotluse ametlik läbivaatamine ja hindamine, seega pääsevad nimekirja ainult kvalifitseeruvad naisjuhid. Oma vilistlaste ja töötajate suhtes rakendavad majanduskoolid ja kutseühendused samu kriteeriume.

Kõigil andmebaasi kantud naisjuhtidel on vähemalt viieaastane töökogemus ühel järgmistest ametikohtadest:

  • börsil noteeritud / eraõigusliku äriühingu juhatuse esimees ja/või mitte-tegevjuht

  • börsil noteeritud / eraõigusliku äriühingu tegev-, tootmis-, finants- või muu juht

  • suure pereettevõtte juhtorganisse kuuluv pereliige või enamusaktsionär

  • valitsusasutuse juht

  • mittetulundusühenduse juht

  • institutsiooniliste investeeringute vanemspetsialist

  • äriühingute juhtorganitele ja nende komiteedele teenuseid pakkuva büroo vanempartner

  • ettevõtja

  • asjaomase kogemusega vanemteadlane

Taust

2012. aasta novembris tegi Euroopa Komisjon ettepaneku direktiivi kohta, millega parandatakse äriühingu juhtorganite soolist tasakaalu, lähtudes kandidaatide kogemusest ja kvalifikatsioonist. Direktiivis seatakse miinimumeesmärk, et börsil noteeritud Euroopa äriühingu tegevjuhtkonda mittekuuluvatest juhtorgani liikmetest peab 2020. aastaks olema 40% alaesindatud soost. Riigi osalusega äriühingud peavad selle eesmärgi täitma 2018. aastaks.

Samuti sisaldab ettepanek täiendavat kohustust, nö paindlikku kvooti, et börsil noteeritud äriühingud kehtestaksid endale iseregulatsiooni eesmärgid mõlema soo esindatuse kohta tegevjuhtkonna liikmete seas. Need eesmärgid tuleb saavutada 2020. aastaks (riigi osalusega äriühingute korral 2018. aastaks).

Kvalifikatsioon ja kogemused on ka edaspidi peamised kriteeriumid, mida juhtorgani liikmete valimisel arvestatakse. Direktiiviga kehtestatakse äriühingu üldjuhtimise nõuete minimaalne ühtlustamine, nähes ette, et ametissenimetamise otsused peavad olema tehtud objektiivsete kvalifikatsioonikriteeriumide alusel. Kaitsemeetmed aitavad tagada, et ei toimu alaesindatud soo esindajate tingimusteta, automaatset edutamist. Kooskõlas Euroopa Kohtu kohtupraktikaga, mis käsitleb positiivset erikohtlemist, eelistatakse vastaskandidaadiga võrdväärse kvalifikatsiooniga alaesindatud soo esindajat, välja arvatud juhul, kui objektiivne hinnang, mille andmisel arvestatakse kõiki konkreetseid kandidaate iseloomustavaid kriteeriume, kallutab kaalukausi vastassoo esindaja kasuks. Liikmesriigid peavad samuti kehtestama asjakohased ja hoiatavad sanktsioonid äriühingutele, kes direktiivi sätteid rikuvad.

ELi pädevusse on kuulunud soolist võrdõiguslikkust käsitlevate õigusaktide vastuvõtmine alates 1957. aastast (vt SPEECH/12/702). Nõukogu on juba 1984. ja 1996. aastal võtnud vastu soovitused, et edendada meeste ja naiste tasakaalustatud osalemist otsustusprotsessis. Euroopa Parlament on kutsunud arvukates resolutsioonides üles kehtestama ELi tasandil õiguslikult siduvad kvoodid.

2012. aasta märtsis esitatud komisjoni aruandest selgus, et kogu ELis kuuluvad äriühingute juhtorganitesse praegu valdavalt ühe soo esindajad. Liikmesriigiti on erinevused suured. Soomes on suurte äriühingute juhtorganite liikmetest 27% naised, Lätis on vastav näitaja 26%, kuid Maltas on see kõigest 3% ja Küproses 4%. Edu võib märgata ainult liikmesriikides, kus on võetud vastu õiguslikult siduvad eeskirjad, mis käsitlevad äriühingute juhtorganeid. Prantsusmaal kehtestati seadusega kvoot 2011. aasta jaanuaris ning ajavahemikus oktoober 2010 kuni jaanuar 2012 on seal toimunud 40% kogu ELis toimunud muudatustest.

Lisateave:

Asepresident Viviane Redingi allalaaditav videosõnum:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075488

Pressimaterjalid – naised juhtorganites:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Eurobaromeetri uuring soolise võrdõiguslikkuse kohta:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Teabelehed soolise võrdõiguslikkuse kohta:

Sooline võrdõiguslikkus Euroopa Komisjonis:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

Sooline võrdõiguslikkus liikmesriikides:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

Euroopa algatuse õiguslik alus:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

Soolist võrdõiguslikkust käsitlevate õigusaktide majanduslik põhjendus:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Euroopa Komisjoni andmebaas naiste ja meeste osalemise kohta otsuste tegemises:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Kontaktisikud :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Lisa 1. Euroopa majanduskoolide algatuse „Naised juhtorganites” liikmed

Majanduskoolid

Bocconi

Cambridge Judge Business School

EADA

EDHEC Business School

EFMD – European Federation of Management Development

ESMT

ESSEC business school

HR College of Commerce and Economics

IAUW – International Association of University Women

IESE

IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen

IMD

INSEAD

Kellogg School of Management

London Business School

Oxford

RSM

Sabanci University

Skema

University of Mumbai

Kutseorganisatsioonid

American Chamber of Commerce France and Spain

Bellisario Foundation

BoardEx

Business and Industry Advisory Council

Canadian Women in Communications

Deutscher Juristinnenbund e.V.

EPWN (European Professional Women’s Network)

Forte Foundation – Major Corporations and Business Schools

The Financial Times Non-Executive Directors' Club

G16+

GTWN - The Global Telecom Women’s Network

GGI – Geneva Group International

IFA Institut Francais des Administrateurs

International Corporate Women Directors

TIAW - The International Alliance for Women

WiTT - Women in Telecoms and Technology

WCD - Women Corporate Directors

Women’s Forum of New York

Äriühingute naisjuhid

Lady Barbara Judge

Bridget Cosgrave

Lori Gonnu

Cristina Vicini

Lesley Stephenson

Brigitte Boone

Candace Johnson

Audrey Mandela

Diane Morgan

Irene Natividad

Anne Negre

Indu Shahani

Susan Ness

Marina Niforos

Ingrid Silver

Susan Stautberg

Myla Villanueva

Kuigi algatus sündis Euroopas, toetavad seda nüüdseks kogu maailma majanduskoolid ja kutserühmad, kes esitavad uusi kandidaate andmebaasi kandmiseks. Osalevate koolide ja organisatsioonide täieliku loetelu leiab siit.

Annex 2: The List of 8 000 Board Ready Women – Where They Come From

Business School Alumnae, Faculty and Board Members

1) London Business School has 330 Alumnae they have identified as Board Ready – 330.

2) Cambridge Judge Business School has identified 160 women from its networks who are either already on boards or board ready according to the criterion provided - 160.

3) EDHEC Business School has 300 Alumnae, Faculty and Board Members they have identified as board Ready – 300.

4) ESMT European School of Management and Technology Out of 24 women Executive MBA alumni from its three graduated Executive MBA classes, ESMT has identified 6 board ready women - 6.

5) IESE has identified 900 women in top executive positions, 155 of whom are on boards already and 300 of which are board ready currently and the rest will become board ready in the coming years – 455/900.

6) The IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen/Switzerland has identified 526 women who are Board ready (245 from their Female Board Pool Network and 281 women who work at the Board of Directors or Top Management Team level of Swiss companies) - 526.

7) IMD has identified amongst its alumni 348 board-ready women with more than 25 years of experience plus 12 senior Faculty – 360.

8) INSEAD has identified 2000 women - 67 of whom are on boards already 500 of which are currently board ready and the rest will become board ready in the coming years – 670/2000.

9) RSM (Rotterdam School of Management/Erasmus University) has identified 32 board ready women -150.

10) Bocconi Business School, Italy has identified 150 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 150.

11) SKEMA Business School, France has identified 467 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 467.

12) Academic Council of the University of Mumbai, India has identified 20 board-ready women in India – 20.

Professional Women and Corporate Governance Organizations:

13) IFA (Institut Francais des Administrateurs) has 250 women board-ready or active on boards with readily available biographies - 250.

14) The Financial Times Non-Executive Directors' Club currently have 105 people undertaking the new Financial Times Non-Executive Director's Certificate which provides a formally recognized qualification for non-executive directors, 27 of whom are women - 27.

15) TIAW - The International Alliance for Women has 425 board ready women throughout their 36,000 members worldwide - 425.

16) GTWN - The Global Telecom Women’s Network which has contributed more than 60 names to the names and profiles publicly listed - 60.

17) WiTT - Women in Telecoms and Technology has identified more than 70 individual senior executive women publicly supporting this initiative - 70.

18) WoB – Women on Board has identified 90 Senior Executive board-ready women in Belgium alone - 90.

19) The EPWN (European Professional Women’s Network) has identified 349 members across their networks throughout Europe – 349.

20) Bellisario Foundation, Italy has identified 793 board-Ready women amongst their prize-winners from over 20 years – 793.

21) Woman Corporate Directors has identified 1800 board-ready women from their members around the world including 25 different countries – 1800.

22) Deutscher Juristinnenbund e.V. Vereinigung der Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen has identified 93 board-ready women among their members in Germany – 93.

23) Geneva Group International has identified 20 board-ready women from their members in Bulgaria, Romania, Estonia, and Hungary – 20.

24) Forte Foundation as identified 200 board-ready women from their members which are major Corporations and Business Schools around the world – 200.

25) G16+ Administrateurs au feminine has identified 54 board-ready women from Harvard Business School alumnae in Europe plus France’s top engineering schoos – 54

26) Canadian Women in Communications has identified 100 board-ready women from their membership – 100

27) American Chamber of Commerce in France and Spain has identified 47 women from their memberships – 47


Side Bar