Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2012

Καταρρέουν μύθοι και γυάλινες οροφές: εγκαίνια βάσης δεδομένων για τις «γυναίκες με ηγετικά προσόντα σε όλο τον κόσμο»

Σήμερα, η πρωτοβουλία «Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια» των ευρωπαϊκών σχολών διοίκησης επιχειρήσεων μεταφέρει τον κατάλογό της που περιλαμβάνει 8.000 «γυναίκες με ηγετικά προσόντα σε όλο τον κόσμο» («Global Board Ready Women») σε διαδικτυακή βάση δεδομένων. Οι γυναίκες που αναγράφονται στον κατάλογο αυτό πληρούν τα αυστηρά κριτήρια για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως έχουν καθοριστεί από εισηγμένες εταιρείες, και οι οποίες έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα να καταλάβουν θέσεις σε διοικητικά συμβούλια και είναι έτοιμες να αναλάβουν αμέσως καθήκοντα. Αυτός ο συνεχώς αυξανόμενος κατάλογος των «γυναικών με ηγετικά προσόντα» – που θα είναι πλέον προσβάσιμος στο Διαδίκτυο για τις επιχειρήσεις και εταιρείες αναζήτησης διευθυντικών στελεχών – καθιστά σαφές ότι υπάρχουν υπεραρκετές άριστα καταρτισμένες γυναίκες που μπορούν να οδηγήσουν τις εταιρείες και τους οργανισμούς της Ευρώπης αλλά και όλου του κόσμου προς τον 21ο αιώνα και ότι έφθασε πλέον η ώρα να σπάσει η γυάλινη οροφή που εμποδίζει τις γυναίκες αυτές να καταλάβουν ανώτατα αξιώματα στα διοικητικά συμβούλια.

Η αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα ταλέντα που υπάρχουν στην κοινωνία μας για να κατορθώσουμε να δώσουμε νέα πνοή στην οικονομία της Ευρώπης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ευρωπαϊκή νομοθεσία που προωθεί την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Ακούω συχνά το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες με τα απαιτούμενα προσόντα που θα μπορούσαν να καταλάβουν θέσεις στα διοικητικά συμβούλια. Λοιπόν, σήμερα, οι ευρωπαϊκές σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και οι ομότιμοί τους σε όλο τον κόσμο καταρρίπτουν τόσο αυτούς τους μύθους όσο και τις γυάλινες οροφές! Ο κατάλογος αποδεικνύει ότι υπάρχουν γυναίκες που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα – και μάλιστα είναι 8.000. Επομένως, τώρα, οι εταιρείες θα πρέπει να κάνουν χρήση αυτού του αναξιοποίητου πλούτου ταλέντων.»

Τη διαχείριση της εύχρηστης βάσης δεδομένων με τον κατάλογο των «γυναικών με ηγετικά προσόντα σε όλο τον κόσμο», καθώς και του σχετικού φόρουμ, θα αναλάβει η λέσχη των μη εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών των Financial Times στην παγκόσμια επιχειρηματική πλατφόρμα LinkedIn. Όλες οι γυναίκες που περιλαμβάνονται στην εύχρηστη βάση δεδομένων «γυναίκες με ηγετικά προσόντα σε όλο τον κόσμο» είναι κατάλληλες να καταλάβουν θέσεις σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου εισηγμένων εταιρειών και πληρούν μια σειρά κριτηρίων όπως αναπτύχθηκαν και καθορίστηκαν τους τελευταίους 18 μήνες από τα οργανωτικά μέλη της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκές σχολές διοίκησης επιχειρήσεων/Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια» (βλ. στη συνέχεια).

Όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται για συμπερίληψη σε αυτή τη βάση δεδομένων εξετάζονται και αξιολογούνται επίσημα και γίνονται δεκτές μόνες οι γυναίκες εκείνες που πληρούν τα κριτήρια. Οι σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και οι επαγγελματικές οργανώσεις που συμμετέχουν εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια για τις αποφοίτους και τα μέλη τους.

Ειδικότερα, όλες οι γυναίκες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή πείρα σε έναν από τους ακόλουθους ρόλους:

Πρόεδρος και/ή μη εκτελεστικό διευθυντικό στέλεχος σε εισηγμένες/μη εισηγμένες εταιρείες

Διευθύνουσα σύμβουλος, διοικητική γενική διευθύντρια, οικονομική διευθύντρια ή άλλη σχετική θέση ανώτερου στελέχους διοίκησης/διευθυντικού επιπέδου σε εισηγμένες/μη εισηγμένες εταιρείες

Μέλος οικογένειας και βασικός μέτοχος διοικητικού συμβουλίου μεγάλων οικογενειακών εταιρειών

Διευθύντρια δημόσιου οργανισμού

Διευθύντρια μη κερδοσκοπικού οργανισμού

Ανώτερο επαγγελματικό στέλεχος θεσμικής επενδυτικής κοινότητας

Ανώτατο στέλεχος εταιρειών που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες σε διοικητικά συμβούλια και τις επιτροπές τους

Επιχειρηματίας

Πανεπιστημιακός ανώτερης βαθμίδας με συναφή προς το αντικείμενο πείρα

Ιστορικό

Τον Νοέμβριο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νομοθεσία για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών με βάση τις ικανότητες και τα προσόντα. Η προτεινόμενη οδηγία καθορίζει τον ελάχιστο στόχο στο 40% μέχρι το 2020 για τα μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου όσον αφορά μη εκτελεστικές θέσεις του διοικητικού συμβουλίου εισηγμένων εταιρειών της Ευρώπης, ή μέχρι το 2018 για εισηγμένες δημόσιες επιχειρήσεις.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης, ως συμπληρωματικό μέτρο, μια «ρήτρα ευελιξίας»: την υποχρέωση των εισηγμένων εταιρειών να ορίζουν επιμέρους, αυτορρυθμιστικούς στόχους όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων μεταξύ των εκτελεστικών διοικητικών στελεχών που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020 (ή το 2018 για τις δημόσιες επιχειρήσεις).

Τα προσόντα και οι ικανότητες θα παραμένουν τα βασικά κριτήρια για τις θέσεις των στελεχών διοικητικών συμβουλίων. Η προτεινόμενη οδηγία θεσπίζει μια ελάχιστη εναρμόνιση των απαιτήσεων εταιρικής διακυβέρνησης, δεδομένου ότι οι αποφάσεις διορισμού θα πρέπει να στηρίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια για τα προσόντα. Εγγενείς διασφαλίσεις θα εγγυώνται ότι δεν υπάρχει άνευ όρων, αυτόματη προώθηση του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη θετική δράση, σε περίπτωση ισότιμων προσόντων πρέπει να προτιμάται το υποεκπροσωπούμενο φύλο, εκτός εάν βάσει μιας αντικειμενικής εκτίμησης, λαμβανομένων υπόψη όλων των ειδικών κριτηρίων για τους επιμέρους υποψηφίους, η πλάστιγγα κλίνει υπέρ των υποψηφίων του άλλου φύλου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ορίσουν κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν την προτεινόμενη οδηγία.

Η αρμοδιότητα της ΕΕ να νομοθετεί σε θέματα ισότητας των φύλων χρονολογείται από το 1957 (βλέπε ομιλία/12/702). Οι συστάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων χρονολογούνται από το 1984 και το 1996. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε σε διάφορα ψηφίσματα να θεσπιστούν νομικά δεσμευτικές ποσοστώσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής του Μαρτίου 2012, στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών σε όλη την ΕΕ κυριαρχεί σήμερα ένα φύλο. Επίσης, παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών, με γυναίκες να εκπροσωπούν το 27% των μελών διοικητικών συμβουλίων στις μεγαλύτερες φιλανδικές εταιρείες και 26% στη Λετονία, αλλά μόνο 3% στη Μάλτα και 4% στην Κύπρο. Η πρόοδος είναι ορατή μόνο σε χώρες που έχουν θεσπίσει νομικά δεσμευτική νομοθεσία για τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Άνω του 40% της συνολικής μεταβολής σε όλη την ΕΕ, που καταγράφηκε μεταξύ Οκτωβρίου 2010 και Ιανουαρίου 2012, οφείλεται μόνο στη Γαλλία, η οποία εισήγαγε ποσόστωση βάσει νόμου τον Ιανουάριο του 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε το μήνυμα σε μορφή βίντεο της Αντιπροέδρου Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075488

Σχετικά δελτία Τύπου – Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με την ισότητα των φύλων:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Ενημερωτικά δελτία για την ισότητα των φύλων:

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στα κράτη μέλη

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

Η νομική βάση για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

Η οικονομική λογική της νομοθεσίας σχετικά με τα φύλα

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Παράρτημα 1: Μέλη της Πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκές σχολές διοίκησης επιχειρήσεων/Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια»

Σχολές διοίκησης επιχειρήσεων

Bocconi

Cambridge Judge Business School

EADA

EDHEC Business School

EFMD – European Federation of Management Development

ESMT

ESSEC business school

HR College of Commerce and Economics

IAUW – International Association of University Women

IESE

IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen

IMD

INSEAD

Kellogg School of Management

London Business School

Oxford

RSM

Sabanci University

Skema

University of Mumbai

Επαγγελματικές οργανώσεις

American Chamber of Commerce France and Spain

Bellisario Foundation

BoardEx

Business and Industry Advisory Council

Canadian Women in Communications

Deutscher Juristinnenbund e.V.

EPWN (European Professional Women’s Network)

Forte Foundation – Major Corporations and Business Schools

The Financial Times Non-Executive Directors' Club

G16+

GTWN - The Global Telecom Women’s Network

GGI – Geneva Group International

IFA Institut Francais des Administrateurs

International Corporate Women Directors

TIAW - The International Alliance for Women

WiTT - Women in Telecoms and Technology

WCD - Women Corporate Directors

Women’s Forum of New York

Γυναίκες μέλη διοικητικών συμβουλίων

Lady Barbara Judge

Bridget Cosgrave

Lori Gonnu

Cristina Vicini

Lesley Stephenson

Brigitte Boone

Candace Johnson

Audrey Mandela

Diane Morgan

Irene Natividad

Anne Negre

Indu Shahani

Susan Ness

Marina Niforos

Ingrid Silver

Susan Stautberg

Myla Villanueva

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αποκτά από σήμερα παγκόσμια εμβέλεια. Σχολές διοίκησης και άλλες επαγγελματικές ομάδες από όλο τον κόσμο στηρίζουν σήμερα την πρωτοβουλία αυτή και προτείνουν ονόματα. Για πλήρη κατάλογο των σχολών και οργανώσεων που συμμετέχουν, βλέπε εδώ.

Annex 2: The List of 8 000 Board Ready Women – Where They Come From

Business School Alumnae, Faculty and Board Members

1) London Business School has 330 Alumnae they have identified as Board Ready – 330.

2) Cambridge Judge Business School has identified 160 women from its networks who are either already on boards or board ready according to the criterion provided - 160.

3) EDHEC Business School has 300 Alumnae, Faculty and Board Members they have identified as board Ready – 300.

4) ESMT European School of Management and Technology Out of 24 women Executive MBA alumni from its three graduated Executive MBA classes, ESMT has identified 6 board ready women - 6.

5) IESE has identified 900 women in top executive positions, 155 of whom are on boards already and 300 of which are board ready currently and the rest will become board ready in the coming years – 455/900.

6) The IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen/Switzerland has identified 526 women who are Board ready (245 from their Female Board Pool Network and 281 women who work at the Board of Directors or Top Management Team level of Swiss companies) - 526.

7) IMD has identified amongst its alumni 348 board-ready women with more than 25 years of experience plus 12 senior Faculty – 360.

8) INSEAD has identified 2000 women - 67 of whom are on boards already 500 of which are currently board ready and the rest will become board ready in the coming years – 670/2000.

9) RSM (Rotterdam School of Management/Erasmus University) has identified 32 board ready women -150.

10) Bocconi Business School, Italy has identified 150 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 150.

11) SKEMA Business School, France has identified 467 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 467.

12) Academic Council of the University of Mumbai, India has identified 20 board-ready women in India – 20.

Professional Women and Corporate Governance Organizations:

13) IFA (Institut Francais des Administrateurs) has 250 women board-ready or active on boards with readily available biographies - 250.

14) The Financial Times Non-Executive Directors' Club currently have 105 people undertaking the new Financial Times Non-Executive Director's Certificate which provides a formally recognized qualification for non-executive directors, 27 of whom are women - 27.

15) TIAW - The International Alliance for Women has 425 board ready women throughout their 36,000 members worldwide - 425.

16) GTWN - The Global Telecom Women’s Network which has contributed more than 60 names to the names and profiles publicly listed - 60.

17) WiTT - Women in Telecoms and Technology has identified more than 70 individual senior executive women publicly supporting this initiative - 70.

18) WoB – Women on Board has identified 90 Senior Executive board-ready women in Belgium alone - 90.

19) The EPWN (European Professional Women’s Network) has identified 349 members across their networks throughout Europe – 349.

20) Bellisario Foundation, Italy has identified 793 board-Ready women amongst their prize-winners from over 20 years – 793.

21) Woman Corporate Directors has identified 1800 board-ready women from their members around the world including 25 different countries – 1800.

22) Deutscher Juristinnenbund e.V. Vereinigung der Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen has identified 93 board-ready women among their members in Germany – 93.

23) Geneva Group International has identified 20 board-ready women from their members in Bulgaria, Romania, Estonia, and Hungary – 20.

24) Forte Foundation as identified 200 board-ready women from their members which are major Corporations and Business Schools around the world – 200.

25) G16+ Administrateurs au feminine has identified 54 board-ready women from Harvard Business School alumnae in Europe plus France’s top engineering schoos – 54

26) Canadian Women in Communications has identified 100 board-ready women from their membership – 100

27) American Chamber of Commerce in France and Spain has identified 47 women from their memberships – 47


Side Bar