Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Strasbourg den 12 december 2012

Moderna insolvensregler ska ge hederliga företag en andra chans

Företag som drabbats av den ekonomiska krisen ges förnyat hopp. Idag lägger Europeiska kommissionen fram ett nytt förslag om att modernisera EU:s regler om gränsöverskridande företagsinsolvens. Kommissionen föreslår en modernisering av de nuvarande bestämmelserna om gränsöverskridande insolvens (för insolvensärenden med anknytning till flera medlemsstater), som infördes 2000. De nya reglerna, som utformats utifrån tio års erfarenheter, innebär att fokus flyttas från ett rent likvidationsperspektiv och att man utarbetar en ny strategi för att hjälpa företag att övervinna ekonomiska svårigheter utan att för den skull inkräkta på borgenärernas rätt att få tillbaka sina pengar.

De nya reglerna kommer att innebära en effektivisering av gränsöverskridande insolvensförfaranden, som påverkar uppskattningsvis 50 000 företag i hela EU varje år. Därigenom tas ett första steg mot en ”räddnings- och rekonstruktionskultur” i EU för att hjälpa företag och enskilda i ekonomiska svårigheter. Resonemanget kring detta utvecklas vidare i ett meddelande som också läggs fram idag. Där anges vilka områden i den nationella insolvenslagstiftningen som medför störst risk för att skapa ett ”ogästvänligt” affärsklimat och att hindra utvecklingen av en effektiv insolvensram på den inre marknaden.

Företagen är av avgörande betydelse för att skapa välfärd och arbetstillfällen, men att starta och driva ett företag är svårt, särskilt i dagens ekonomiska klimat säger Viviane Reding, vice ordförande i kommissionen och kommissionär för rättsliga frågor. Våra nuvarande regler om insolvens behöver uppdateras för att underlätta för företag i ekonomiska svårigheter som ändå är bärkraftiga att hålla sig flytande i stället för att gå i likvidation. 1,7 miljoner arbetstillfällen går varje år förlorade följd av konkurser. Vi vill ge hederliga företag och deras anställda en andra chans.

Kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, EU:s näringslivskommissionär, tillägger:  – Forskning visar att företag som ges möjlighet till omstart är mer framgångsrika och överlever längre än genomsnittet för nystartade företag. De växer snabbare och anställer fler. Ett misslyckande i företagsverksamheten bör således inte utmynna i en ”livstidsdom”, som omöjliggör all vidare entreprenörsverksamhet, utan ses som en möjlighet till lärdomar och förbättringar. Det är för övrigt en ståndpunkt som vi redan idag omfattar som en grundval för framsteg inom den vetenskapliga forskningen.

Konkurser är en realitet i en dynamisk och modern ekonomi. Omkring häften av alla företag överlever mindre än fem år, och omkring 200 000 firmor går i konkurs varje år i EU (eller ungefär 600 företag per dag). En fjärdedel av dessa konkurser har anknytning till fler än en medlemsstat. Erfarenheten visar dock att entreprenörer som misslyckas lär sig av sina misstag och generellt har större framgång vid andra försöket. Närmare 18 % av alla framgångsrika entreprenörer har ett misslyckande bakom sig. Det är därför av avgörande betydelse att införa modern lagstiftning och effektiva förfaranden som gör det möjligt att hjälpa företag med tillräcklig ekonomisk bärkraft att övervinna svårigheter och dra fördel av en andra chans.

Översynen av EU:s insolvensförordning syftar till att modernisera befintliga bestämmelser för att ge förutsättningar att omstrukturera företag i svårigheter och skapa en företagsvänlig miljö, särskilt i tider av ekonomiska svårigheter. Detta innebär att förordningen, som infördes 2000, anpassas till utvecklingen inom den nationella insolvenslagstiftningen, särskilt när det gäller kraftigt skuldsatta företag. Även borgenärernas intressen kan främjas av en omstrukturering, eftersom en sådan innebär att de har större chans att få tillbaka pengar som kanske annars skulle gå förlorade i en konkurs eller ett liknande förfarande.

Översynen kommer också att innebära större rättssäkerhet, eftersom bestämmelserna om vilket lands lag som ska tillämpas och vilken domstol som är behörig förtydligas. Dessutom fastställs att när en gäldenär är föremål för insolvensförfaranden i flera medlemsstater ska de domstolar som handlägger de olika förfarandena samarbeta med varandra. Informationen till borgenärer kommer att förbättras genom att medlemsstaterna åläggs att offentliggöra viktiga beslut, t.ex. beslut om att inleda ett insolvensförfarande. Sammantaget kommer dessa förändringar att leda till effektivare gränsöverskridande insolvensförfaranden.

Förslaget är också avsett som ett första steg på vägen mot en mer generell ”räddnings- och rekonstruktionskultur” när det gäller företag och enskilda som befinner sig i ekonomiska svårigheter. Utmaningen består i att hjälpa gäldenären att komma till rätta med sina ekonomiska svårigheter utan att göra avkall på skyddet av borgenärens intressen. I framtiden kan det komma att införas separata regler för hederliga entreprenörer, till skillnad från för sådana fall där konkurs har framkallats genom bedrägeri eller oansvarigt handlande. När det gäller konkurser utan ohederliga avsikter skulle en påskyndad skuldsanering och ett snabbare upphävande av de rättsliga restriktioner som följer av en konkurs säkerställa att konsekvenserna för den berörda entreprenören inte är att likställa med en ”livstidsdom”.

Förslaget till förordning kommer nu att överlämnas till Europaparlamentet och Europeiska unionens råd för behandling och antagande.

Bakgrund

Den europeiska insolvenslagstiftningen finns i förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden (”insolvensförordningen”), som har tillämpats sedan den 31 maj 2002. Förordningen innehåller bestämmelser om behörighet, erkännande och tillämplig lag och föreskriver samordning av insolvensförfaranden som inletts i flera medlemsstater. Förordningen är tillämplig när gäldenären har tillgångar eller borgenärer i fler än en medlemsstat.

Den 30 mars 2012 inledde kommissionen ett offentligt samråd om modernisering av EU:s bestämmelser om insolvens. Små och stora företag, egenföretagare, förvaltare av insolvensförfaranden, rättsliga myndigheter, offentliga myndigheter, borgenärer, akademiker och allmänheten inbjöds att dela med sig av sina erfarenheter av insolvens, särskilt sådan som har anknytning till flera medlemsstater.

Närmare upplysningar

MEMO/12/969

Europeiska kommissionen – insolvensförfaranden:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, vice ordförande i kommissionen och kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar