Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Strasbourg, 12. decembra 2012

Nova priložnost za poštena podjetja: Komisija predlaga sodobna pravila o insolventnosti

Evropska komisija bo priskočila na pomoč podjetjem, ki jih je prizadela gospodarska kriza, z rešilnim obročem v obliki današnjega novega predloga za posodobitev evropskih pravil o čezmejni insolventnosti podjetij ter tako dala sicer gospodarsko sposobnim podjetjem „novo priložnost“. Komisija predlaga posodobitev sedanjih pravil o čezmejni insolventnosti iz leta 2000. V okviru novih pravil, ki so obogatena z desetletnimi izkušnjami, osrednja pozornost ne bo več v tolikšni meri namenjena likvidaciji, ampak se bodo nova pravila bolj osredotočila na razvoj novega pristopa za pomoč podjetjem pri premagovanju finančnih težav, hkrati pa bodo varovala pravico upnikov do povračila njihovega denarja.

Nova pravila bodo izboljšala učinkovitost in uspešnost čezmejnih postopkov v primeru insolventnosti, ki po ocenah letno prizadene okoli 50 000 podjetij v EU. To je prvi korak k evropski kulturi „sanacije in reševanja“ za pomoč podjetjem in posameznikom v finančnih težavah; več o tem je mogoče prebrati v sporočilu o politiki, ki bo prav tako objavljeno danes in opredeljuje tista področja nacionalne zakonodaje o insolventnosti, pri katerih obstaja največje tveganje, da bodo ustvarjala podjetjem neprijazno okolje in ovirala razvoj učinkovitega okvira za insolventnost na notranjem trgu.

Podjetja so bistvenega pomena za ustvarjanje blaginje in delovnih mest, a ustanoviti podjetje – in zagotoviti njegovo uspešno delovanje – je težko, zlasti v današnjih gospodarskih razmerah,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Sedanja pravila o insolventnosti je treba posodobiti, da gospodarsko sposobnim podjetjem v finančnih težavah zagotovimo preživetje in preprečimo njihovo likvidacijo. 1,7 milijona ljudi vsako leto izgubi delo zaradi insolventnosti. Poštenim podjetjem in njihovim zaposlenim želimo s to pobudo dati novo priložnost.“

Podpredsednik Evropske komisije in komisar za industrijo in podjetništvo Antonio Tajani je dodal: „Raziskave kažejo, da so „oživljena podjetja“ uspešnejša in preživijo dlje kot povprečna zagonska podjetja; hitreje rastejo in zaposlujejo več ljudi. Zato podjetnikov, ki jim je spodletelo, ne bi smeli kaznovati z „dosmrtno kaznijo“ oziroma trajno prepovedjo podjetniške dejavnosti v prihodnosti, temveč bi morala biti taka izkušnja zanje priložnost za učenje in rast – tega načela se mi držimo že danes kot temelja za napredek v znanstvenih raziskavah.“

V dinamičnem sodobnem gospodarstvu je insolventnost nekaj vsakdanjega. Približno polovica podjetij preživi manj kot pet let, okrog 200 000 jih gre v EU vsako leto v stečaj. To pomeni, da gre Evropi vsak dan približno 600 podjetij v stečaj. Četrtina teh stečajev je čezmejne narave. A izkušnje kažejo, da se podjetniki, ki jim je prvič spodletelo, iz svojih napak učijo in so v drugem poskusu večinoma uspešnejši. Do 18 % vseh podjetnikov, ki jim na koncu uspe, je bilo v prvem poskusu neuspešnih. Zato je nadvse pomembno, da se uvedejo sodobni zakoni in učinkoviti postopki, s katerimi bodo podjetja, ki imajo dovolj gospodarskega potenciala, lažje prebrodila finančne težave in dobila „novo priložnost“.

Revizija Uredbe EU o postopkih v primeru insolventnosti si prizadeva za posodobitev veljavnih pravil, tako da bodo podpirala podjetja v težavah pri njihovem prestrukturiranju in pri ustvarjanju podjetjem prijaznega okolja, zlasti v času finančnih težav. Tako bo uredba iz leta 2000 usklajena z razvojem nacionalnih zakonov o insolventnosti, zlasti kar zadeva visoko zadolžena podjetja. V interesu upnikov je lahko tudi prestrukturiranje podjetij, saj se s tem poveča verjetnost povrnitve denarja, ki bi bil v primeru stečaja sicer morda izgubljen.

Prav tako se bo povečala pravna varnost, in sicer z zagotavljanjem jasnih pravil za določitev sodne pristojnosti in, kadar se dolžnik sooča s postopki insolventnosti v več državah članicah, z zagotavljanjem tesnega sodelovanja sodišč, ki obravnavajo posamezne postopke. Upniki bodo bolje seznanjeni z dogajanjem, saj bodo morale države članice obvezno objaviti ključne odločbe, na primer o uvedbi postopka v primeru insolventnosti. Vse te spremembe bodo tako izboljšale učinkovitost in uspešnost čezmejnih postopkov v primeru insolventnosti.

Ta predlog predstavlja tudi prvi korak k evropski kulturi „sanacije in reševanja“ podjetij, in posameznikov v finančnih težavah na splošno. Izziv predstavlja na eni strani reševanje finančnih težav dolžnika, na drugi strani pa je treba zaščititi interese upnika. V prihodnosti bi lahko uvedli ločena pravila za poštene podjetnike in za primere, ko je bil stečaj posledica goljufije ali neodgovornega ravnanja. V primeru poštenega stečaja bi s skrajšanim obdobjem za odpis dolgov in pravnih omejitev, ki izhajajo iz stečaja, zagotovili, da podjetja ne doleti usoda „dosmrtne kazni“ v primeru propada.

Predlog uredbe bo zdaj predložen Evropskemu parlamentu in Svetu EU v obravnavo in sprejetje.

Ozadje

Evropski pravni akt o insolventnosti je Uredba Sveta (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti, ki se uporablja od 31. maja 2002. Vsebuje pravila o sodni pristojnosti, priznavanju in pravu, ki se uporablja, ter določa usklajevanje postopkov v primeru insolventnosti, uvedenih v več državah članicah. Uredba se uporablja, kadar se premoženje ali upniki dolžnika nahajajo v več kot eni državi članici.

Komisija je 30. marca 2012 začela javno posvetovanje o posodobitvi pravil EU o insolventnosti. Mala in velika podjetja, samozaposleni, stečajni upravitelji, pravosodni organi, javni organi, upniki, strokovnjaki in splošna javnost so bili pozvani, da delijo svoje izkušnje s primeri insolventnosti, zlasti čezmejnimi.

Dodatne informacije

MEMO/12/969

Evropska komisija – postopki v primeru insolventnosti:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakta:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar