Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Štrasburg 12. decembra 2012

Druhá šanca pre seriózne podniky: Komisia navrhuje moderné pravidlá konkurzných konaní

Pre podniky zasiahnuté hospodárskou krízou sa pripravuje záchranné lano v podobe dnešného nového návrhu Európskej komisie na modernizáciu európskych pravidiel cezhraničných konkurzných konaní, ktoré majú poskytnúť inak zdravým podnikom druhú šancu. Komisia navrhuje modernizovať súčasné pravidlá cezhraničných konkurzných konaní, ktoré pochádzajú z roku 2000. Nové pravidlá, ktoré čerpajú z desiatich rokov skúseností, presúvajú ťažisko opatrení z likvidácie na vytváranie nového prístupu s cieľom pomôcť podnikom prekonať finančné ťažkosti, a zároveň chránia právo veriteľov dostať svoje peniaze späť.

Nové pravidlá zvýšia efektívnosť a účinnosť cezhraničných konkurzných konaní, ktoré každoročne postihujú asi 50 000 spoločností v EÚ. Je to prvý krok k vytvoreniu kultúry „záchrany a oživenia“ v rámci EÚ, ktorý má pomôcť podnikom a jednotlivcom vo finančných ťažkostiach; podrobnejšie sa to rozoberá v oznámení, ktoré bolo takisto prijaté dnes a ktoré identifikuje tie oblasti vnútroštátnych konkurzných právnych predpisov, ktoré majú najväčší potenciál vytvárať nepriaznivé podnikateľské prostredie a brzdiť rozvoj efektívneho konkurzného rámca na vnútornom trhu.

"Podniky majú rozhodujúci význam z hľadiska vytvárania prosperity a zamestnanosti, ale založiť podnik a udržať ho v chode je náročné, najmä v súčasnej hospodárskej klíme,“ uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Naše súčasné konkurzné pravidlá potrebujú aktualizáciu, aby sa životaschopné podniky vo finančných ťažkostiach mohli udržať nad vodou namiesto ich likvidácie. Každoročne sa stráca 1,7 milióna pracovných miest pre platobnú neschopnosť chceme preto poskytnúť serióznym podnikom a pracujúcim druhú šancu“.

Podpredseda Antonio Tajani, komisár pre priemysel a podnikanie, dodal: „Prieskumy ukazujú, že ,opakované štarty’ sú úspešnejšie a podniky prežijú dlhšie než pri bežnom začatí činnosti; rastú rýchlejšie a zamestnávajú viac pracovníkov. Preto neúspech v podnikaní by nemal mať za následok „rozsudok na doživotie“ zakazujúci akúkoľvek budúcu podnikateľskú činnosť, ale by sa mal vnímať ako príležitosť na poučenie sa a zlepšenie – teda hľadisko, ktoré už dnes plne uznávame ako základ pokroku vo vedeckom výskume.“

Konkurzy sú realitou života v dynamickom, modernom hospodárstve. Približne polovica podnikov prežije menej než päť rokov a približne 200 000 firiem sa dostáva do konkurzu v EÚ každý rok. To znamená, že úpadok postihuje denne okolo 600 spoločností v Európe. Štvrtina týchto bankrotov má cezhraničný charakter. Sú však dôkazy o tom, že neúspešní podnikatelia sa poučili zo svojich chýb a všeobecne sú úspešnejší v ďalšom kole. Až 18 % všetkých podnikateľov, ktorí sú trvalo úspešní, zlyhalo pri svojom prvom podnikaní. Je preto dôležité mať moderné právne predpisy a zavedené efektívne postupy, ktoré podnikateľským subjektom s dostatočným ekonomickým základom pomôžu prekonať finančné ťažkosti a poskytnú im „druhú šancu“.

Revízia nariadenia EÚ o konkurznom konaní má za cieľ modernizovať platné pravidlá, aby podporovali reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach a vytvorili prostredie priaznivé pre podnikanie, a to najmä v časoch finančných ťažkostí. Nariadenie pochádzajúce z roku 2000 sa tak zosúladí s vývojom právnych predpisov o konkurzoch v jednotlivých členských štátoch, najmä pokiaľ ide o vysoko zadlžené spoločnosti. Záujmom veriteľov môže poslúžiť aj reštrukturalizácia, pretože môže znamenať, že s väčšou pravdepodobnosťou dostanú späť svoje peniaze, ktoré by inak stratili pri zrušení podniku.

Zvýši sa aj právna istota tým, že sa zabezpečia jasné pravidlá na určenie súdnej príslušnosti, a takisto sa zabezpečí, aby v prípade, že sa dlžník ocitne v konkurznom konaní v niekoľkých členských štátoch, súdy, ktoré sa zaoberajú jednotlivými konaniami, navzájom úzko spolupracovali. Informovanosť veriteľov sa zlepší tým, že sa členským štátom uloží povinnosť zverejniť kľúčové rozhodnutia, napríklad o začatí konkurzného konania. Týmito zmenami sa v konečnom dôsledku zlepší efektívnosť a účinnosť cezhraničných konkurzných konaní.

Všeobecnejšie poňaté, tento návrh má byť aj prvým krokom k vytvoreniu kultúry „záchrany a oživenia“ v rámci EÚ v prípade spoločností a jednotlivcov vo finančných ťažkostiach. Úlohou je riešiť finančné ťažkosti dlžníka a zároveň chrániť záujmy veriteľa. V budúcnosti by mohli byť osobitné pravidlá pre čestných podnikateľov a pre prípady, keď bankrot bol dôsledkom podvodu, alebo bol zapríčinený nezodpovednosťou podnikateľa. V prípade „čestných bankrotov“ by skrátená lehota na oddlženie a právne obmedzenia vyplývajúce z konkurzu umožnili, aby sa podnikanie neskončilo „rozsudkom na doživotie“, ak podnik postihne úpadok.

Návrh nariadenia sa teraz predloží Európskemu parlamentu a Rade EÚ na prerokovanie a prijatie.

Súvislosti

Základom európskeho konkurzného práva je nariadenie (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní („nariadenie o konkurznom konaní“), ktoré sa uplatňuje od 31. mája 2002. Toto nariadenie obsahuje pravidlá týkajúce sa súdnej príslušnosti, uznávania rozhodnutí a uplatniteľného práva a ustanovuje aj pravidlá koordinácie konkurzných konaní začatých v niekoľkých členských štátoch. Nariadenie sa uplatňuje vždy, keď má dlžník aktíva alebo veriteľov vo viac než jednom členskom štáte.

Dňa 30. marca 2012 Európska komisia začala verejnú konzultáciu na tému modernizácie pravidiel EÚ v oblasti konkurzov. Komisia vyzvala malé aj veľké podnikateľské subjekty, živnostníkov, konkurzných správcov, súdne orgány, verejné orgány, veriteľov, zástupcov akademickej obce a verejnosť, aby sa podelili o svoje skúsenosti s konkurznými konaniami, najmä s cezhraničnými konkurzmi.

Ďalšie informácie

MEMO/12/969

Európska komisia – Konkurzné konania:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)


Side Bar