Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Straatsburg, 12 december 2012

Eerlijke ondernemingen een tweede kans geven: Commissie stelt moderne insolventieregels voor

Ondernemingen die door de economische crisis worden getroffen, zal een reddingslijn worden toegeworpen op grond van een nieuw voorstel dat de Europese Commissie vandaag indient om de Europese voorschriften over grensoverschrijdende insolventie van ondernemingen te moderniseren en zo overigens gezonde ondernemingen een "tweede kans" te helpen geven. De Commissie stelt voor de huidige, uit 2000 daterende voorschriften over grensoverschrijdende insolventie te moderniseren. Voortbouwend op tien jaar ervaring zal in de nieuwe regels de klemtoon niet langer worden gelegd op liquidatie, maar zal een nieuwe aanpak worden ontwikkeld om ondernemingen te helpen hun financiële problemen op te lossen en tegelijk het recht van de schuldeisers om hun geld terug te krijgen, te beschermen.

De nieuwe voorschriften zullen de grensoverschrijdende insolventieprocedures, waarmee jaarlijks naar schatting 50 000 ondernemingen in de EU te maken krijgen, efficiënter en doeltreffender maken. Dit is een eerste stap naar een EU-cultuur van "redding en herstel" om ondernemingen en individuen met financiële problemen te helpen; dit wordt verder uitgewerkt in een beleidsmededeling die ook vandaag wordt aangenomen en waarin wordt nagegaan welke aspecten van het nationale insolventierecht het grootste gevaar in zich dragen om een "onvriendelijk" ondernemingsklimaat te creëren en de ontwikkeling van een efficiënt insolventiekader in de interne markt te belemmeren.

"Ondernemingen zijn essentieel om welvaart en werkgelegenheid te creëren, maar er een oprichten – en draaiende houden – is moeilijk, vooral in het economisch klimaat van vandaag" aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. "Onze huidige insolventievoorschriften moeten worden bijgewerkt zodat gezonde ondernemingen met financiële problemen gemakkelijker het hoofd boven water kunnen houden in plaats van te worden geliquideerd. Jaarlijks gaan door insolventie 1,7 miljoen banen verloren - Wij willen eerlijke ondernemingen en hun werknemers een tweede kans geven."

Vicevoorzitter Antonio Tajani, commissaris voor Industrie en ondernemerschap, voegde daaraan toe: "Uit onderzoek blijkt dat "herstarters" succesvoller zijn en langer overleven dan gewone startende ondernemingen; zij groeien sneller en nemen meer mensen in dienst. Falend ondernemerschap mag dus niet leiden tot een "levenslange" veroordeling en het verbod om ooit nog als ondernemer actief te zijn, maar moet worden beschouwd als een mogelijkheid om bij te leren en te verbeteren – een standpunt dat wij vandaag al ten volle aanvaarden als basis van de vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek".

Insolventies zijn een dagelijks gegeven in een dynamische, moderne economie. Ongeveer de helft van de ondernemingen wordt na minder dan vijf jaar opgedoekt en elk jaar gaan in de EU ongeveer 200 000 ondernemingen failliet. Dat wil zeggen dat dagelijks ongeveer 600 ondernemingen in Europa failliet gaan. Een kwart van deze faillissementen heeft een grensoverschrijdend aspect. Uit de beschikbare gegevens blijkt echter dat ondernemers uit hun fouten leren en over het algemeen de tweede keer meer succes hebben. 18% van alle ondernemers die succesvol blijven, hebben gefaald bij hun eerste onderneming. Het is daarom van wezenlijk belang te beschikken over moderne wetgeving en efficiënte procedures om ondernemingen die economisch levensvatbaar zijn, te helpen bij het oplossen van financiële problemen en ze een "tweede kans" te geven.

De herziening van de insolventieverordening heeft als doel de bestaande voorschriften te moderniseren zodat deze de herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden ondersteunen en een vriendelijk ondernemingsklimaat genereren, vooral in tijden van financiële problemen. De verordening, die van 2000 dateert, zal worden aangepast aan de ontwikkelingen in het nationale insolventierecht, met name op het gebied van ondernemingen met een zware schuldenlast. Ook de belangen van de schuldeisers kunnen worden gediend door een herstructurering aangezien dat kan betekenen dat zij meer kans hebben om hun geld terug te krijgen, geld dat anders verloren zou gaan in het geval van een liquidatie.

De herziening zal ook de rechtszekerheid doen toenemen door te voorzien in duidelijke voorschriften om de bevoegde rechter te bepalen en ervoor te zorgen dat wanneer een schuldeiser in meerdere lidstaten met insolventieprocedures wordt geconfronteerd, de rechterlijke instanties waarvoor de verschillende procedures worden gevoerd, nauw met elkaar samenwerken. De schuldeisers zullen beter worden geïnformeerd doordat de lidstaten verplicht worden om de belangrijkste beslissingen bekend te maken, bijvoorbeeld die over de opening van insolventieprocedures. Al met al zullen deze wijzigingen de grensoverschrijdende insolventieprocedures efficiënter en doeltreffender maken.

Dit voorstel heeft ook als doel een eerste stap te zijn naar een EU-cultuur van "redding en herstel" in gevallen waarin ondernemingen en individuen meer in het algemeen financiële problemen hebben. De uitdaging is om de financiële problemen van de schuldenaar aan te pakken en tegelijk de belangen van de schuldeiser te beschermen. In de toekomst kunnen er afzonderlijke regels zijn voor eerlijke ondernemers en voor gevallen waarin het faillissement frauduleus is of aan onverantwoordelijk gedrag kan worden toegeschreven. In het geval van eerlijke faillissementen zou een kortere termijn voor schuldkwijtschelding en een snellere opheffing van de uit het faillissement voortvloeiende wettelijke beperkingen garanderen dat het ondernemerschap niet eindigt met een veroordeling tot levenslang wanneer de onderneming failliet gaat.

Het voorstel voor een verordening wordt thans ter onderhandeling en aanneming aan het Europees Parlement en de Raad van de EU voorgelegd.

Achtergrond

Het Europese insolventierecht is neergelegd in Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures (de "insolventieverordening”), die sinds 31 mei 2002 van toepassing is. Deze verordening bevat voorschriften inzake rechterlijke bevoegdheid, erkenning en toepasselijk recht, en voorziet in de coördinatie van insolventieprocedures die in meerdere lidstaten zijn geopend. De verordening is van toepassing wanneer de schuldenaar goederen of schuldeisers heeft in meer dan een lidstaat.

Op 30 maart 2012 is de Commissie begonnen met een openbare raadpleging over de modernisering van de EU-voorschriften inzake insolventie. Kleine en grote ondernemingen, zelfstandigen, insolventiepractici, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties, crediteuren, academici en het grote publiek werd gevraagd naar hun ervaringen met insolventieprocedures en meer bepaald grensoverschrijdende insolventieprocedures.

Meer informatie

MEMO/12/969

Europese Commissie – Insolventieprocedures:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar