Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Strasbourg 12. joulukuuta 2012

Uusi mahdollisuus rehellisille yrityksille: maksukyvyttömyysmenettelyn uudistus

Euroopan komissio haluaa antaa kriisistä kärsineille mutta muutoin elinkelpoisille yrityksille uuden mahdollisuuden tänään tekemällään ehdotuksella yritysten maksukyvyttömyyttä koskevien EU-sääntöjen uudistamista. Ehdotus koskee nykyisten rajat ylittävää maksukyvyttömyyttä koskevien, vuonna 2000 vahvistettujen sääntöjen uudistamista. Uusissa säännöissä on hyödynnetty kymmenen vuoden aikana saatua kokemusta. Painopistettä siirretään pelkästä yritysten varojen likvidaatiosta kohti niiden auttamista niin, että ne pystyvät selviytymään taloudellisista vaikeuksista. Samalla luonnollisesti suojataan edelleen velkojien oikeuksia saada rahansa takaisin.

Uusilla säännöillä lisätään rajat ylittävien maksukyvyttömyysmenettelyjen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Näiden menettelyjen kohteena on joka vuosi arviolta 50 000 yritystä EU:n alueella. Tämä on ensimmäinen askel kohti EU:n tervehdyttämis- ja elvyttämiskulttuuria, jonka tavoitteena on taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten ja yksityishenkilöiden auttaminen. Tänään annetussa tiedonannossa määritetään ne kansallisissa maksukyvyttömyyslaeissa olevat kohdat, jotka saattavat helpoiten johtaa yritysvastaiseen toimintaympäristöön ja estää tehokkaan maksukyvyttömyyskehyksen luomista sisämarkkinoille.

Oikeusasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin mukaan nimenomaan yritykset luovat vaurautta ja työpaikkoja, mutta yrityksen perustaminen ja säilyttäminen toimintakykyisenä on vaikeaa erityisesti nykyisessä taloustilanteessa. ”EU:n nykyisiä maksukyvyttömyyssääntöjä on uudistettava, jotta vaikeuksissa olevat elinkelpoiset yritykset pysyvät pystyssä. Joka vuosi 1,7 miljoonaa työpaikkaa katoaa maksukyvyttömyysongelmien vuoksi. Haluamme antaa rehellisille yrityksille ja niiden työllistämille ihmisille uuden tilaisuuden."

Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani lisää, että tutkimusten mukaan toista kertaa yrittävät menestyvät paremmin ja pysyvät toiminnassa keskimäärin pidempään kuin uusyritykset sekä kasvavat nopeammin ja työllistävät useampia työntekijöitä. Hän toteaa: ”Epäonnistumisen yrittäjänä ei siis pitäisi johtaa ”elinkautiseen” rangaistukseen eikä estää kaikenlaisen yrittäjyyden harjoittamista tulevaisuudessa, vaan se olisi nähtävä mahdollisuutena oppia ja kehittyä. Tämä näkemys on nykyisin täysin hyväksytty tieteellisen tutkimuksen perustaksi.”

Maksukyvyttömyystapaukset kuuluvat osaksi dynaamista nykytaloutta. Noin puolet yrityksistä säilyy hengissä alle viisi vuotta, ja vuosittain noin 200 000 yritystä EU:n alueella tekee konkurssin. Tämä tarkoittaa, että Euroopassa kaatuu noin 600 yritystä päivässä. Joka neljännessä konkurssissa on rajat ylittäviä piirteitä. On kuitenkin näyttöä siitä, että epäonnistuneet yrittäjät oppivat virheistään ja menestyvät yleensä seuraavalla kerralla paremmin. Noin 18 prosenttia kaikista menestyneistä yrittäjistä on epäonnistunut ensimmäisellä kerralla. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että lainsäädäntö on ajan tasalla ja menettelyt ovat tehokkaat, jotta elinkelpoisia yrityksiä voidaan auttaa selviytymään taloudellisista vaikeuksista.

Tarkistamalla maksukyvyttömyysmenettelystä annettua EU:n asetusta pyritään uudistamaan nykyisiä sääntöjä. Tarkoituksena on, että säännöillä tuetaan vaikeuksissa olevien yritysten tervehdyttämistä ja luodaan yrityksille suotuisa toimintaympäristö. Näin vuonna 2000 annettu asetus saadaan vastaamaan kansallisissa maksukyvyttömyyslaeissa tapahtunutta kehitystä, varsinkin erittäin velkaisten yritysten kohdalla. Tervehdyttämisestä voi olla etua myös velkojalle, joka voi sen yhteydessä saada rahansa takaisin todennäköisemmin kuin yrityksen likvidaatiossa.

Myös oikeusvarmuus paranee, kun annetaan selkeät säännöt toimivallan määrittämiseksi ja varmistetaan, että kun velallinen joutuu maksukyvyttömyysmenettelyyn useassa jäsenvaltiossa, eri menettelyjä käsittelevät tuomioistuimet tekevät tiivistä yhteistyötä. Velkojille suuntautuvaa tiedonkulkua on parannettava velvoittamalla jäsenvaltiot julkistamaan keskeiset, esim. maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista koskevat päätökset. Kaiken kaikkiaan nämä muutokset lisäävät rajat ylittävien maksukyvyttömyysmenettelyjen tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Tämän ehdotuksen on tarkoitus olla myös ensiaskel kohti EU:n tervehdyttämis- ja elvyttämiskulttuuria ja auttaa yleisestikin taloudellisissa vaikeuksissa olevia yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Haasteena on ratkaista velallisen taloudelliset vaikeudet ja suojella samalla velkojan etuja. Tulevaisuudessa voitaisiin soveltaa erillisiä sääntöjä rehellisiä yrittäjiä ja sellaisia tapauksia varten, joissa on kyse petollisesta tai vastuuttomasta konkurssista. Rehellisten konkurssien yhteydessä voitaisiin varmistaa, että yrittäjä ei saa ”elinkautista” rangaistusta siten, että velkajärjestelyyn ja konkurssista johtuviin oikeudellisiin rajoituksiin varattavaa aikaa lyhennetään.

Asetusehdotus siirtyy nyt Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Tausta

Maksukyvyttömyysmenettelyistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1346/2000 vahvistetaan eurooppalainen maksukyvyttömyyslainsäädäntö. Asetusta on sovellettu 31. toukokuuta 2002 alkaen. Siinä on toimivaltaa, tunnustamista ja sovellettavaa lainsäädäntöä koskevia säännöksiä, minkä lisäksi siinä säädetään useissa jäsenvaltioissa aloitettujen maksukyvyttömyysmenettelyjen koordinoimisesta. Asetusta sovelletaan aina, kun velallisella on omaisuutta tai velkojia useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

Komissio käynnisti 30. maaliskuuta 2012 julkisen kuulemisen maksukyvyttömyyttä koskevien EU-sääntöjen uudistamisesta. Siinä pyydettiin pieniä ja suuria yrityksiä, itsenäisiä ammatinharjoittajia, maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjiä, oikeusviranomaisia ja muita viranomaisia, velkojia, korkeakoulujen edustajia ja kansalaisia kertomaan maksukyvyttömyyteen liittyvistä kokemuksistaan erityisesti rajat ylittävissä tapauksissa.

Lisätietoja

MEMO/12/969

Euroopan komissio – maksukyvyttömyysmenettelyt:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32/ 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32/ 2 296 74 56)


Side Bar