Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Strasbourg, 12. detsember 2012

Uus võimalus heausksetele ettevõtjatele: Euroopa Komisjon teeb ettepaneku ajakohaste maksejõuetusmenetluse eeskirjade kohta

Euroopa Komisjoni tänane ettepanek ajakohastada Euroopa piiriülese maksejõuetusmenetluse eeskirju on majanduskriisist tabatud, kuid üldiselt elujõuliste ettevõtete jaoks päästerõngaks, mis annab neile uue võimaluse. Kehtivad piiriülese maksejõuetusmenetluse eeskirjad, mida komisjon kavatseb ajakohastada, pärinevad aastast 2000. Kasutades ära kümne aasta jooksul saadud kogemusi, on uutes eeskirjades keskendutud likvideerimismenetluse asemel uuele lähenemisele, mis aitab ettevõtjatel üle saada finantsraskustest ja kaitseb samal ajal võlausaldajate õigust oma raha tagasi saada.

Uued eeskirjad muudavad piiriülesed maksejõuetusmenetlused, millega tuleb igal aastal üle Euroopa tegemist teha ligikaudu 50 000 ettevõttel, tõhusamaks ja tulemuslikumaks. See on esimene samm Euroopa Liidu päästmis- ja taastamispoliitika suunas, et abistada finantsraskustes olevaid ettevõtjaid ja üksikisikuid. Sama küsimust käsitletakse täna paralleelselt vastu võetud poliitilises teatises, mis määrab kindlaks need riikliku maksejõuetusõiguse valdkonnad, mille mõju ettevõtluskeskkonnale võib olla kõige ebasõbralikum ning mis võivad seega takistada tõhusa maksejõuetusmenetluse raamistiku arengut siseturul.

Ettevõtjad on olulised heaolu ja töökohtade loojad, kuid ettevõtte loomine ja käigushoidmine on keeruline, eriti tänastes majandustingimustes,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Praegu kehtivad maksejõuetusmenetluse eeskirjad vajavad ajakohastamist, et hõlbustada finantsraskustes olevate elujõuliste ettevõtjate pinnalpüsimist, selle asemel et need likvideerida. Igal aastal kaotame me maksejõuetusmenetluste tõttu 1,7 miljonit töökohta. Me tahame anda heausksetele ettevõtjatele ja nende töötajatele uue võimaluse.”

Komisjoni asepresident ning tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani lisas: Uuringud näitavad, et varasema kogemusega ettevõtjad on keskmiselt edukamad ja elujõulisemad kui esmaüritajad; nad kasvavad kiiremini ja annavad tööd rohkematele inimestele. Seepärast ei peaks ettevõtluses läbikukkumine olema eluaegne karistus, mis välistab tulevikus sellel alal tegutsemise, vaid seda tuleks vaadelda kui õppimis- ja arenemisvõimalust. Teadusuuringute puhul peetakse ju vigadest õppimist edu aluseks.”

Maksejõuetuse tekkimine on osa tänapäeva dünaamilisest majandusest. Ligikaudu pooled ettevõtjatest peavad vastu vähem kui viis aastat ja igal aastal likvideeritakse ELis umbes 200 000 ettevõtet. See tähendab, et Euroopas läheb iga päev pankrotti ligi 600 ettevõtet. Veerand neist pankrottidest on piiriülese mõjuga. Kuid tõendid viitavad, et pankroti läbi teinud ettevõtjad õpivad oma vigadest ning on uuesti alustades üldiselt edukamad kui esimesel korral. Ligi 18% kõigist edukatest ettevõtjatest on oma esimese ettevõttega pankrotti läinud. Seepärast on oluline, et ajakohased õigusaktid ja tõhusad menetlused aitaksid majanduslikult piisavalt elujõulistel ettevõtjatel finantsraskustest üle saada ja uuesti alustada.

ELi maksejõuetusmenetluse määruse läbivaatamise eesmärgiks on kehtivate eeskirjade ajakohastamine nii, et need toetaksid raskustes olevate ettevõtete restruktureerimist ning looksid ettevõtlust soodustava keskkonna, mis on majandusraskuste perioodil eriti tähtis. Ajakohastamine viib 2000. aastast pärineva määruse vastavusse riiklikus maksejõuetusõiguses toimunud arengutega, eriti suurtes võlgades olevate ettevõtjate puhul. Restruktureerimine võib teenida ka võlausaldajate huve, kuna see võib suurendada tõenäosust saada tagasi raha, millest nad ettevõtte likvideerimise korral võivad ilma jääda.

Määruse läbivaatamine suurendab ka õiguskindlust, kehtestades selged eeskirjad kohtualluvuse kindlaksmääramiseks ning tagades, et kui võlgniku suhtes kohaldatakse maksejõuetusmenetlust mitmes liikmesriigis, siis teevad eri juhtumeid menetlevad kohtud üksteisega tihedat koostööd Täiustatakse ka võlausaldajatele antavat teavet, kohustades liikmesriike avaldama olulised otsused, näiteks maksejõuetusmenetluse algatamise kohta. Kokkuvõtvalt võib öelda, et eelnimetatud muudatused suurendavad piiriülese maksejõuetusmenetluse tõhusust ja tulemuslikkust.

Käesolev ettepanek on kavandatud ka esimese sammuna Euroopa Liidu päästmis- ja taastamispoliitika suunas, mille eesmärk on aidata finantsraskustes olevaid ettevõtteid ja üksikisikuid üldisemalt. Ettepaneku sõlmküsimuseks on, kuidas toetada finantsraskustes võlgnikku, kaitstes samal ajal ka võlausaldaja huve. Tulevikus võiks olla eraldi eeskirjad heausksete ettevõtjate jaoks ning juhtude tarbeks, kui pankrot on tingitud pettusest või vastutustundetusest. Heausksete pankrottide puhul peaks lühendatud võlgade sissenõudmise periood ning pankrotist tulenevad õiguslikud piirangud tagama, et ettevõtjat ei tabaks pankroti korral eluaegne ettevõtluskeeld.

Määruse ettepanek saadetakse nüüd Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule läbirääkimiseks ja vastuvõtmiseks.

Taustteave

Euroopa maksejõuetusõigus on sätestatud määrusega (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta („maksejõuetusmenetluse määrus”), mida on kohaldatud alates 31. maist 2002. Määrus sisaldab eeskirju kohtualluvuse, tunnustamise ja kohaldatava õiguse kohta ning selles on sätestatud mitmes liikmesriigis algatatud maksejõuetusmenetluste kooskõlastamise kord. Määrust kohaldatakse, kui võlgnikul on varasid või võlausaldajaid mitmes liikmesriigis.

30. märtsil 2012 käivitas Euroopa Komisjon avaliku konsulteerimise seoses maksejõuetust käsitlevate ELi eeskirjade ajakohastamisega. Väikesi ja suuri ettevõtjaid, füüsilisest isikust ettevõtjaid, pankrotihaldureid, kohtuasutusi, avalikke asutusi, võlausaldajaid, teadlasi ja kogu üldsust kutsuti jagama oma kogemusi seoses maksejõuetusega ja eriti piiriüleste maksejõuetusjuhtumitega.

Lisateave

MEMO/12/969

Euroopa Komisjon – maksejõuetusmenetlused:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi kodulehekülg:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar