Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 december 2012

Skolpartnerskap ger elever och lärare bättre färdigheter

En ny undersökning om effekterna av partnerskap mellan skolor i olika länder visar att elever – särskilt högstadie- och gymnasieelever – fått större kulturell och social kompetens samt förbättrat sina it- och språkkunskaper. Partnerskapen hade störst effekt på elever som besökt sina partnerskolor. Sju av tio skolor menade att partnerskapen höjt elevernas kulturella medvetenhet och förbättrat deras förmåga att uttrycka sig samt deras sociala och medborgerliga kompetens avsevärt. Förbättringar hade också skett när det gäller it-kunskap (54 %) och elevernas förmåga att uttrycka sig på främmande språk (52 %). Partnerskapen finansierades genom utbytesprogrammet Comenius, grund- och gymnasieskolornas motsvarighet till Erasmus.

– Partnerskap mellan skolor ger unga människor möjlighet att få den grundläggande kompetens som de behöver för att kunna utvecklas, bli attraktiva på arbetsmarknaden och aktiva medborgare. Comenius hjälper också elever och lärare att bekanta sig med olika europeiska kulturer och språk, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Partnerskapen kommer även i fortsättningen att få stöd via det nya programmet Erasmus för alla 2014–2020.

Undersökningen visade också att även lärarna och skolorna hade nytta av partnerskapen. Lärarna poängterade att partnerskap med en utländsk skola förbättrade deras kunskaper om andra utbildningssystem, stärkte deras sociala kompetens och förbättrade deras språkkunskaper.

Två av tre skolor hävdade att partnerskapet har förbättrat deras renommé och 80 % ansåg att det förstärkt deras europeiska identitet. Partnerskap med skolor i andra länder hade också bidragit till att tätare förbindelser hade knutits, både inom skolan och med lokala myndigheter.

Comenius-partnerskap har jämförelsevis större inverkan på lärare och skolor i förskolan och på låg- och mellanstadiet, eftersom det är lättare att mobilisera och involvera en hel skola och att integrera nya idéer och aktiviteter i läroplanerna på denna nivå. Däremot påverkas elevernas färdigheter i större utsträckning på högstadie- och gymnasienivå.

För många skolor i avlägsna delar av EU är EU-finansierade partnerskap den enda möjligheten för elever och lärare att delta i ett projekt utomlands. 85 % av de skolor som deltog i undersökningen uppgav att de tänkte ansöka om finansiering för framtida partnerskap.

Undersökningen omfattade 50 skolor i 15 europeiska länder (Belgien, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Turkiet, Tyskland och Ungern) som fått bidrag från Comenius för att upprätta partnerskap som löper från hösten 2009 till 2011. Vid undersökningen granskades skolorna under minst två år och man undersökte hur partnerskapen påverkade elever, lärare och skolor.

Bakgrund

Undersökningen bygger på resultaten av en tidigare, omfattande undersökning bland partnerskolor från 2007 (Den fullständiga undersökningen från 2007; sammanfattning).

Sedan 1995 har EU gett bidrag till skolor för gemensamma projekt. Comenius-programmet för skolpartnerskap finansieras inom Programmet för livslångt lärande, som är öppet för 33 länder (EU-länderna, Island, Kroatien, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet).

Partnerskapen omfattar minst två skolor från olika europeiska länder, som tillsammans fastställer ett tvåårsprojekt för att förbättra kvaliteten i undervisningen och för att arbeta tillsammans med innovativa idéer eller utbyten. Projekten inriktas på områden som eleverna är intresserade av, aktuella utbildningsfrågor i de berörda länderna eller på prioriteringar som fastställs av skolorna själva.

Sedan 2007 har EU gett stöd åt över 7 000 Comenius-projekt, som vart och ett i genomsnitt omfattat fem skolor. Varje år får dessa partnerskap ungefär 120 miljoner euro, vilket gör det möjligt för över 130 000 elever och lärare att besöka sina partnerskolor, och omkring 650 000 elever kan delta i lokala aktiviteter. EU ger dessutom bidrag till lärare och blivande lärare så att de kan utbilda sig, praktisera eller arbeta utomlands.

Från 2014 kommer EU:s stöd till skolor att ingå i det föreslagna nya programmet för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott, Erasmus för alla. Det nya programmet har som mål att fördubbla antalet elever, studenter, lärare, lärlingar, ungdomsledare och andra som får stöd för att delta i allmän eller yrkesinriktad utbildning eller volontärarbete utomlands. Därmed kommer fem miljoner människor att kunna delta 2014–2020. Mer än två tredjedelar av programmets föreslagna budget på 19 miljarder euro ska finansiera enskilda utbyten utomlands, och resten ska tilldelas projekt som inriktas på samarbete om innovation, politiska reformer och utbyte av god praxis.

Mer information (på engelska)

Hela undersökningen och sammanfattning

Metoder och fallstudier

Comenius-programmet

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter: @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bilaga

Diagram 1: Effekter för elever

Diagram 2: Effekter för lärare

Diagram 3: Effekter för skolor


Side Bar